Danh Sách Đề Tài Khóa Luận Quản Lý Nhà Nước

Rate this post

Danh Sách Đề Tài Khóa Luận Quản Lý Nhà Nước cập nhập mỗi ngày. Để hoàn thành được một bài khóa luận thì việc đầu tiên và cũng là việc quan trọng nhất đó là lựa chọn đề tài cho phù hợp với yêu cầu của giáo viên, và đề tài cũng phù hợp với năng lực của chính mình. Để hỗ trợ các bạn học viên đang gặp khó khăn khi lựa chọn đề tài làm bài khóa luận cuối khóa, Trang luận văn có chia sẻ đến các bạn học viên Danh Sách Đề Tài Khóa Luận Quản Lý Nhà Nước cho các bạn lựa chọn đề tài tham khảo để làm bài nhé.

Ngoài ra, bạn học viên nào có nhu cầu thuê dịch vụ viết bài khóa luận cuối khóa thì liên hệ trực tiếp đến Trang luận văn để được hỗ trợ bài làm một cách tốt nhất nhé.

===>> Bảng giá viết thuê khóa luận tốt nghiệp

Và dưới đây Trang luận văn có chia sẻ đến các bạn hình thức để làm một bài tiểu luận và Danh Sách Đề Tài Khóa Luận Quản Lý Nhà Nước cho các bạn cùng nhau tham khảo.

I. PHẦN HỌC: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ, NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT XÃ HỘI CH NGHĨA

 1. Thực trạng và giải pháp tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị tại địa phương
 2. Thực trạng và giải pháp đổi mới hệ thống chính trị tại địa phương.
 3. Yêu cầu đối với xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam và thực tiễn vận dụng những yêu cầu này trong xây dựng chính quyền tại địa phương.
 4. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân tại địa phương– Thực trạng và giải pháp.
 5. Tổ chức và hoạt động của Uỷ ban nhân dân tại địa phương – Thực trạng và giải pháp.
 6. Đổi mới tổ chức và hoạt động của Uỷ ban nhân dân tại địa phương-Thực trạng và giải pháp.
 7. Đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân tại địa phương – Thực trạng và giải pháp.
 8. Thực trạng và giải pháp của xây dựng và thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương.
 9. Thực hiện Luật Hiến pháp tại địa phương– (Danh Sách Đề Tài Khóa Luận Quản Lý Nhà Nước)
 10. Thực hiện pháp luật Luật Hành chính tại địa phương– Thực trạng và giải pháp.
 11. Thực hiện pháp luật Luật Đất đai tại địa phương– Thực trạng và giải pháp.
 12. Thực hiện pháp luật Luật Dân sự tại địa phương– Thực trạng và giải pháp.
 13. 13.Thực hiện pháp luật Luật Hôn nhân và gia đình tại địa phương– Thực trạng và giải pháp.
 14. Thực hiện pháp luật Luật Kinh tế tại địa phương– Thực trạng và giải pháp.
 15. 15. Thực trạng và giải pháp thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở tại địa phương/cơ quan.
 16. Thực trạng và giải pháp áp dụng pháp luật tại cơ quan, địa phương
 17. Thực trạng và giải pháp tăng cường pháp chế XHCN tại địa phương.

II. PHẦN HỌC: MỘT SỐ KỸ NĂNG CƠ BẢN TRONG LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ CỦA CÁN BỘ, LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ Ở CƠ SỞ. (Danh Sách Đề Tài Khóa Luận Quản Lý Nhà Nước)

 1. Kỹ năng đánh giá cán bộ – Thực trạng và giải pháp tại cơ quan, địa phương.
 2. 2. Hoạt động lãnh đạo, quản lý – Thực trạng và giải pháp tại cơ quan, địa phương.
 3. 3 Phong cách lãnh đạo và thực trạng phong cách lãnh đạo tại cơ quan, địa phương.
 4. Kỹ năng thu thập, xử lý thông tin – Thực trạng và giải pháp tại cơ quan, địa phương.
 5. Kỹ năng điều hành công sở – Thực trạng và giải pháp tại cơ quan, địa phương.
 6. Kỹ năng xử lý tình huống chính trị – Thực trạng và giải pháp tại địa phương.
 7. 7.Kỹ năng tuyên truyền – Thực trạng và giải pháp tại cơ quan, địa phương.
 8. Kỹ năng thuyết phục- Thực trạng và giải pháp tại cơ quan, địa phương.
 9. Kỹ năng soạn thảo văn bản – Thực trạng và giải pháp tại cơ quan, địa phương.

HƯỚNG DẪN Nội Dung Định Hướng Viết Khóa Luận Tốt Nghiệp Chương Trình Trung Cấp Lý Luận Chính Trị (Danh Sách Đề Tài Khóa Luận Quản Lý Nhà Nước)

 Về việc viết khóa luận tốt nghiệp lớp trung cấp LLCT-HC

Để nâng cao chất lượng khóa luận tốt nghiệp cuối khoá của học viên lớp Trung cấp LLCT-HC; nhà trường đề nghị các đồng chí giảng viên và học viên các lớp Trung cấp LLCT-HC thực hiện đúng những yêu cầu sau:

1. Yêu cầu đối với học viên:

Mục đích yêu cầu khóa luận tốt nghiệp:

 • – Khóa luận tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC là  một bài viết dưới dạng vận dụng tổng hợp những kiến thức đã học trong chương trình đào tạo Trung cấp LLCT-HC, nhằm giải quyết một vấn đề trong thực tiễn công tác lãnh đạo, quản lý tổ chức thực hiện ở cơ sở đang đặt ra. Thông qua hình thức khóa luận, người học thể hiện sự hiểu biết cả về lý luận và sự vận dụng vào thực tiễn công tác của mình.
 • – Yêu cầu: Học viên thực hiện đầy đủ các quy trình, nội dung  của khóa luận tốt nghiệp theo hướng dẫn của giảng viên; tránh xảy ra các hiện tượng học viên không tích cực đầu tư, nghiên cứu để viết khóa luận mà sao chép nội dung nghiên cứu của người khác, hoặc sao chép nguyên văn các bài viết trong tài liệu, sách báo…

2. Nội dung: (Danh Sách Đề Tài Khóa Luận Quản Lý Nhà Nước)

2.1. Tên khóa luận tốt nghiệp:

 • – Hướng đề tài khóa luận của học viên do nhà trường phân công theo từng môn học, trên cơ sở đó học viên xin ý kiến thống nhất với giáo viên hướng dẫn để xây dựng tên đề tài khóa luận đảm bảo các yêu cầu sau:
 • + Khóa luận thuộc một vấn đề trong môn học đã được xác định trong chương trình Trung cấp LLCT-HC do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ban hành.
 • + Gắn lý luận với thực tiễn ở địa phương cơ sở đang đặt ra phù hợp với chương trình Trung cấp LLCT-HC.

2.2. Nội dung khóa luận tốt nghiệp:

Nội dung khóa luận phải thể hiện sự vận dụng kiến thức trong chương trình Trung cấp LLCT-HC để luận giải một số vấn đề thực tiễn ở địa phương, cơ sở đang đặt ra trong quá trình thực hiện; từ đó đề xuất những giải pháp, kiến nghị với các cấp lãnh đạo trong việc giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc.

Khóa luận phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu về bố cục như sau:

2.2.1. LỜI MỞ ĐẦU

 • – Lý do lựa chọn đề tài khóa luận tốt nghiệp.
 • – Mục đích nghiên cứu.
 • – Giới hạn của đề tài.
 • – Giới thiệu nội dung (số lượng trong khoảng 2-3 trang).

2.2.2. Nội dung (Danh Sách Đề Tài Khóa Luận Quản Lý Nhà Nước)

Phần 1: Trình bày cơ sở lý luận.

 1. Cơ sở lý luận chung của vấn đề nghiên cứu:

– Quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước liên quan đến nội dung cần nghiên cứu.

2 .Trình bày những khái niệm liên quan đến đề tài nghiên cứu.

 • + Cần làm rõ những khái niệm cụ thể liên quan đến đề tài nghiên cứu.
 • + Trình bày những nội dung chính của vấn đề về nghiên cứu.

Phần này học viên phải tập trung trực tiếp vào nội dung đề tài, tránh trình bày quá rộng, không sát với mục đích, yêu cầu, nội dung của đề tài cần nghiên cứu (số lượng từ 5-7 trang, khổ giấy A4).

Phần 2: Thực trạng và những giải pháp, kiến nghị (phần trọng tâm).

Thực trạng (thông qua khảo sát tại địa phương cơ sở).

 • * Đặc điểm, tình hình. (Danh Sách Đề Tài Khóa Luận Quản Lý Nhà Nước)
 • – Đặc điểm thuận lợi, khó khăn.
 • – Tình hình chung và cụ thể.
 • * Thực trạng và vấn đề đặt ra.
 • + Đánh giá những mặt ưu điểm và nguyên nhân.
 • + Những mặt hạn chế và nguyên nhân.
 • * Những bài học đặt ra và những bài học kinh nghiệm.
 • + Những vấn đề bất cập, những mâu thuẫn cần giải quyết.
 • + Rút ra một số bài học kinh nghiệm.

Những giải pháp và kiến nghị.

 • * Giải pháp cơ bản.
 • * Kiến nghị.
 • – Kiến nghị với TW và cơ quan cấp trên.
 • – Kiến nghị với cơ quan đơn vị trực tiếp liên quan.

Phần 3: Kết luận. 

 • – Nêu tóm tắt những vấn đề đã được nghiên cứu, nhận xét vấn đề đã được nghiên cứu như thế nào, kết quả đạt được.
 • – Những vấn đề gì phát sinh nhưng chưa có điều kiện giải quyết, hướng cần phải tiếp tục nghiên cứu (số lượng từ 1-3 trang).
 • Toàn bộ khóa luận tốt nghiệp cuối khoá dài khoảng 20-30 trang, khổ giấy A4.

Hình thức: (Danh Sách Đề Tài Khóa Luận Quản Lý Nhà Nước)

 • – Hình thức trình bày theo đúng quy định, sạch đẹp, bố cục rõ ràng, đúng văn phạm, ngữ pháp.
 • – Phải được đánh máy và in một mặt trên giấy khổ A4, phông chữ Time New Roman 14, mỗi trang khoảng 26 dòng; lề trên 2-2,5 cm, lề dưới 2 -2,5 cm, lề trái 3-3,5cm, lề phải 1,5- 2,0 cm, số trang đánh ở giữa cuối trang.
 • – Chú thích, trích dẫn theo quy định của tài liệu khoa học.
 • – Tờ bìa ngoài: in theo mẫu TỜ BÌA NGOÀI.
 • – Tờ bìa trong: in theo mẫu TỜ BÌA TRONG.
 • – Tờ thứ 3: Ghi mục lục.
 • – Tờ thứ 4: Nhận xét của cơ quan và nhận xét của giáo viên hướng dẫn khóa luận.
 • – Tờ thứ 5: Phiếu đánh giá và chấm điểm khóa luận của giảng viên.
 • – Tờ cuối cùng (sau phần kết luận): ghi danh mục các tài liệu tham khảo.
 • – Mỗi học viên in 02 cuốn khóa luận nộp cho giáo viên chủ nhiệm lớp.

Yêu cầu về thời gian: 

 • Thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp là 20 ngày. Học viên phải thực hiện đúng quy trình sau:
 • – Xác định tên đề tài khóa luận và xây dựng đề cương tổng quát (khoảng 3-5 ngày).
 • – Tìm tư liệu tham khảo tài liệu xây dựng đề cương chi tiết (khoảng 05 ngày).
 • – Viết hoàn chỉnh tiểu luận (khoảng 10 ngày).
 • – Sửa chữa in ấn ().

Yêu cầu đối với giáo viên hướng dẫn.

 • – Mỗi học viên viết khóa luận tốt nghiệp được một giảng viên đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành gần hướng dẫn;
 • Người hướng dẫn là giảng viên hoặc giảng viên kiêm nhiệm có bằng Thạc sỹ trở lên hoặc giảng viên đã qua giảng dạy trực tiếp từ 8 năm trở lên, có đủ khả năng và điều kiện, được Hiệu trưởng phân công. (Danh Sách Đề Tài Khóa Luận Quản Lý Nhà Nước)
 • – Người hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp có nhiệm vụ giúp học viên xác định tên đề tài, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu và hoàn thành khóa luận đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.
 • Người hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp phải thực hiện các yêu cầu sau:

Thống nhất tên đề tài: Giáo viên hướng dẫn góp ý cho học viên để thống nhất tên đề tài cho phù hợp với yêu cầu đặt ra.

Xây dựng đề cương tổng quát: Giáo viên hướng dẫn góp ý cho học viên để thống nhất đề cương tổng quát của đề tài cho phù hợp với yêu cầu đặt ra:

Lời mở đầu:

Nội dung:

 • * Phần 1 – Cơ sở lý luận chính trị – hành chính (ghi tên của phần 1).
 • * Phần 2 -1. Thực trạng (tên của mục 1).
 • Những giải pháp, kiến nghị (tên của mục 2)

* Phần 3 – Kết luận

* Tài liệu tham khảo: Giáo viên hướng dẫn các tài liệu cho học viên tham khảo. Đặt ra yêu cầu đi nghiên cứu thực tế.

Xây dựng đề cương chi tiết: Giáo viên hướng dẫn góp ý cho học viên để thống nhất đề cương chi tiết của đề tài cho phù hợp với yêu cầu:

Lời mở đầu:  (Danh Sách Đề Tài Khóa Luận Quản Lý Nhà Nước)

 • – Lý do lựa chọn đề tài:
 • – Mục đích nghiên cứu của đề tài:
 • – Giới hạn của đề tài nghiên cứu:
 • – Giới thiệu nội dung chính:

Nội dung:

* Phần 1 – Tên của phần 1 (Cơ sở lý luận).

 • – Tên mục 1: (Cơ sở lý luận chung)
 • – Tên mục 2: (Trình bày những khái niệm liên quan).
 • * Phần 2 – Tên phần 2: (Thực trạng và những giải pháp, kiến nghị).

Tên của mục 1: (Thực trạng)

 • – Đặc điểm, tình hình……
 • – Thực trạng và nguyên nhân…..
 • – Những vấn đề đặt ra và những bài học kinh nghiệm.

Tên của mục 2: (Những giải pháp, kiến nghị)

 • – Giải pháp cơ bản…
 • – Kiến nghị:…….

* Phần 3 – Kết luận.  

 • – Nêu tóm tắt những vấn đề đã được nghiên cứu.
 • – Những vấn đề gì phát hiện nhưng chưa có điều kiện giải quyết.

* Tài liệu tham khảo: Danh mục các tài liệu tham khảo:

Hoàn chỉnh khóa luận: Giáo viên hướng dẫn đọc bản thảo nội dung của khóa luận và góp ý, sửa chữa để học viên hoàn chỉnh, khóa luận; phải có ý kiến nhận xét của cơ quan, đơn vị nơi học viên viết khóa luận hoặc nơi học viên đang công tác. Sau khi học viên đã hoàn thành khóa luận, giảng viên hướng dẫn ghi nhận xét vào kháo luận và gửi cho học viên nộp theo quy định.

III. Cách đánh giá và cho điểm:  (Danh Sách Đề Tài Khóa Luận Quản Lý Nhà Nước)

Điểm của khóa luận được chấm theo thang điểm 10, gồm:

Lời mở đầu: Nêu đủ các ý sau thì được 0,5 điểm.

 • – Lý do lựa chọn đề tài.
 • – Mục đích nghiên cứu của đề tài.
 • – Giới hạn của đề tài nghiên cứu.
 • – Giới thiệu nội dung chính.

Nội dung: 

* Phần 1 – Cơ sở lý luận: 2,5 điểm.

– Cơ sở lý luận chung.

– Trình bày những khái niệm liên quan.

* Phần 2 – Thực trạng và những giải pháp, kiến nghị

Thực trạng: 3 điểm.

 • – Đặc điểm, tình hình.
 • – Thực trạng và nguyên nhân.
 • – Những vấn đề đặt ra và những bài học kinh nghiệm.

Những giải pháp, kiến nghị: 3 điểm

 • – Giải pháp cơ bản.
 • – Kiến nghị.

* Phần 3 – kết luận: 0,5 điểm. (Danh Sách Đề Tài Khóa Luận Quản Lý Nhà Nước)

 • – Nêu tóm tắt những vấn đề đã được nghiên cứu.
 • – Những vấn đề gì phát hiện nhưng chưa có điều kiện giải quyết.

* Tài liệu tham khảo ( khuyến khích 0,25 điểm).

Hình thức: Trình bày theo đúng quy định, sạch, đẹp, bố cục rõ ràng, văn phong sáng sủa, đúng văn phạm;. 0,25 – 0,5 điểm.

Cách ghi nhận xét vào bản khóa luận tốt nghiệp cuối khoá:

Giảng viên chấm phải ghi nhận xét và cho điểm vào 02 cuốn khóa luận theo nội dung sau:

 • – Hướng chọn đề tài: Phù hợp hay không phù hợp. Phạm vi đề tài rộng hay hẹp, có gắn vào cơ sở hay không.
 • – Phần thực trạng: Ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Đánh giá học viên có nêu được thực trạng các nội dung trên trong đề tài đó hay không?
 • – Phần giải pháp: Học viên có nêu được các giải pháp hiệu quả liên quan đến nội dung đề tài không? tính khả thi của các giải pháp?
 • – Phần kiến nghị: rõ ràng, cụ thể đối với từng cấp theo quan điểm đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, có mang tính khả thi cao?

Trên đây là những quy định về việc hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp của lớp Trung cấp LLCT-HC, yêu cầu các giảng viên, học viên thực hiện nghiêm túc quy định này. Trong quá trình thực hiện có vấn đề còn vướng mắc đề xuất xin gửi về Phòng Đào tạo tổng hợp trình Ban giám hiệu để điều chỉnh, bổ sung./.

Và trên đây là tổng hợp Danh sách đề tài khóa luận khóa luận Lịch sử Đảng cho các bạn học viên tham khảo đề tài để làm bài tiểu luận cuối khóa của mình. Ngoài ra còn rât nhiều đề tài khác nữa mà Trang luận văn chưa có thời gian chia sẻ ở bài viết này, cho nên hẹn các bạn học viên ở những bài viết tiếp theo tại Trang luận văn nhé.

Contact Me on Zalo