Hướng dẫn cách làm bài luận văn tốt nghiệp tại trường Đại Học Sài Gòn năm 2021

Rate this post

Xin chào các bạn sinh viên đại học năm cuối chuyên ngành kế toán của trường đại học sài gòn, để hoàn thành 1 bài luận văn tốt nghiệp của mình, các bạn phải có kiến thức chuyên môm, phải có am hiểu nhất định mà vấn đề bạn đang gặp phải, ngoài ra các bạn phải có số liệu đầy đủ, tài liệu tham khảo, để giúp các bạn có nền móng để hoàn thành bài luận văn, tuy nhiên cũng phải có những kỹ năng khác như, đánh văn bản, tìm tài liệu liên quan, hay lựa chọn 1 đề tài phù hợp với ngành học của mình,thì các bạn mới có được 1 bài luận văn hoàn thiện, chưa kể các bạn còn phải gặp giáo viên hướng dẫn để chỉnh sửa bài theo yêu cầu của giáo viên, làm theo quy định của nhà trường.

Hôm nay trangluanvan.com sẽ hướng dẫn cho các bạn sinh viên đại học sài gòn cách làm luận văn tốt nghiệp theo đúng yêu cầu, để đạt điểm cao.

Table of Contents

Hướng dẫn cách làm bài luận văn tốt nghiệp tại trường Đại Học Sài Gòn

1.1. Mục đích:

Thực tập là tập sự công việc kế toán tài chính, kế toán quản trị, hệ thống thông tin kế toán ở một đơn vị thực tế, nhằm trang bị cho sinh viên sắp tốt nghiệp các kỹ năng của ngành nghề kế toán.

Mục đích thực tập : giúp sinh viên nhận thức đầy đủ vai trò của kế toán, tin học trong kế toán, nắm được quy trình công việc cũng như bổ sung kiến thức thực tế cho lý luận đã học ở trường.

Trong thời gian thực tập, sinh viên phải viết chuyên đề tốt nghiệp với đề tài do sinh viên tự lựa chọn hoặc do đơn vị thực tập yêu cầu nhằm giúp sinh viên tiếp cận sâu với một vấn đề, bước đầu nghiên cứu vận dụng kiến thức lý luận vào thực tế. Chuyên đề tốt nghiệp phải được đơn vị thực tập nhận xét.

1.2. Yêu cầu

1.1.2. Đối với sinh viên :

 • Nắm vững lý luận về các môn chuyên ngành và kiến thức bổ trợ liên quan.
 • Tìm hiểu thực tế về nội dung đã học và những vấn đề có liên quan.
 • Nhận xét và đánh giá về thực tiễn và lý luận. Giải thích sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tiễn áp dụng tại doanh nghiệp. Giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra, giúp cho công tác thực tế tại doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
 • Sinh viên phải có tinh thần tích cực và chủ động gặp gỡ, trao đổi với giảng viên hướng dẫn trong quá trình thực tập, nghiên cứu và trình bày kết quả trong chuyên đề tốt nghiệp.

1.1.2. Đối với giảng viên hướng dẫn:

 • Hướng dẫn cho sinh viên nhận thức được tầm quan trọng và yêu cầu của quá trình thực tập.
 • Hướng dẫn cho sinh viên về quy trình tìm hiểu thực tiễn đối với những nội dung lý thuyết đã học và những nội dung khác có liên quan.
 • Kiểm soát quá trình thực tập của sinh viên, gặp và trao đổi sinh viên ít nhất 3 lần để giúp sinh viên thực hiện đề cương chi tiết, giải đáp thắc mắc trong quá trình thực tập và hướng dẫn viết chuyên đề tốt nghiệp.
 • Hướng dẫn cho sinh viên về phương pháp nghiên cứu và trình bày kết quả nghiên cứu khoa học.
 • Đánh giá kết quả thực tập của sinh viên và chịu trách nhiệm về kết quả và quá trình thực tập của sinh viên.

PHẠM VI THỰC TẬP, NỘI DUNG THỰC TẬP VÀ QUY TRÌNH VIẾT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

2.1. Phạm vi thực tập tốt nghiệp:

Sinh viên có thể thực tập tốt nghiệp về kế toán hay kiểm toán tại các loại hình đơn vị sau:

 • Doanh nghiệp sản xuất.
 • Doanh nghiệp thương mại.
 • Doanh nghiệp dịch vụ (bao gồm cả công ty kiểm toán, các công ty cung cấp phần mềm).
 • Các đơn vị hành chính sự nghiệp.
 • Các ngân hàng, tổ chức tài chính, tín dụng (liên quan đến một số vấn đề của chuyên ngành kế toán – kiểm toán (tham khảo thêm danh mục các đề tài gợi ý)).

2.2. Nội dung thực tập:

Khi thực tập tại đơn vị, sinh viên cần tìm hiểu và thực hiện những công việc sau đây :

2.2.1. Tìm hiểu về đơn vị thực tập:

Bao gồm:

 • Lịch sử hình thành, hình thức sở hữu.
 • Ngành nghề, lĩnh vực hoạt động, chức năng nhiệm vụ.
 • Tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý.
 • Quy trình công nghệ (đối với doanh nghiệp sản xuất).
 • Quy mô: giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, tổng số vốn hoạt động bình quân (trong đó vốn chủ sở hữu ), số lượng lao động (trực tiếp, gián tiếp), các xí nghiệp, phân xưởng, trạm, trại, cửa hàng trực thuộc.
 • Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Bộ máy kế toán : chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Tổ chức bộ máy kế toán. Hình thức kế toán doanh nghiệp áp dụng, các chính sách kế toán quan trọng của doanh nghiệp.
 • Đặc điểm về áp dụng máy tính trong công tác kế toán tại doanh nghiệp.
 • Các nội dung liên quan đến đề tài.

2.2.2 Nghiên cứu tài liệu:

Sinh viên tiến hành thu thập tài liệu và nghiên cứu các nội dung sau :

 • Nghiên cứu về lý luận đã học hoặc thu thập thông qua các văn bản pháp lý, sách giáo khoa, tạp chí, Internet . . .
 • Nghiên cứu các văn bản, quy định, qui trình về tài chính kế toán tại đơn vị thực tập.

2.2.3. Tiếp cận công việc thực tế:

Sinh viên phải tiếp cận thực tế, thu thập chứng từ, sổ sách liên quan đến vấn đề nghiên cứu của mình, qua đó sẽ giúp sinh viên nắm bắt được nội dung công việc thực tế, làm quen dần với kỹ năng nghề nghiệp, từ đó đối chiếu với lý luận đã học, giải thích những vấn đề đặt ra trong quá trình nghiên cứu thực tế tại đơn vị.

2.2.4. Lựa chọn đề tài và viết luận văn tốt nghiệp:

 • Trong quá trình thực tập, sinh viên sẽ viết chuyên đề tốt nghiệp để đánh giá kiến thức và kỹ năng sinh viên thu thập được qua quá trình thực tập. Chuyên đề tốt nghiệp là sản phẩm khoa học của sinh viên sau quá trình thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn.
 • Đề tài sinh viên lựa chọn và viết chuyên đề tốt nghiệp có thể liên quan đến một hay một số nội dung gắn liền với công việc thực tế tại đơn vị hoặc có nội dung liên quan đến các vấn đề của ngành học chứ không chỉ gói gọn tại đơn vị thực tập.
 • Trong chuyên đề, sinh viên sẽ trình bày cơ sở lý luận về đề tài lựa chọn, những vấn đề thực tế tại đơn vị thực tập hoặc thực tiễn hiện có trong xã hội liên quan đến nội dung đề tài và đưa ra các nhận xét của mình. Sinh viên có thể đưa ra các đề xuất của mình dưới góc độ khả năng nhận định và suy nghĩ độc lập của sinh viên dựa trên nền tảng kiến thức đã học.
 • Chuyên đề sau khi hoàn thành cần có xác nhận và nhận xét của đơn vị thực tập về quá trình thực tập của sinh viên, tính xác thực của những vấn đề đã nêu trong đề tài và những đánh giá từ phía đơn vị đối với các nhận xét, đề xuất của sinh viên. Trong những trường hợp đặc biệt khác, tùy theo nội dung của đề tài, giảng viên hướng dẫn sẽ chịu trách nhiệm về tính xác thực của chuyên đề do sinh viên thực hiện.

2.2.5 Quy trình viết luận văn tốt nghiệp:

 • Lựa chọn đề tài: sinh viên được tự chọn đề tài và nên chọn lĩnh vực mà mình am tường nhất, hoặc có thể thực hiện đề tài do doanh nghiệp yêu cầu, tất cả phải có ý kiến của giảng viên hướng dẫn.
 • Viết đề cương chi tiết gửi cho giảng viên hướng dẫn góp ý.
 • Viết bản thảo của chuyên đề. Trong quá trình viết bản thảo, sinh viên cần liên hệ với giảng viên để được góp ý, chỉnh sửa. Trước khi hết hạn thực tập ít nhất 20 ngày, bản thảo phải hoàn tất để gởi cho giảng viên góp ý lần cuối.
 • Viết, in bản chuyên đề, gửi đơn vị thực tập để nhận xét, đóng dấu và nộp bản hoàn chỉnh cho giảng viên hướng dẫn.

HƯỚNG DẪN KẾT CẤU VÀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY MỘT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

3.1. Hướng dẫn kết cấu của luận văn tốt nghiệp:

Kết cấu của luận văn tốt nghiệp bao gồm các phần sau:

 • Trang bìa (theo mẫu – đính kèm ở trang 9).
 • Trang “Nhận xét của giảng viên “
 • Trang “Nhận xét của đơn vị thực tập”
 • Trang “Lời cảm ơn”
 • Trang “Các từ viết tắt sử dụng”
 • Trang “Danh sách các bảng sử dụng”
 • Trang “Danh sách các đồ thị, sơ đồ . . . “
 • Trang “Mục lục”
 • Trang “Lời mở đầu”. Nội dung bao gồm:
 • Đặt vấn đề, tầm quan trọng, ý nghĩa của đề tài
 • Mục tiêu cụ thể đặt ra cần giải quyết trong đề tài
 • Phương pháp thực hiện đề tài
 • Phạm vi của đề tài
 • Kết cấu của đề tài, gồm có 3 chương:

CHƯƠNG 1 LÀM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP

(Ví dụ: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY ABC)

Nội dung làm bài luận văn tốt nghiệp bao gồm:

Sơ lược về công ty

 • + Tóm lược quá trình hình thành và phát triển
 • + Chức năng và lĩnh vực hoạt động
 • + Tổ chức sản xuất kinh doanh
 • + Tổ chức quản lý của đơn vị
 • + Chiến lược, phương hướng phát triển của đơn vị trong tương lai
 • + Các nội dung khác. . . (tùy theo lĩnh vực của đề tài)

Giới thiệu công tác kế toán của đơn vị

+ Tổ chức công tác kế toán tại đơn vị, gồm:

 • Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán
 • Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán
 • Tổ chức hệ thống sổ kế toán
 • Tổ chức bộ máy kế toán

+ Các chính sách kế toán chủ yếu của đơn vị, gồm:

 • Chính sách kế toán đối với TSCĐ
 • Chính sách kế toán đối với HTK
 • Chính sách kế toán đối với các khoản trả trước
 • Chính sách kế toán đối với các khoản dự phòng
 • Chính sách kế toán đối với các giao dịch ngoại tệ (nếu có)
 • Nguyên tắc ghi nhận doanh thu, giá vốn…
 • Mối quan hệ giữa bộ phận SV thực tập với các bộ phận khác trong công ty.

CHƯƠNG 2: LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THỰC TRẠNG CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU TẠI ĐƠN VỊ

(Ví dụ: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY ABC)

Nội dung bao gồm: .

 • + Mô tả, phản ánh tình hình thực tế liên quan đến đề tài tại đơn vị
 • + Phân tích, đánh giá tình hình thực tế tại đơn vị

CHƯƠNG 3:LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN VẤN ĐỀ ĐANG NGHIÊN CỨU

(Ví dụ: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY ABC)

Nội dung bao gồm:

 • + Nhận xét, đánh giá: So sánh giữa lý thuyết và thực tiễn ở đơn vị để trình bày các ưu, nhược điểm.
 • + Các kiến nghị: Trên cơ sở các nhược điểm đã nhận xét ở trên, sinh viên đưa ra các ý kiến liên quan đến vấn đề nghiên cứu để đề xuất đơn vị hoàn thiện.

KẾT LUẬN

 • Tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài (1 trang).

PHỤ LỤC

 • Đính kèm các chứng từ, sổ sách, mẫu biểu liên quan đến nội dung trình bày trong chuyên đề.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

3.2. Hình thức trình bày luận văn tốt nghiệp

Quy đinh định dạng trang :

 • Khổ trang: A4
 • Canh lề trái 3cm; canh lề phải, đầu trang và cuối trang 2.5cm.
 • Font chữ : Times New Roman.
 • Cỡ chữ: 13
 • Cách dòng (Line Spacing): 1.5 lines

Đánh số trang:

 • Từ trang bìa đến trang “Mục lục ” đánh chữ số La Mã thường (i, ii, iii,iv…)
 • Từ “Mở đầu” đến phần “Kết luận ” đánh theo số (1, 2, 3. . .)

Đánh số các đề mục:

Ví dụ:

Chương 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CÔNG TY ABC….

1.1. SƠ LƯỢC CÔNG TY ABC

 • 1.1.1. Lịch sử hình thành
 • 1.1.2. Đặc điểm kinh doanh

1.2. GIỚI THIỆU CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY ABC

1.3. MỐI QUAN HỆ GIỮA BỘ PHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP VỚI CÁC BỘ PHẬN KHÁC TRONG CÔNG TY abc

Chương 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN….

2.1. KẾ TOÁN TIỀN MẶT

 • 2.1.1. Chứng từ sử dụng
 • 2.1.2. Quy trình luân chuyển chứng từ

2.2.

….

Đánh số bảng, đồ thị, hình, sơ đồ:

 • Mỗi loại công cụ minh họa (bảng, đồ thị, hình, sơ đồ…) được đặt tên và đánh số thứ tự trong mỗi chương có sử dụng bảng, đồ thị, hình, sơ đồ để minh họa. Số đầu là số chương, sau đó là số thứ tự của công cụ minh họa trong chương đó.
 • Ví dụ :

Bảng 1.2: Bảng tính giá thành, có nghĩa là Bảng số 2 ở chương 1 có tên gọi là “Bảng tính giá thành”;

Bảng 2.4: Phân loại chi phí, có nghĩa là Bảng số 4 trong chương 2 có tên gọi là “Phân loại chi phí”;

Đồ thị 1.1:  Phân tích điểm hòa vốn, có nghĩa là Đồ thị số 1 trong chương 1 có tên gọi là “Phân tích điểm hòa vốn”.

Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo

Trích dẫn trực tiếp:

 • Ghi tên tác giả và năm xuất bản trước đoạn trích dẫn.

Ví dụ: Ông A (1989) cho rằng: “Kế toán là nghệ thuật ”

 • Nếu nhiều tác giả:

Ví dụ: Ông A, ông B và ông C (1989) cho rằng: “Kế toán là nghệ thuật ”

 • Trích dẫn trực tiếp từ báo cáo, sách… không có tác giả cụ thể:

Ví dụ: “Kế toán là nghệ thuật ” (Kế toán tài chính, 2002, NXB Thống kê, trang 54)

Trích dẫn gián tiếp:

 • Tóm tắt, diễn giải nội dung trích dẫn trước, sau đó ghi tên tác giả và năm xuất bản trong ngoặc đơn.

Ví dụ: Kế toán là nghệ thuật của việc ghi chép và xử lý số liệu (N.V An, 2002).

 • Hoặc nếu nhiều tác giả thì xếp theo thứ tự ABC.

Ví dụ: Kế toán là nghệ thuật của việc ghi chép và xử lý số liệu (N.V. An, T.V.Ba, 2002)

Hướng dẫn sắp xếp tài liệu tham khảo

Danh mục tài liệu tham khảo được liệt kê trong trang “Tài liệu tham khảo” và sắp xếp theo các thông lệ sau:

 • Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn từ (Việt, Anh, Pháp, Đức Nga, Trung, Nhật. . . ). Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch
 • Tài liệu tham khảo sắp xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả theo thông lệ:
  • Tác giả là người nước ngoài : xếp thứ tự ABC theo họ.
  • Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam. Không đảo tên lên trước họ.
  • Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo hay ấn phẩm, ví dụ: Tổng cục thống kê xếp vào vần T, Bộ Giáo Dục và Đào tạo xếp vào vần B v.v. . .
 • Tài liệu tham khảo phải ghi đầy đủ các thông tin sau :
  • Tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành.
  • Năm xuất bản: đặt trong dấu ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn.
  • Tên sách, luận văn hoặc báo cáo: in nghiêng, dấu phẩy cuối tên.
  • Nhà xuất bản: dấu chấm nếu kết thúc tài liệu tham khảo.
  • Nơi sản xuất: dấu chấm nếu kết thúc tài liệu tham khảo.

Ví dụ :

Nguyễn Văn A (2005), Kế toán tài chính, NXB Thống Kê, Hà Nội.

 • Tài liệu tham khảo là báo cáo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách. . . ghi đầy đủ các thông tin sau :
  • Tên các tác giả.
  • Năm công bố: đặt trong dấu ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn.
  • Tên bài báo: đặt trong ngoặc kép, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên.
  • Tên tạp chí: in nghiêng, dấu phẩy ngăn cách.
  • Số: đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn.
  • Các số trang: gạch ngang giữa 2 chữ số trang bắt đầu và kết thúc, dấu chấm kết thúc.

Ví dụ:

Nguyễn Văn A (2006), “Tầm quan trọng của kế toán”, Tạp chí Phát triển Kinh tế, (Số 3), trang 15-18.

Đạo văn

Đạo văn dưới bất kỳ hình thức nào đều không được chấp nhận. Những hành vi được xem là đạo văn bao gồm:

 • Cố tình sao chép chuyên đề của sinh viên khác.
 • Sao chép trực tiếp từ sách giáo khoa hoặc các nguồn khác mà không đánh dấu trích dẫn.
 • Không trích dẫn các nguồn đã sử dụng trong chuyên đề.
 • Chuyên đề nào có dấu hiệu của việc đạo văn sẽ bị xử lý tuỳ theo từng trường hợp.

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Quá hình thực tập sẽ được đánh giá qua 2 nội dung sau:

 • Quá trình thực tập: 3 điểm.
 • Chuyên đề tốt nghiệp: 7 điểm.

Trong đó :

 • Nội dung chuyên đề: 5 điểm
  • Mục tiêu, phạm vi đề tài rõ ràng
  • Kết cấu hợp lý
  • Mô tả đầy đủ và đánh giá sâu sắc tình hình thực tế của DN
  • Nhận xét, đề xuất và kết luận có tính thuyết phục.
 • Hình thức trình bày: 2 điểm
  • Hình thức trình bày theo hướng dẫn
  • Không sai lỗi chính tả, câu văn rõ ràng, mạch lạc

Trên đây là cách hướng dẫn làm bài luận văn tốt nghiệp của trường đại học sài gòn chuyên ngành kế toán mà trangluanvan.com hướng dẫn các bạn sinh viên về cách làm bài đạt điểm cao. Ngoài ra nếu như các bạn sinh viên đang làm bài luận văn tốt nghiệp mà gặp khó khăn trong việc làm bài, cũng như chọn đề tài thì có thể liên hệ đến dịch vụ viết thuê luận văn tốt nghiệp tại trangluanvan.com để được giúp đỡ và tư vấn các đề tài hay và phù hợp nhất với chuyên ngành của mình nhé.

ZALO: 0932.091.562

GMAIL: Luanvanpanda@gmail.com

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo