Top 6 Bài mẫu Luận văn thạc sĩ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành

Rate this post

Kế toán có rất nhiều các mảng nhỏ, trong bài viết này AD sẽ chia sẻ cho các bạn về chủ đề chi phí sản xuất và tính giá thành. Với 6 bài mẫu Luận văn thạc sĩ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành chọn lọc hay nhất này đều miễn phí cho các bạn tải và ứng dụng ngay vào bài luận văn.


NỘI DUNG VÀ CÁCH VIẾT CÁC PHẦN CỦA LUẬN VĂN KẾ TOÁN

Phần phụ đầu thạc sĩ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành

1) Tên đề tài: Tên đề tài cần ngắn gọn, súc tích, đủ nghĩa, sử dụng thuật ngữ khoa học và thể hiện được nội dung chính của luận văn.
2) Lời cam đoan: Tác giả tuyên bố luận văn là công trình của chính mình và mọi thông tin sử dụng trong luận văn được chỉ rõ nguồn gốc (xem Mẫu 1.3).
3) Lời cảm ơn: Tác giả bày tỏ lời cảm ơn đối với người hướng dẫn khoa học và những người đã giúp đỡ hay động viên trong quá trình tiến hành nghiên cứu và viết luận văn.
4) Mục lục: Tạo mục lục tự động và chỉ lấy đến tiểu mục cấp 3 (xem Mẫu 1.4).
5) Danh mục chữ viết tắt: Danh mục chữ viết tắt xếp theo thứ tự ABC (xem Mẫu 1.5).
6) Danh mục bảng: Liệt kê theo thứ tự bảng trình bày trong luận văn thạc sĩ ngành kế toán kèm theo số trang căn bên phải (xem Mẫu 1.6).
7) Danh mục biểu đồ, đồ thị, sơ đồ: Danh mục biểu đồ, đồ thị, sơ đồ,… được trình bày cùng nhau theo thứ tự ABC (xem Mẫu 1.7).
8) Trích yếu luận văn: Nêu được mục đích, phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu chính và kết luận chủ yếu của luận văn (xem Mẫu 1.9).
9) Thesis Abstract: Dịch phần Trích yếu luận văn sang tiếng Anh (xem Mẫu 1.9 – áp dụng từ khóa 2).

Nếu cảm thấy khó quá, không có thời gian làm bài thì tham khảo ngay Dịch vụ viết thuê Luận văn  tham thảo thôi nè

Phần nội dung chính

Phần nội dung chính của luận văn phải chứa đựng luận đề, luận chứng và luận cứ của tác giả. Phần này phải thể hiện được năng lực tiến hành nghiên cứu độc lập của học viên và khả năng phân tích, truyền đạt kết quả có ý nghĩa của công trình đó. Luận văn là một chỉnh thể thống nhất, trong đó có sự gắn kết chặt chẽ giữa kết quả nghiên cứu với nội dung, giữa nội dung với câu hỏi/mục tiêu nghiên cứu, giữa kết luận với mục tiêu/câu hỏi nghiên cứu và giả thiết khoa học đã đặt ra trước đó. Để hiểu chính xác hơn thì tham khảo ngay 6 bài mẫu Luận văn thạc sĩ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành chọn lọc hay nhất dưới đây.

Danh mục tài liệu tham khảo

Danh mục tài liệu tham khảo thạc sĩ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành phải ghi đầy đủ tất cả tác giả với công trình có liên quan đã được trích dẫn trong luận văn (ghi rõ tên từng tác giả thay cho “và cs.” hay “et al.”). Thông tin phải được ghi đầy đủ, rõ ràng và chính xác để độc giả quan tâm có thể tìm được tài liệu đó.

Sắp xếp tài liệu tham khảo riêng theo từng ngôn ngữ (theo thứ tự Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga…). Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch, kể cả tài liệu bằng tiếng Trung Quốc, Nhật Bản. Riêng đối với những tài liệu bằng ngôn ngữ còn ít người biết có thể thêm phần dịch tiếng Việt đi kèm mỗi tài liệu. Nếu tài liệu của người nước ngoài đã được chuyển sang tiếng Việt thì sắp xếp vào khối tài liệu tiếng Việt. Tác giả là người Việt nhưng tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì liệt kê vào khối tiếng nước ngoài.

Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC theo chữ cái đứng đầu của cách trích dẫn (xem Mẫu 1.8) đánh số liên tục kể cả khối tài liệu tiếng Việt và tiếng nước ngoài, không in nghiêng, không viết hoa.

Tác giả người Việt và tài liệu viết bằng tiếng Việt thì ghi đầy đủ họ, tên đệm và tên, xếp thứ tự theo họ, không đảo tên lên trước họ. Nếu nhiều tài liệu có tác giả đứng đầu cùng họ thì xếp ưu tiên sau họ đến tên của tác giả đứng đầu. Nếu tài liệu có hai tác giả thì nối hai tác giả với nhau bằng chữ “và”; nếu có nhiều tác giải thì có dấu phẩy sau mỗi tác giả trước và thay dấu phẩy bằng chữ “và” trước tác giả cuối cùng.

Tham khảo thêm ⇒ Cách viết luận văn thạc sĩ sao cho đúng đủ, chi tiết

Tác giả nước ngoài, luận văn thạc sĩ ngành kế toán thì ghi họ (không có dấu phẩy theo sau), tiếp theo ghi chữ viết tắt của họ đệm (có dấu chấm) và tên (dấu chấm và dấu phẩy liền sau đó) đối với tác giả đầu tiên hay duy nhất (để dễ xếp thứ tự và tra cứu theo vần ABC). Đối với tác giả thứ hai trở đi thì họ để sau như cách viết tên thông dụng (họ là last name). Nếu tài liệu có hai tác giả thì nối với nhau bằng chữ “and”, nếu có nhiều tác giả thì có dấu phẩy sau mỗi tác giả trước và trước tên tác giả cuối cùng có chữ “and”. Ví dụ: Smith M. C. (1998); Smith M. C. and T. R. Preston (2008); Smith M. C., T. R. Preston, and R. Leng (2015).

Đối với tác giả là người Việt mà tài liệu viết bằng tiếng nước ngoài thì ghi tên tác giả viết theo cách viết tác giả sử dụng trên tên công trình của mình.

Tài liệu của cơ quan xếp theo số thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục Thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp vào vần B, v.v.

Quy định cụ thể trật tự trình bày các loại tài liệu tham khảo khác nhau trong bài luận văn thạc sĩ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành như sau:
a) Tài liệu tham khảo là sách, luận văn, luận án, báo cáo
Ghi đầy đủ các thông tin sau (xem Mẫu 1.8):
– Tên tác giả hoặc cơ quan ban hành (theo hướng dẫn ở trên)
– Năm xuất bản (viết trong ngoặc đơn, theo sau là dấu chấm).
– Tên tài liệu đầy đủ, không ghi tựa đề con (sau tên tài liệu là dấu chấm; tên tập (nếu có), dấu phẩy; lần tái bản (nếu có, ví dụ tài liệu tái bản lần thứ hai, tiếng Việt ghi “tb. 02”, tiếng Anh ghi: “2nd ed.), dấu chấm.
– Nhà xuất bản (sau tên nhà xuất bản là dấu phẩy),
– Nơi xuất bản (sau nơi xuất bản là dấu chấm).
– Số trang tham khảo (nếu có), đối với tài liệu tiếng Việt thì ghi “tr.” dấu cách đến số trang, đối với tiếng nước ngoài ghi “pp.” dấu cách đến số trang, dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo.
– Đối với sách dịch phải ghi thêm tên người dịch sau tên sách và đặt trong ngoặc đơn (xem ví dụ 7 Mẫu 1.8).
b) Tài liệu tham khảo là bài báo đăng trên tạp chí
Ghi đầy đủ các thông tin sau (xem ví dụ 2 Mẫu 1.8):

Tham khảo thêm ⇒ Bài mẫu Luận văn kế toán – Luận văn Thạc sĩ

– Tên tác giả
– Năm xuất bản (ghi trong ngoặc đơn, theo sau là dấu chấm).
– Tên bài báo (không in nghiêng, sau tên bài báo là dấu chấm).
– Tên tạp chí (dấu chấm); số (ghi bằng số Ả Rập); kỳ (ghi bằng số Ả Rập trong dấu ngoặc đơn, dấu chấm).
– Số trang tham khảo, đối với tài liệu tiếng Việt thì ghi “tr.” dấu cách đến số trang, đối với tiếng nước ngoài ghi “pp.” dấu cách đến số trang, dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo.
c) Tài liệu tham khảo từ Internet (xem ví dụ 8 Mẫu 1.8).
– Tên tác giả (ghi trong ngoặc đơn, theo sau là dấu chấm).
– Năm xuất bản (ghi trong ngoặc đơn, theo sau là dấu chấm).
– Tên bài đăng (không in nghiêng, sau tên bài là dấu chấm)
– Nguồn xuất bản (theo sau là dấu chấm).
– Ngày truy cập theo sau là đường dẫn trực tuyến.

TOP BÀI MẪU LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH ĐIỂM CAO

Đề tài luận văn thạc sĩ Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm máy biến áp tại Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh (EEMC)

Với cơ chế thị trường như hiện nay không dễ gì ta chứng kiến những doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ, đâu đâu cũng thấy thương hiệu của họ và ngược lại có những doanh nghiệp lại bị phá sản vì không thể tồn tại nổi trong thị trường khắc nghiệt ngày nay. Mà công cụ sử dụng sắc bén nhất chính là giảm giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất sản phầm. Chính vì vậy không ít doanh nghiệp không biết nắm bắt thời cơ, không tận dụng đúng cách sẽ dễ dàng rơi vào vòng xoáy không thể thoát ra và cuối cùng là phá sản đều được tác giả đề cập trong bài mẫu luận văn thạc sĩ ngành kế toán

Việc tính toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng, luôn đóng góp ở vai trò trung tâm, tập hợp và cung cấp những thông tin cho các nhà quản lý doanh nghiệp, luôn có những kế hoạch, chính sách gửi cho ban quản lý bất cứ lúc nào, nhờ đó giúp cho các doanh nghiệp dễ dàng tiếp nhận thông tin nhanh chóng và đưa ra những quyết định hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

Thạc sĩ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành được tác giả chia là 4 chương chính, chương đầu tiên về tổng quan đề tài nghiên cứu phần này các bạn có thể tham khảo để tìm hiểu rõ hơn tác giả viết những gì tỏng bài và dễ dàng hiểu bài mẫu hơn. Tiếp đến là chương 2, thông qua những lý luận cơ bản tác giả đưa ra những khái niệm, mối quan hệ, nhiệm vụ ,..  và phân loại các bộ phận của doanh nghiệp. Chương 3 là tìm hiếu, phân tích đánh giá thực trạng sử dụng bộ phậm kế toán của doanh nghiệp hiện nay như thế vào và dựa những thông tin đó mà đề cập được những giải pháp kiến nghị tại chương 4.

Mục tiêu của bài mẫu luận văn thạc sĩ ngành kế toán này được nghiên cứu dựa trên Cơ sở lý luận về tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, cho nên những bạn đang lựa chọn làm ở doanh nghiệp tương tự có thể tham khả ngay  bài mẫu này, tải về hoàn toàn miễn phí, nút tải về ở dưới đây nè.

DOWNLOAD

Bài mẫu luận văn thạc sĩ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bất động sản Lanmak

Cho đến hiện nay, các doanh nghiệp về xây lắp luôn có vai trò quan trọng trong nền kinh tế phát triển như hiện nay, đối với các doanh nghiệp này là tạo ra các cơ sở vật chất cho xã hội, từ đó giúp cho xã hội đất nước ta phát triển nhiều hơn. Tuy nhiên để mở cửa hội nhập được với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các doanh nghiệp cần phát triển nhiều hơn nữa, không chỉ tạo ra công việc làm giúp người lao động có công việc ổn định lo cho cuộc sống mà còn góp phần gia tăng ngân sách cho nhà nước.

Những năm gần đây, Thạc sĩ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành càng có nhiều bài mẫu hay hơn viết về những doanh nghiệp đang cạnh tranh với nhau về linh vực này, điều này khiến cho các doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước mà còn có các doanh nghiệp ở nước ngoài. Trong một môi trường cạnh tranh gay gắt trên thị trường kinh tế như thế này thì không ít các doanh nghiệp phải hứng chịu những khó khăn, thậm chí có những doanh nghiệp không thể trụ vững mà lâm vào cảnh phá sản.

Tham khảo thêm ⇒ Luận văn thạc sĩ kế toán chọn lọc điểm cao

Từ khi có bộ phận kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, đã có không ít doanh nghiệp tận dụng được điểm này mà đã phát triển trở thành doanh nghiệp lớn mạnh. Lâu dần kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm được coi trọng và chú trọng việc nâng cao trình độ nhiều hơn và các khâu quản lý chi phí cũng được đặc biệt chú trọng hơn rất nhiều.

Mục đích của bài mẫu luận văn thạc sĩ ngành kế toán này mang lại cho chúng ta những giá trị để thực hiện tốt bài luận văn chính mình thông qua các phần nội dung trong bài như là đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, từ đó giúp mọi người có cái nhìn khách quan, tích cực hơn đối với bộ phận này. Sau cùng đưa ra các vấn dề mà doanh nghiệp đang mắc phải và từ đó có thể rút ra được những biện pháp góp phần hoàn thiện hiệu quả hơn. Nhận được được điều quan trọng này, tác giả đã lựa chọn đề tài Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bất động sản Lanmak làm bài luận văn thạc sĩ.

DOWNLOAD

Đề tài: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần 199

Với một xu thế toàn cầu hóa như hiện nay thì không ít cơ hội và thách thức đang chào đón các doanh nghiệp của Việt Nam. Có lẽ vì thế mà tác giả lựa chọn Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần 199 làm đề tài luận văn thạc sĩ cho mình mang lại điểm 9, mà chắc cũng vì điểm 9 nên AD mới chia sẻ cho các bạn đó nha 😀

Đề tài này nhằm mục đích khẳng định sự quan trọng của bộ phận kế toán toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cho bất cứ một doanh nghiệp nào. Tác giả sử dụng phương pháp phỏng vấn để có được những ý kiến chân thật và chính xác nhất cho bài luận văn của mình, sau đó thực hiện quan sát trực tiếp để tiến hành thu thập những thông tin cần thiết, sau đó chắt lọc lại triển khai ngay trong bài luận văn thạc sĩ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành của mình.

Đề vượt qua được những cơ hội và thách thức trên thương trường, các doanh nghiệp luôn phải căng não vì không biết ngày mai sẽ ra sao, thậm chí là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn cũng gây khó khăn cho một doanh nghiệp không có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, nhưng nếu doanh nghiệp nào có thể làm tốt hơn thì sẽ là một bước, bước lên mây. Bộ phận kế toán luôn là nơi cung cấp những thôgn tin chính xác và nhanh chóng nhất cho nhà quản lý, quản trị doanh nghiệp, tuy nhiên ở một bộ phận nhỏ hơn, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm được coi là một khâu quan trọng, trọng yếu nhất của mỗi doanh nghiệp.

Bài mẫu thạc sĩ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành được chia làm 4 chương như sau:
Chương 1: Giới thiệu về đề tài nghiên cứu
Chương 2: Cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.
Chương 3: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm may mặc tại Công ty cổ phần 199
Chương 4: Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm may mặc tại Công ty cổ phần 199.

DOWNLOAD

Đề tài luận văn thạc sĩ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty Cổ phần Đại Kim

Để tổng hợp toàn bộ những chi phí sản của mà doanh nghiệp bỏ ra sẽ có một bộ phần kế toán đảm đương công việc đó và quá trình sản xuất kinh doanh sẽ luôn là một khâu thiết yếu dành cho bất kỳ doanh nghiệp nào. Để có thể phát triển và tạo nên làn sóng mới cho thương hiệu của mình, có chỗ đứng trên thị trường thì hoạt động sản xuất phải bù đắp được cho chi phí sản xuất mới được. Nhận định được sự quan trọng đó, tác giả đã lựa chọn đề tài Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đại Kim.

Kết cấu bài mẫu luận văn Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm được chia làm 4 chương chính với tổng số trang gần 200 trang

Chương 1: Giới thiệu về đề tài nghiên cứu

Đây là phần mở đầu dành cho bài thạc sĩ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành, phần này sẽ tóm giới thiệu tóm tắt về công trình nghiên cứu, lý do chọn đề tài, mục đích, những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài.

Tham khảo thêm ⇒ Đề tài luận văn Kế Toán – Kiểm Toán

Chương 2: Cơ sở lý luận về kế toán chi phí sả xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất công nghiệp

Trong chương 2 này, AD muốn các bạn có thể tham khảo ngay cách thức mà tác giả đã sử dụng về văn phong ngôn từ của mình. Cơ sở lý luận về vấn đề nghiên cứu theo các công trình nghiên cứu trước đây, được sắp xếp theo một thiết kế tổ chức ý tưởng. Mặt khác, những kiến thức chung và phổ biết mà tác giả mang vào đây đều được tác giả đúc kết từ những giáo tình giáo án và chỉnh sửa bài theo yêu cầu của giáo viên hướng dẫn, đều là những kiến thức mới trong lĩnh vực để đảm bảo luận văn không lặp lại mà đang nhằm tiếp nối bổ sung thêm kiến thức cho các bạn.

Chương 3: Kết quả nghiên cứu thực trạng kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Đại Kim

Để hoàn tất phần này, bài mẫu luận văn thạc sĩ ngành kế toán tác giả đã mang lại rất nhiều thông tin, tác giả phải sưu tầm tài liệu, tổng hợp, đánh giá có biện luận các công trình đã được tiến hành nhất là những công trình nổi bật trong thời gian gần đây trong phạm vi nghiên cứu cứu của đề tài. Từ đó có thêm những điểm chính và dự đoán xu hướng của các nghiên cứu trong tương lai. Đồng thời tạo nên điểm nhấn giúp cho chương 4 mở màn một cách trọn vẹn.

Chương 4: Các kết luận và đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Đại Kim

Thông qua kết luận thạc sĩ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành,  tác giả đã trả lời các vấn đề hay câu hỏi nghiên cứu. Kết luận phải rút ra được những ý tưởng chính, ý nghĩa của những phát hiện từ nghiên cứu và nêu được sự đóng góp cho khoa học và thực tiễn áp dụng cho thực tế.

DOWNLOAD

Đề tài: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần nồi hơi Việt Nam

Thông thường một đề tài luận văn quan tâm đến vấn đề chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sẽ mang lại cho các bạn rất nhiều chiến lược, giải pháp để làm sáng tổ một số khía cạnh cụ thể của vấn đề nghiên cứu. Cho nên đây là một trong những bài mẫu luận văn thạc sĩ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm điểm cao, xứng đáng để các bạn tham khảo và ứng dụng ngay vào bài làm. 

Để tăng tính cạnh tranh trên thương trường, các doanh nghiệp luôn cố gắng tồn tại và phát triển để luôn tạo ra những lợi nhuận tự chủ trong mọi hoạt động kinh doanh và sản xuất kinh doanh của mình. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng như hiện nay, nước ta đang trở nên tiềm năng trong mắt những doanh nghiệp nước ngoài, vì thế luôn có những doanh nghiệp nước ngoài sẵn sàng đầu từ vào Việt Nam. Thông qua đó, tác giả nhận định rằng các doanh nghiệp nước ta cần có những biện pháp quản lý cụ thể và chặt chẽ trong khâu chi phí sản xuất, giảm thiểu chi phí không cần thiết và tránh lãng phí, từ đó mới giúp các doanh nghiệp có lợi nhuận đều và cao hơn.

luận văn thạc sĩ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
luận văn thạc sĩ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành

Nắm bắt thông tin kịp thời và phân tích đúng đắn là một trong những yếu tố then chốt của mỗi doanh nghiệp, trong bài mẫu tác giả cũng đưa ra những quyết định tốt và đem lại hiệu quả cho Công ty Cổ phần nồi hơi Việt Nam. Dựa trên đó các bạn có thể tham khảo ngay chương 3 của tác giả.

Trong đó, thạc sĩ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành cho rằng ngành kế toán đã đóng góp không ít cho mỗi doanh nghiệp lớn nhỏ, đem lại nguồn tích cực khi quản lý, điều hành hay kiểm soát được những hoạt động sản xuất kinh doanh, để chính xác nhất thì bắt buộc các doanh nghiệp phải đầu tư vào bộ phận kế toán và khâu quản lý chi phí sản xuất.

DOWNLOAD

Đề tài thạc sĩ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty cổ phần Vinatea Mộc Châu

Có một điều rất đặc biệt là trùm cuối lúc nào cũng khiến người khác phải ngỡ ngàng, chắc có lẽ bài mẫu cuối cùng trong bài viết này cũng đặc biệt như thế. Phần mở đầu tác giả viết cực kì ngắn gọn và xúc tích, nhờ vào đó mà giới thiệu Đề tài: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Vinatea Mộc Châu cũng trở nên dễ hiểu hơn. 

Tổng quan luận văn thạc sĩ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành, tác giả không ngại ngần đưa ra những vấn đề của công trình nghiên cứu, từ mở đầu đến phần thân và kết luận. Tất cả đều có sự gắn kết móc nối cho nhau một cách logic quay quanh những trực luận điểm chính để hướng về câu hỏi nghiên cứu ban đầu. 

Phần mở đầu được viết ngắn gọn nhằm giới thiệu vấn đề nghiên cứu và dàn ý của chương. Phần thân được chia thành nhiều tiểu mục nhằm tổng hợp và đánh giá hiện trạng tri thức về các khía cạnh khác nhau xung quanh vấn đề nghiên cứu đều được tác giả trình bày chi tiết và đầy đủ, đảm bảo rằng người đọc sẽ áp dụng và có những cái nhìn tích cực và có thể thực hiện lại, tốt hơn bài mẫu đề tài này.

Tham khảo thêm ⇒ [TOP] Đề tài Luận văn Thạc sĩ Kế toán & Bài mẫu

Ngoài ra, từ những vấn dề chính trong cả chương 2 là Cơ sở lý luận và chương 3 là Thực trạng, đã giúp cho tác giả có những ý chính, trình bày ý nghĩa ngay ở chương 4, mang lại rất nhiều giải pháp và kiến nghị. Với một niềm tin, mong muốn rằng công trình nghiên cứu này sẽ đóng góp một phần trong các công đoạn tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. 

Phần kết luận được tác giả tóm tắt và chọn lọc lại những ý chính, bài mẫu luận văn thạc sĩ ngành kế toán từ đó định hướng cho việc giải quyết vấn đề nghiên cứu thông qua đề tài luận văn. Có thể nói là hãy xuất sắc, thành công mỹ mãn và giống như những tập phim đang nối tiếp nhau, mỗi tập mới sẽ bổ sung kiến thức mới hơn.

DOWNLOAD


Sau khi hướng dẫn cho các bạn cách viết nội dung luận văn đúng cách, chuẩn mực và chia sẻ 6 bài mẫu liên quan cho các bạn tham khảo thì bây giờ AD lại muốn cập nhật thêm cho các bạn những bài luận văn mẫu hay hơn rồi. Phần sau, AD sẽ chia sẻ cho các bạn về những bài mẫu luận văn thạc sĩ kế toán tiền lương nhé

Contact Me on Zalo