TOP NHỮNG ĐỀ TÀI LUẬN VĂN HAY NHẤT CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN

Hiện nay, đối với ngành Kế toán, các trường Đại học đào tạo với các chuyên ngành như: Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Chuyên ngành Kiểm toán, Chuyên ngành Kế toán công.Công việc đặt thù các chuyên ngành này là tiếp xúc rất nhiều với các con số,đầu óc bạn phải làm việc liên tục và luôn luôn phải tập trung cao độ. Đây là chuyên ngành được nhà nước chú trọng rất nhiều.Thế nên đòi hỏi chất lượng đầu ra cao hơn cũng là điều dĩ nhiên, việc chọn đề tài cho bài luận tốt nghiệp cũng gây áp lực không ít đối với các bạn theo học chuyên ngành Kế Toán .

Biết được điều đó hôm nay chúng tôi sẽ gợi ý cho các bạn những đề tài luận văn chuyên ngành Kế toán hay nhất,giúp các bạn không còn phải đau đầu trong việc lừa chọn đề tài,mà thya vào đó là cách hành văn, sắp xếp các mục làm sao cho logic,thuyết phục và điểm cao nhất nhé!

Top 5 đề tài luận văn tốt nghiệp có điểm cao đến không ngờ!

Đề tài 1:Hoàn thiện kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần động lực.

  1. MỤC LỤC
  1. LỜI MỞ ĐẦU

 CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.

1 1.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ

1 1.1.1. Khái niệm tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ

1 1.1.2. Vai trò của tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ

1 1.2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ

1 1.2.1. Doanh thu bán hang

1 1.2.2. Các khoản giảm trừ doanh thu

2 1.2.3. Doanh thu thuần

2 1.2.4. Giá vốn hàng bán.

 3 1.2.5. Lợi nhuận gộp.

 3 1.2.6. Chi phí bán hàng

3 1.2.7. Chi phí quản lý doanh nghiệp

3 1.2.8. Kết quả tiêu thụ

3 1.3. CÁC PHƯƠNG THỨC TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

3 1.3.1. Phương thức giao hàng trực tiếp

3 1.3.2. Phương thức chuyển hàng chờ chấp nhận.

 4 1.3.3. Phương thức bán hàng qua đại lý, ký gửi

4 1.3.4. Phương thức bán hàng trả góp.

4 1.4. CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ VỐN HÀNG XUẤT KHO

4 1.4.1. Phương pháp giá thực tế đích danh .

 5 1.4.2. Phương pháp bình quân gia quyền

5 1.4.3. Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO)

6 1.4.4. Phương pháp nhập sau xuất trước (LIFO)

 6 1.5. KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ

5.1. Kế toán tiêu thụ thành phẩm 6 Thang Long University Library

1.5.1.1. Chứng từ sử dụng

6 1.5.1.2. Tài khoản sử dụng

5.1.3. Phương pháp kế toán

10 1.5.1.3.1. Phương pháp kê khai thường xuyên

10 1.5.1.3.2. Phương pháp kiểm kê định kỳ

12 1.5.2. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

13 1.5.3. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ

17 1.6. HÌNH THỨC SỔ TRONG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ

17 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỘNG LỰC

 2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỘNG LỰC

  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ phần Động Lực

 2.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy của công ty Cổ phần Động Lực 21 2.1.2.1. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty.

 2.1.2.2. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty

2.1.2.3. Các chính sách kế toán chung

 2.2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỘNG LỰC

2.2.1. Các phương thức tiêu thụ của Công ty Cổ phần Động Lực

 2.2.1.1. Hình thức tiêu thụ trực tiếp tại kho

2.2.1.2. Hình thức chuyển hàng chờ chấp nhận

 2.2.1.3. Hình thức bán qua đại lý

 2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty Cổ phần Động Lực

2.2.3. Kế toán doanh thu tiêu thụ và các khoản giảm trừ doanh thu của công ty Cổ phần Động Lực

 2.2.4. Kế toán các khoản chi phí của công ty Cổ phần Động Lực

 2.2.4.1. Kế toán chi phí bán hàng của công ty

 2.2.4.2. Kế toán chi phí quản lí doanh nghiệp của công ty

 2.2.5. Kế toán tổng hợp nghiệp vụ tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Cổ phần Động Lực

III. CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỘNG LỰC

3.1. NHẬN XÉT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỘNG LỰC

3.1.1. Ưu điểm

 3.1.2. Nhược điểm.

 3.2. MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỘNG LỰC

3.2.1. Nguyên tắc hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Cổ phần Động Lực

3.2.2. Một số ý kiến góp phần hoàn thiện công tác tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Cổ phần Động Lực

DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ BHTN BHXH BHYT CKTM GTGT HTK KKĐK KKTX KPCĐ QLDN TK TNHH TSCĐ TTĐB

V.8. DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH Sơ đồ

 1.1. Kế toán bán hàng trực tiếp Sơ đồ

1.2. Kế toán chuyển hàng chờ chấp nhận Sơ đồ

1.3. Kế toán bán hàng trả góp Sơ đồ

1.4. Kế toán bán hàng cho doanh nghiệp giao đại lý Sơ đồ

1.5. Kế toán bán hàng theo phương pháp kiểm kê định kỳ Sơ đồ

1.6. Kế toán chi phí bán hang Sơ đồ

1.7. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp Sơ đồ

1.8. Sơ đồ xác định kết quản bán hàng Sơ đồ

1.9. Quy trình hạch toán theo hình thức Nhật ký chung Sơ đồ

2.1. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần Động Lực Sơ đồ

2.2. Bộ máy kế toán của Công ty Cổ phần Động Lực Sơ đồ

2.3. Quy trình hạch toán theo hình thức Nhật ký chung Hình

2.1. Giao diện chính phần mềm FAST Hình

2.2. Giao diện hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho trong FAST Thang Long University Library

2.31. Ủy nhiệm chi Biểu

2.32. Giấy đề nghị thanh toán Biểu

2.33. Phiếu chi Biểu

2.34. Sổ chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp Biểu

2.35. Bảng tổng hợp chi phí QLDN theo từng khoản mục Biểu

2.36. Sổ Nhật ký chung Biểu

2.37. Sổ cái TK 632: Giá vốn hàng bán Biểu

2.38. Sổ cái TK 641: Chi phí bán hang Biểu

2.39. Sổ cái TK 642: Chi phí quản lí doanh nghiệp Biểu

2.40. Sổ cái TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Biểu

2.41. Sổ cái TK 911: Xác định kết quả kinh doanhThang Long University Library

KẾT LUẬN

PHỤ LỤC

Đề Tài 2:công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty tnhh thương mại 

I.MỤC LỤC

II.LỜI MỞ ĐẦU

III.CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI THEO QUYẾT ĐỊNH 48/2006/QĐ-BTC.

1 1.1. Khái quát chung về công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại

1 1.1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại

1 1.1.2. Vai trò của công tác bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp thương mại

1 1.1.3. Yêu cầu quản lý hoạt động bán hàng trong doanh nghiệp thương mại.

 2 1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng

3 1.1.5. Một số khái niệm cơ bản trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.

4 1.2. Nội dung công tác bán hàng

5 1.2.1. Chứng từ kế toán

5 1.2.2. Tài khoản kế toán

5 1.2.3. Phương pháp kế toán.

9 1.2.3.1. Phương thức bán buôn hàng hoá.

9 1.2.3.2. Phương thức bán lẻ hàng hoá

12 1.2.3.3. Phương thức bán hàng đại lý

12 1.2.3.4 Phương thức bán hàng trả góp

14 1.2.3.6. Phương thức bán hàng tự phục vụ.

14 1.2.4. Các phương thức thanh toán trong doanh nghiệp thương mại

14 1.2.5. Xác định giá vốn hàng bán

16 1.3. Nội dung công tác kế toán xác định kết quả bán hang

18 1.3.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh

18 1.3.2 Xác định kết quả bán hang

21 1.4. Tổ chức hệ thống sổ kế toán sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hang

21 1.4.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung.

22 1.4.2. Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái

22 1.4.3. Hình thức Chứng từ ghi sổ.

23 1.4.4. Hình thức kế toán trên máy vi tính.

24 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI ĐẠI ĐỨC.

25 2.1. Khái quát chung về công ty TNHH thƣơng mại đại đức

25. 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Thương mại Đại Đức

.25 2.1.2. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Thương mại Đại Đức

.26 2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Thương mại Đại Đức

26 2.1.4 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty

29 2.1.5 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Thương mại Đại Đức

30 2.2 Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thƣơng mại Đại Đức

31 2.2.1 Nội dung công tác kế toán bán hàng tại công ty TNHH Thương mại Đại Đức

31 2.2.1.1. Chứng từ kế toán bán hang

31 2.2.1.2. Tài khoản sử dụng.

32 2.2.1.3. Phương pháp tính trị giá vốn của hàng xuất bán trong kỳ

32 2.2.1.4. Các phương thức thanh toán và các phương thức bán hàng tại công ty

35 2.2.2 Thực trạng công tác kế toán xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thương mại Đại Đức

47 2.2.2.1. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh .

 47 2.2.2.2. Kế toán xác định kết quả bán hang

V.53 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI ĐẠI ĐỨC

55 3.1. Đánh giá chung về thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thƣơng mại Đại Đức

55 3.1.1. Ưu điểm

55 3.1.2. Nhược điểm.

57 3.1.2.1. Chứng từ sử dụng chưa hợp lý.

57 3.1.2.2.Về bộ máy kế toán

57 3.1.2.3. Tổ chức hệ thống sổ kế toán

58 3.1.2.4.Tài khoản sử dụng

58 3.1.2.5. Chưa sử dụng tài khoản dự phòng phải thu khó đòi và dự phòng giảm giá hàng tồn kho

58 3.1.2.6. Không thực hiện chiết khấu, giảm giá, chấp nhận hàng bán bị trả lại.

58 3.2 Một số ý kiến đóng góp nhắm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty TNHH thƣơng mại Đại Đức

DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Trình tự hạch toán phương thức bán buôn trực tiếp qua kho

10 Sơ đồ 3: Trình tự hạch toán phương thức bán buôn theo phương thức vận chuyển thẳng có tham gia thanh toán

11 Sơ đồ 2: Trình tự hạch toán phương thức bán buôn qua kho theo phương thức gửi bán

11 Sơ đồ 4: Trình tự hạch toán phương thức bán buôn theo phương thức vận chuyển thẳng không tham gia thanh toán

12 Sơ đồ 5: Phương thức gửi đại lý hay ký gửi.

13 Sơ đồ 6 Tại đơn vị nhận đại

KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN

Đề Tài 3: Phân tích tình hình tài chính thông qua hệ thống báo cáo tài chính kế toán.

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU
TÓM TẮT LUẬN VĂN
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1. Tính cấp thiết của đề tài

1.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài

1.4. Câu hỏi nghiên cứu
1.5. Phạm vi nghiên cứu
1.6. Phương pháp nghiên cứu

1.7. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu
1.8. Kết cấu của đề tài nghiên cứu
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 5
2.1. Tài chính doanh nghiệp và sự cần thiết phải phân tích báo cáo tài chính
doanh nghiệp
2.1.1.Tài chính doanh nghiệp
2.1.2. Sự cần thiết phải phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp
2.2. Cơ sở dữ liệu để phân tích báo cáo tài chính
2.2.1. Hệ thống báo cáo tài chính
2.2.1.1 Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01-DN)
2.2.1.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2.2.1.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2.2.1.4. Thuyết minh báo cáo tài chính
2.2.2. Các tài liệu khác
2.3. Phương pháp phân tích báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp
2.3.1. Phương pháp so sánh
2.3.2. Phương pháp loại trừ

2.3.3. Phương pháp Dupont
2.3.4. Phương pháp đồ thị
2.4. Nội dung phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp
2.4.1. Phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
2.4.1.1. Phân tích tình hình biến động và cấu trúc tài sản của doanh nghiệp
2.4.1.2. Phân tích tình hình biến động và cấu trúc nguồn vốn của doanh
nghiệp
2.4.2. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán của doanh nghiệp.
2.4.2.1. Phân tích tình hình công nợ của doanh nghiệp
2.4.2.2. Phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp
2.4.3. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
2.4.4. Phân tích rủi ro tài chính
2.4.5. Phân tích tình hình lưu chuyển tiền tệ
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ
3.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Kinh Đô
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý công ty Cổ phần Kinh Đô
3.1.3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Kinh Đô
3.2. Phân tích thực trạng báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Kinh Đô
3.2.1. Về tổ chức phân tích báo cáo tài chính
3.2.2. Về phương pháp phân tích báo cáo tài chính
3.2.3. Nội dung phân tích báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Kinh Đô
3.2.3.1 Phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
3.2.3.2. Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán của Công ty
3.2.3.4. Phân tích báo cáo tài chính để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh
của Công ty
3.2.3.5. Phân tích rủi ro tài chính
3.2.3.6. Phân tích tình hình lưu chuyển tiền tệ
CHƯƠNG 4: THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ
4.1. Thảo luận kết quả phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ phần Kinh Đô
4.1.1. Những kết quả đạt được
4.1.2. Những mặt còn tồn tại
4.2. Giải pháp nâng cao năng lực tài chính tại Công ty Cổ phần Kinh Đô
4.2.1. Xác định chính sách tài trợ, duy trì đòn bẩy tài chính khoa học
4.2.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
4.2.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản
4.2.4. Đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực
4.3. Điều kiện để cao năng lực tài chính tại Công ty Cổ phần Kinh Đô
4.3.1. Về phía nhà nước
4.3.2. Các điều kiện về phía doanh nghiệp
4.4. Đóng góp của việc hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại Công ty Cổ
phần Kinh Đô
4.5. Những hạn chế của đề tài nghiên cứu và một số gợi ý cho các nghiên cứu tương
lai
4.5.1. Những hạn chế của đề tài nghiên cứu
4.5.2. Các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu
4.6. Kết luận của đề tài nghiên cứu
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

Đề tài 4:Luận văn Kế toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Vận Tải Quốc Tế Nam Việt

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU Trang CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN NVL – CCDC

1.1. Tổng quan về kế toán NVL – CCDC 1

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của NVL – CCDC 1

1.1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của nguyên vật liệu 1

1.1.1.2. Khái niệm và đặc điểm của công cụ dụng cụ 1

1.1.2. Phân loại nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ 2

1.1.2.1. Phân loại nguyên vật liệu 2

1.1.2.2. Phân loại công cụ dụng cụ 3

1.1.3. Tính giá nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ 3

1.1.3.1. Đối với nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ nhập kho 3

1.1.3.2. Đối với nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ xuất kho 4

1.1.4. Chứng từ và sổ sách sử dụng 5

1.2. Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ 5

1.2.1. Phương pháp thẻ song song 5

1.2.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 6

1.2.3. Phương pháp sổ số dư 7

1.3. Kế toán tổng hợp NVL – CCDC theo phương pháp kê khai thường xuyên 8

1.3.1. Khái niệm phương pháp kê khai thường xuyên 8

1.3.2. Kế toán tăng, giảm NVL theo phương pháp kê khai thường xuyên 8

1.3.3. Kế toán tăng, giảm CCDC theo phương pháp kê khai thường xuyên 9

1.4. Kế toán tổng hợp NVL- CCDC theo phương pháp kiểm kê định kỳ 10

1.4.1. Khái niệm phương pháp kiểm kê định kỳ 10

1.4.2. Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp kiểm kê định kỳ 11

1.4.3. Kế toán tổng hợp CCDC theo phương pháp kiểm kê định kỳ 12

1.5. Các hình thức ghi sổ kế toán 13

1.5.1. Hình thức kế toán nhật ký chung 13

1.5.2. Hình thức kế toán nhật ký sổ cái 15

1.5.3. Hình thức nhật ký chứng từ 16

1.5.4. Hình thức sổ kế toán chứng từ ghi sổ 18

1.5.5. Hình thức ghi sổ kế toán trên máy vi tính 20

CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NVL-CCDC TẠI CÔNG TY NAM VIỆT

2.1. Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH Vận Tải Quốc Tế Nam Việt 20

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty 20

2.1.2. Giới thiệu cơ cấu tổ chức Công ty 22

2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức kinh doanh của Công ty 22

2.1.3. Hình thức kế toán và tổ chức bộ máy kế toán trong Công ty 25

2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán Công ty 25

2.1.3.2. Một số nội dung khác liên quan đến chế độ kế toán áp dụng tại CT 26

2.2. Thực trạng kế toán NVL – CCDC tại Công ty. 28

2.2.1. Chứng từ sổ sách sử dụng của Công ty 28

2.2.2. Khái quát chung về NVL – CCDC tại Công ty 29

2.2.2.1. Khái niệm NVL – CCDC 29

2.2.2.2. Phân loại NVL – CCDC 29

2.2.2.3. Tính giá NVL – CCDC 30

2.2.2.3.1. Đối với NVL – CCDC nhập kho 31

2.2.2.3.2. Đối với NVL – CCDC xuất kho 30

2.2.3. Hạch toán chi tiết NVL – CCDC tại Công ty 31

2.2.3.1. Chứng từ sử dụng 31

2.2.3.2. Thủ tục nhập kho, xuất kho NVL – CCDC tại Công ty 31

2.2.3.3. Phương pháp hạch toán chi tiết NVL – CCDC tại Công ty 38

2.2.4. Hạch toán tổng hợp NVL – CCDC tại Công Ty 47

2.2.4.1. Sổ nhật ký chung 47

CHƯƠNG 3:GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NVL – CCDC TẠI CÔNG TY

3.1. Đánh giá ưu nhược điểm về kế toán NVL – CCDC tại Công ty 51

3.1.1. Đánh giá thực trạng NVL – CCDC tại Công ty 51

3.1.1.1. Ưu điểm 51

3.1.1.2. Nhược điểm 52

3.2. Kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán NVL – CCDC tại Công Ty 52

Kết luận 54

Tài liệu tham khảo 55

Đề Tài 5: Luận văn tốt nghiệp Tài sản cố định và việc Hạch toán tài sản cố định tại công ty xây dựng TNHH Nhất Việt-Hà Nội

CHƯƠNG I

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TSCĐ TRONG DOANH NGHIỆP

I.Khái niệm, đặc điểm và vai trò TSCĐ trong doanh nghiệp:

1.Khái niệm TSCĐ:

2.Đặc điểm của TSCĐ;

 3.Vai trò TSCĐ trong doanh nghiệp:

4.Yêu cầu của công tác quản lý trong doanh nghiệp:

II.Phân loại và đánh giá TSCĐ

1.Phân loại TSCĐ:

2.Tính giá TSCĐ.

III.Nội dung công tác Kế toán TSCĐ:

1.Nhiệm vụ Kế toán TSCĐ:

 2.Kế toán chi tiết TSCĐ

3.Kế toán tổng hợp TSCĐ

4.Kế toán tổng hợp tăng giảm TSCĐ thuê tài chính:

5.Kế toán TSCĐ vô hình:

7.Kế toán khấu hao TSCĐ

8.Kế toán sửa chữa TSCĐ

CHƯƠNG II

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY TNHH NHẤT VIỆT

I.Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty xây dựng TNHH Nhất Việt

II.Chức năng và nhiệm vụ đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

1- Bộ máy kế toán (Sơ đồ 9 phần phụ lục)

2- Đặc điểm tổ chức hệ thống sổ kế toán

V.Thực trạng hạch toán TSCĐ tại công ty TNHH Nhất việt:

1.Đặc điểm Tài sản cố định tại công ty TNHH Nhất Việt :

2.Hạch toán tăng, giảm TSCĐ tại công ty TNHH Nhất việt

3.Hạch toán khấu hao TSCĐ (Sơ đồ 6 phần phụ lục)

4.Hạch toán sửa chữa TSCĐ.

5.Hạch toán kiểm kê TSCĐ:

CHƯƠNG III

NHỮNG TỒN TẠI VÀ MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY TNHH NHẤT VIỆT

  1. Đánh giá chung về công tác hạch toán TSCĐ tại công ty TNHH Nhất Việt
  2. Ưu điểm
  3. Một số tồn tại
  4. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán TSCĐ tại công ty TNHH Nhất việt

1.Về việc kiểm kê đánh giá lại TSCĐ

2.Về việc trang bị hiện đại cho phòng kế toán góp phần nâng cao năng lực TSCĐ

3.Về việc hạch toán sửa chữa lớn TSCĐ

4.Công tác thanh lý TSCĐ

KẾT LUẬN

Đó là năng đề tài luận văn tốt nghiệp chuyên ngành kế toán hay nhất mà chúng tôi đã chọn lọc, chúng tôi mong sẽ giúp các bạn hoàn thành bài luận văn thật hoàn hảo.Nếu gặp khó khăn hay thắc mắc gì hay liên hệ với chúng tôi.

Gmail: trangluanvan@gmail.com

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*