Cách làm bài Luận Văn Tốt Nghiệp Trường Đại Học Tài Chính – Marketing 

Rate this post

Xin chào các bạn sinh viên đang theo học tại trường đại học tài chính – marketing khoa quản trị kinh doanh. Khi các bạn đọc được bài viết dưới đây chắc hẳn cũng rất vui vì được trangluanvan chia sẻ cách làm bài điểm cao của khoa quản trị kinh doanh mà dịch vụ viết thuê luận văn tốt nghiệp muốn giới thiệu cho các bạn sinh viên Cách làm bài Luận Văn Tốt Nghiệp Trường Đại Học Tài Chính – Marketing. Ngoài ra các bạn đang gặp khó khăn trong việc làm bài luận văn tốt nghiệp của mình thì có thể liên hệ đến với dịch vụ viết thuê luận văn tốt nghiệp của trangluanvan.com để được giúp tư vấn và giúp đỡ nhé.

Cách làm bài Luận Văn Tốt Nghiệp Trường Đại Học Tài Chính – Marketing

Cách làm bài Luận Văn Tốt Nghiệp Trường Đại Học Tài Chính – Marketing 
Cách làm bài Luận Văn Tốt Nghiệp Trường Đại Học Tài Chính – Marketing
 • NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP  (CÓ ĐÓNG DẤU CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP)
 • NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
 • DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
 • MỤC LỤC (cấp 3:  gồm 4 chữ số với chỉ số thứ nhất là chỉ số chương)
 • DANH MỤC CÁC BẢNG
 • DANH MỤC CÁC HÌNH

LƯU Ý

 • Sử dụng font Times New-Roman, bộ mã Unicode, cỡ chữ 13.
 • Mục cấp 1 trong 1 chương (1.1; 2.1; 3.1;…): VIẾT IN HOA, ĐẬM, cỡ chữ 13
 • Mục cấp 2 trong 1 chương (1.1.1; 2.1.1; 3.1.1;…): viết thường, in đậm, cỡ chữ 13
 • Mục cấp 3 trong 1 chương (1.1.1.1; 2.1.1.1; 3.1.1.1; …) : viết thường, in nghiêng đậm, cỡ chữ 13
 • Mục cấp 4 trong 1 chương (a,b,c, …): viết thường, in nghiêng, cỡ chữ 13
 • Margins: Top, Bottom, Left: 3cm; Right: 2cm
 • Paragraph áp dụng cho lời văn:
  • Before : 12 pt
  • After : 0 pt
  • Line Spacing : exactly 19
  • Căn 2 bên (justify)
 • Paragraph áp dụng cho bảng biểu:
  • Before : 0 pt
  • After : 3 pt
  • Line Spacing : exactly 19
 • Đánh số trang phía dưới, ở giữa / hoặc bên phải
 • Số thứ tự và tên hình được đặt ở phía dưới hình
 • Số thứ tự và tên bảng được đặt ở phía trên bảng

 (Bắt đầu đánh số trang)

PHẦN MỞ ĐẦU

 1. Lý do chọn đề tài
 2. Mục tiêu nghiên cứu
 3. Nội dung nghiên cứu
 4. Phương pháp nghiên cứu
 5. Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài
 6. Bố cục chuyên đề thực hành nghề nghiệp

Luận Văn Tốt Nghiệp Trường Đại Học Tài Chính – Marketing Chương 1.

(các chữ in nghiêng là ví dụ cụ thể về đề tài bạn chọn)

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ … (CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN TRỊ)

Trình bày tóm tắt cơ sở lý thuyết sẽ sử dụng để giải quyết vấn đề (cơ sở lý thuyết kế thừa của người đi trước và phần mới xây dựng của tác giả nếu có).

 • Nêu được bản chất, mục đích, ý nghĩa của công tác…. và sự cần thiết khách quan để nâng cao hiệu quả công tác……
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến…
 • Nội dung cơ bản (Đặc trưng, Nguyên tắc, Tầm hạn quản trị và phân chia tổ chức, Các kiểu cơ cấu tổ chức quản trị, tiến trình….. )
 • Tiến trình công tác tổ chức bộ máy quản trị

Tóm tắt chương 1

 (Viết chữ thường, nghiêng, ngắn gọn)

LƯU Ý:

Chú dẫn Tài liệu tham khảo

 • Các định nghĩa, khái niệm, nguyên tắc, công thức v.v…. khi trích dẫn nguyên văn của một nguồn tài liệu nào đó, phải đặt trong ngoặc kép “…..”. và phải ghi chú dẫn tham khảo.
 • Chú dẫn tham khảo: dùng cụm kí hiệu [X, tr Y]
  • X là số chỉ số thứ tự tài liệu tham khảo (trong danh mục tài liệu tham khảo)
  • “tr” là viết tắt của từ “trang”
  • Y là trang thứ Y trong tài liệu tham khảo “X” đã trích dẫn.

Chương 2 luận Văn Tốt Nghiệp TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY…

2.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY…(IN HOA ĐẬM, SIZE 13, ĐẶT SÁT LỀ TRÁI)

 (giới thiệu vài nét về công ty: tên giao dịch, địa chỉ, ……..)

 • 2.1.1 Lịch sử hình thành (Chữ thường, in đậm, size 13, đặt cách lề trái 0,5cm)
 • 2.1.2 Quá trình phát triển
 • 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ công ty (hoặc tầm nhìn, sứ mệnh…)

2.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY

 • 2.2.1 Sơ đồ tổ chức (vẽ sơ đồ, mô tả sơ đồ và nhận xét ưu nhược điểm)
 • 2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban

2.3 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

 • 2.3.1 Các yếu tố nguồn lực
 • 2.3.1.1 Nhân sự
 • 2.3.1.2  Cơ sở vật chất và Máy móc thiết bị
 • 2.3.1.3 Nguồn vốn
 • 2.3.2 Sản phẩm
 • 2.3.3 Thị trường
 •  2.3.4 Đối thủ cạnh tranh

2.4 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỪ NĂM 2013-2015 (3 năm gần nhất)

 • Tóm tắt chương 2
 • (Viết chữ thường, nghiêng, ngắn gọn)

CHƯƠNG 3 Luận Văn Tốt Nghiệp KHẢO SÁT CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN TRỊ TẠI CÔNG TY………

 • 3.1
 • 3.2
 • 3.3
 • 3.4
 • Tóm tắt chương 3
 • (Viết chữ thường, nghiêng, ngắn gọn)

CHƯƠNG 4 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: MỘT SỐ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỘ MÁY TẠI CÔNG TY…

 • 4.1 ƯU ĐIỂM
 • 4.2 NHƯỢC ĐIỂM
 • 4.3 ĐỀ XUẤT…..
 • Tóm tắt chương 4
 • (Viết chữ thường, nghiêng, ngắn gọn)

KẾT LUẬN

 • (Kết thúc đánh số trang tại đây)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 1. Nguyễn Văn A (2007). Giáo trình Marketing, NXB Thống kê, TP.HCM

LƯU Ý:

 • Tài liệu tham khảo (sách, luận án, luận văn, báo cáo, bài báo…) phải ghi đầy đủ thông tin theo trật tự sau: (1) Tên tác giả; (2) Năm xuất bản, (3) Tên tài liệu tham khảo (in nghiêng); (4) Tên Nhà xuất bản .
 • TLTK phải xếp theo thứ tự tên tác giả, luật a,b,c…
 • Nếu có nhiều tác giả trong một tài liệu trích dãn thì xếp theo tên tác giả đầu tiên
 • Không viết học hàm, học vị (tiến sĩ, Giáo sư,…)

PHỤ LỤC

(Nếu có)

 • Phần phụ lục dùng để đăng tải các nội dung có ý nghĩa tham khảo, diễn giải các nội dung trình bày trong chuyên đề như: bảng câu hỏi phỏng vấn, các bảng số liệu tính toán trung gian (để được số liệu trình bày trong phần chính của chuyên đề), hình ảnh sản phẩm, hình ảnh qui trình sản xuất v..v…..
 • Phụ lục phải được đánh số thứ tự và đặt tên, VÍ DỤ:

PHỤ LỤC 1: BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN

PHỤ LỤC 2: CÁC SẢN PHẨM CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY X

Nội dung THNN1 bám sát các vấn đề lý thuyết quản trị căn bản mà sinh viên được học trong môn Quản trị học. Sinh viên có thể chọn 1 trong các vấn đề nghiên cứu sau đây:

 • Phân tích ảnh hưởng của môi trường tới một DN;
 • Phân tích ảnh hưởng của một nhóm yếu tố môi trường tới một DN (có thể chọn một trong các nhóm yếu tố môi trường sau: môi trường kinh tế, môi trường văn hóa, môi trường chính phủ – chính trị
 • Nghiên cứu hiệu quả ra quyết định (trong từng lĩnh vực như: sản xuất, bán hàng, tài chính, marketing, tuyển dụng, v.v.) ở một DN;
 • Tình hình hoạch định chiến lược của DN (cho một trong các lĩnh vực: sản xuất, bán hàng, tài chính, cạnh tranh, kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực, v.v.);
 • Phân tích mô hình tổ chức và phương hướng hoàn thiện bộ máy tổ chức (nói chung hoặc trong từng lĩnh vực cụ thể) ở một DN;
 • Nghiên cứu quan hệ giữa các bộ phận trong một tổ chức;
 • Nghiên cứu phong cách lãnh đạo của một doanh nhân;
 • Nghiên cứu hoạt động kiểm soát một lĩnh vực của một DN;
 • Nghiên cứu hệ thống thông tin quản trị ở DN.

Ngoài các chủ đề khảo sát trên đây, sinh viên có thể chọn các chủ đề khác, trên cơ sở sự hướng dẫn của Giảng viên.

Trên đây là cách làm bài luận văn tốt nghiệp của bộ tài chính trường đại học tài chính – marketing khoa quản trị kinh doanh mà dịch vụ làm thuê luận văn tốt nghiệp muốn giới thiệu cho các bạn sinh viên trường đại học tài chính- marketing khoa quản trị kinh doanh cách làm bài đạt điểm cao, ngoài ra nếu như các bạn sinh viên đang gặp khó khăn trong việc chọn đề tài và làm bài thì có thể liên hệ đến dịch vụ viết thuê luận văn tốt nghiệp của trangluanvan.com để được tư vấn và hỗ trợ làm bài nhé.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo