Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Phát Triển [134 Đề Tài + 5 Bài Mẫu]

5/5 - (8 bình chọn)

Chia sẻ cho bạn những đề tài về chuyên ngành kinh tế phát triển, kèm theo đó là hướng dẫn viết bài luận văn thạc sĩ, mặc dù trước đó AD đẫ hướng dẫn cho các bạn rất nhiều nhưng vẫn còn nhiều bạn chưa nắm rõ được vấn đề. Sau cùng AD chia sẻ cho các bạn TOP 5 bài mẫu Luận văn thạc sĩ kinh tế phát triển ấn tượng nhất được AD chọn lọc gửi đến để các bạn tham khảo.


Quy định về hình thức đối với Luận văn thạc sĩ kinh tế 

Luận văn thạc sĩ tùy trường có thể yêu cầu khác nhau, tuy nhiên đa số các trường sẽ yêu cầu gồm 2 cuốn: cuốn toàn văn và cuốn tóm tắt

I. CUỐN TOÀN VĂN (LUẬN VĂN)

1. Cấu trúc luận văn

Cấu trúc của luận văn thạc sĩ kinh tế phát triển được thể hiện qua mẫu trang Mục lục dưới đây (các phần cấu thành nên cuốn luận văn phải được sắp xếp theo đúng trình tự):
MỤC LỤC
Trang
Trang bìa phụ
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các ký hiệu, các chữ cái viết tắt (nếu có)
Danh mục các bảng (nếu có)
Danh mục các hình vẽ, đồ thị (nếu có)
MỞ ĐẦU
NỘI DUNG
Chương 1.
1.1. …
1.2. …
…..
Chương 2.
2.1. …
2.1.1. …
2.1.2. …
2.2. ….
2.2.1. …
2.2.2. …
….
Chương 3.
3.1. …
3.1.1. …
3.1.2. …
3.2. ….
3.2.1. …
3.2.2. …
….
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (bản sao)
PHỤ LỤC (nếu có)

2. Lời cam đoan

Mẫu lời cam đoan có thể viết như sau:
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi.
Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực nếu sai tôi hoàn chịu trách nhiệm.
Tác giả luận văn ký và ghi rõ họ tên

3. Cấu trúc phần “Mở đầu”

– Lý do chọn đề tài (tính cấp thiết, tình hình nghiên cứu và những vấn đề đặt ra trong đề tài);
– Mục đích nghiên cứu;
– Nhiệm vụ nghiên cứu;
– Giả thuyết khoa học;
– Đối tượng và phạm vi nghiên cứu;
– Phương pháp nghiên cứu;
– Những đóng góp của luận văn;
– Cấu trúc của luận văn thạc sĩ kinh tế phát triển (số chương, tên chương, tóm tắt nội dung từng chương)

4. Hướng dẫn trình bày luận văn

Luận văn phải được trình bày rõ ràng, mạch lạc, không được tẩy xóa. Luận văn có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị. Tác giả luận văn cần có lời cam đoan danh dự về công trình khoa học này của mình. Luận văn đóng bìa cứng, in chữ nhũ đủ dấu tiếng Việt. Luận văn phải có trang bìa phụ.

4.1. Soạn thảo văn bản
Luận văn sử dụng hệ chữ Times New Roman, cỡ chữ 13 (hoặc 14) của hệ soạn thảo Winword; mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo giản khoảng cách giữa các chữ; giản dòng đặt ở chế độ 1,5 lines; lề trên 3,5cm; lề dưới 3cm; lế trái 3,5cm; lề phải 2cm. Số trang được đánh ở giữa, phía trên đầu mỗi trang giấy. Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày treo chiều ngang khổ giấy thì đầu là lề bên trái của trang, nhưng hạn chế trình bày theo cách này.
Luận văn được in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210x297mm), tối thiểu là 80 trang đối với đề tài thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, 100 trang đối vời đề tài thuộc lĩnh vực khoa học xã hội – nhân văn và tối đa không quá 200 trang, không kể phụ lục.

Tham khảo thêm ⇒ Dịch vụ viết thuê Luận văn  

4.2. Tiểu mục
Các tiểu mục của luận văn thạc sĩ kinh tế phát triển được trình bày và đánh thành nhóm chữ số, nhiều nhất gồm bốn chữ số với số thứ nhất chỉ số chương (ví dụ 3.2.1. chỉ tiểu mục 1 nhóm tiểu mục 2 chương 3). Tại mỗi nhóm tiểu mục phải có ít nhất hai tiểu mục. Nghĩa là không thế có tiểu mục 3.1.1. mà không có tiểu mục 3.1.2. tiếp theo.

4.3. Bảng biểu, hình vẽ
Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ phải gắn với số chương; ví dụ Hình 2.5 có nghĩa là hình thứ 5 trong Chương 2. Mọi đồ thị, bảng biểu lấy từ các nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ; ví dụ “Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2003”. Nguồn được trích dẫn phải được liệt kê chính xác trong danh mục Tài liệu tham khảo. Tên của bảng biểu ghi phía trên bảng, tên của hình vẽ ghi phía dưới hình. Thông thường, những bảng ngắn và đồ thị nhỏ phải đi liền với phần nội dung đề cập tới các bảng và đồ thị này ở lần thứ nhất. Các bảng dài có thể để ở những trang riêng, nhưng cũng phải tiếp theo ngay phần nội dung đề cập tới bảng này ở lần đầu tiên.
Trong luận văn, các hình vẽ phải được vẽ sạch sẽ bằng mực đen để có thể sao chụp lại; có đánh số và ghi đầy đủ tên; cỡ chữ phải bằng cỡ chử sử dụng trong văn bản luận văn. Khi đề cập đến các bảng biểu và hình vẽ phải nêu rõ số của hình và bảng biểu đó. Ví dụ: “… được nêu trong bảng 3.1: hoặc (Xem hình 4.2) mà không được viết “… được nêu trong bảng dưới đây”.

4.4. Viết tắt
Không lạm dụng việc viết tắt trong luận văn. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong luận văn. Không viết tắt những cụm từ dài, những mệnh đề; không viết tắt những cụ từ ít xuất hiện trong luận văn. Nếu cần viết tắt những từ, thuật ngữ, tên các cơ quan, tổ chức… thì được viết tắt sau lần viết thứ nhất có kèm theo chữ viết tắt trong ngoặc đơn. Nếu luận văn có nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục các chữ viết tắt (xếp theo thứ tự ABC) ở phần đầu luận văn.

4.5. Tài liệu tham khảo và cách trích dẫn
Mọi ý kiến, khái niệm có ý nghĩa, mang tính chất gợi ý không phải của riêng tác giả và mọi tham khảo khác phải được trích dẫn và chỉ rõ nguồn trong danh mục Tài liệu tham khảo của luận văn. Phải nêu rõ cả việc sử dụng những đề xuất hoặc kết quả của đồng tác giả. Nếu sử dụng tài liệu của người khác và của đồng tác giả (bảng biểu, hình vẽ, đồ thị, ý tưởng…) mà không chú dẫn tác giả và nguồn tài liệu thì luận văn thạc sĩ kinh tế phát triển không được duyệt để bảo vệ.
Nếu không có điều kiện tiếp cận được một tài liệu gốc mà phải trích dẫn thông qua một tài liệu khác thì phải nêu rõ cách trích dẫn này, đồng thời tài liệu gốc đó không được liệt kê trong danh mục Tài liệu tham khảo của luận văn.
Khi cần trích dẫn một đoạn ít hơn hai câu hoặc bốn dòng đánh máy thì có thể sử dụng dấu ngoặc kép để mở đầu và kết thúc phần trích dẫn. Nếu cần trích dẫn dài hơn thì phải tách phần này thành một đoạn riêng khỏi phần nội dung đang trình bày, với lề trái lùi thêm vào 2cm. Khi mở đầu và kết thúc đoạn trích này không phải sử dụng dấu ngoặc kép.
Việc trích dẫn phải theo số thứ tự của tài liệu tham khảo ở danh mục Tài liệu tham khảo và được đặt trong ngoặc vuông, khi cần có cả số trang, ví dụ [12, tr.59] có nghĩa là trích dẫn ở trang 59 của tài liệu theo số thứ tự 12 trong danh mục Tài liệu tham khảo. Đối với phần được trích dẫn có từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau, số của từng tài liệu được đặt độc lập trong từng ngoặc vuông, được cách nhau bởi dấu phẩy và đặt theo thứ tự tăng dần. Ví dụ: [15], [18], [65],…

4.6. Phụ lục của luận văn
Phần này bao gồm những nội dung cần thiết nhằm minh họa hoặc bổ trợ cho nội dung luận văn những số liệu, mẫu biểu, tranh ảnh… Nếu luận văn sử dụng những câu trả lời cho một bản câu hỏi thì bản câu hỏi mẫu này phải được đưa vào phần Phụ lục ở dang nguyên bản đã dùng để điều tra, thăm dò ý kiến; không được tóm tắt hoặc sửa đổi. Các tính toán mẫu trình bày tóm tắt trong bảng biểu cũng cần nêu trong Phụ lục của luận văn. Phụ lục không được dày hơn phần chính của luận văn.

5. Hướng dẫn xếp danh mục tài liệu tham khảo

– Tài liệu tham khảo được xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung Quốc, Nhật…). Các tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải giữ nguyên văn, không phiên âm, không dịch (kể cả tài liệu bằng tiếng Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc…). Đối với những tài liệu bằng ngôn ngữ còn ít người biết (Malayu, Sancrit…) có thể thêm phần dịch tiếng Việt đi kèm theo mỗi tài liệu.
– Tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự ABC họ tên tác giả luận văn thạc sĩ kinh tế phát triển theo thông lệ từng nước:
• Tác giả là người nước ngoài: xếp thứ tự ABC theo họ.
• Tác giả là người Việt Nam: xếp thứ tự ABC theo tên nhưng vẫn giữ nguyên thứ tự thông thường của tên người Việt Nam, không đảo tên lên trước họ.
• Tài liệu không có tên tác giả thì xếp theo thứ tự ABC từ đầu của tên cơ quan ban hành báo cáo ấn phẩm (Ví dụ: Tổng cục Thống kê xếp vào vần T, Đại học Quốc gia xếp vào vần Đ…).
– Tài liệu tham khảo là sách, luận văn, luận án, báo cáo phải ghi đầy đủ các thông tin sau:
• tên các tác giả hoặc cơ quan ban hành (không có dấu ngăn cách).
• (năm xuất bản), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn).
• tên sách, luận văn, luận án hoặc báo cáo, (in nghiêng, dấu phẩy cuối tên).
• nhà xuất bản, (dấu phẩy cuối tên nhà xuất bản).
• nơi xuất bản. (dấu chấm kết thúc tài liệu tham khảo).
– Tài liệu tham khảo là bài báo trong tạp chí, bài trong một cuốn sách… phải ghi đầy đủ các thông tin sau:
• tên các tác giả (không có dấu ngăn cách).
• (năm công bố), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sau ngoặc đơn).
• tên bài báo hoặc tên bài viết, (đặt trong ngoặc kếp, không in nghiêng, dấu phẩy cuối tên).
• tên tạp chí hoặc tên sách, (in nghiêng, dấu phẩy cuối câu).
• (số), (đặt trong ngoặc đơn, dấu phẩy sao dấu ngoặc đơn).
• các số trang. (gạch ngang giữa hai số, dấu chấm kết thúc.
– Ví dụ minh họa:
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiếng Việt
1. Đào Duy Anh (1994), Đất nước Việt Nam qua các đời, Thuận Hóa, Huế.
2. Phan Huy Chú (1992), Lịch triều hiến chương loại chí, Khoa học xã hội, Hà Nội.
3. Nguyễn Ngọc Dung (2002), Sự hình thành chủ nghĩa khu vực ASEAN, ĐHQG TPHCM.
4. Đinh Xuân Lâm (1993), “Triều Nguyễn trước âm mưu bành trướng của tư bản phương Tây 1802-1858”, Nghiên cứu lịch sử, 6 (271), tr.40-52.
Tiếng Anh
1. John Ferguson (1970), The Religions of the Roman Empire, Cornill University, New York.
2. Michael Grant (1960), The Wold of Rome, Chicago.
3. Moses Hadas (1950), A History of Greek Literature, Columbia University, New York.
4. Yalem R.J (1965), Regionalism and Word order, Public Affrairs Press, Washington D.C.

II. CUỐN TÓM TẮT LUẬN VĂN

Cuốn tóm tắt luận văn thạc sĩ kinh tế phát triển có kích cỡ của tờ giấy khổ A5 (140×200 mm), có nội dung được trình bày tối đa 25 trang (không kể bìa) và in trên 2 mặt giấy. Cuốn tóm tắt luận văn phải được trình bày rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ và không được tẩy xoá.
Cuốn tóm tắt luận văn phản ánh trung thực kết cấu, bố cục và nội dung của luận văn (cuốn toàn văn). Trong cuốn tóm tắt chỉ trình bày nội dung (tóm tắt) của 3 phần chính của luận văn: Mở đầu, Nội dung các chương và Kết luận. Có thể tóm lược nội dung của phần “Mở đầu” nhưng cấu trúc của phần này (các nội dung cơ bản) phải giống như cuốn toàn văn. Phần “Kết luận” phải có đầy đủ nội dung như trong cuốn toàn văn. Có thể không đưa vào cuốn tóm tắt nội dung của một đề mục nào đó nhưng tất cả các đề mục phải được thể hiện đầy đủ. Có thể chỉ đưa vào trong cuốn tóm tắt một số bảng biểu, hình vẽ và công thức chính, quan trọng, nhưng chúng phải có số thứ tự giống như cuốn toàn văn.

Tham khảo thêm ⇒ Cách viết luận văn thạc sĩ sao cho đúng đủ, chi tiết

Sử dụng chữ (font) thuộc mã Unicode, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 11.
Dãn dòng đặt ở chế độ “Exactly 17 pt”, lề trên, lề dưới, lề trái và lề phải của trang soạn thảo đều rông 2 cm. Số trang được đánh ở giữa, phía trên đầu mỗi trang giấy.
Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu là lề bên trái của trang, nhưng hạn chế trình bày theo cách này.
Kiểu trình bày đối với các đề mục không cùng cấp phải khác nhau và các đề mục cùng cấp phải có kiểu trình bày giống nhau trong toàn bộ cuốn tóm tắt.

Đề tài Luận văn Thạc sĩ Kinh tế phát triển

1. Phát triển kinh tế hộ nông dân tại địa bàn huyện Phú Lương trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế
2. Phát triển các nghề tiểu thủ công nghiệp ở huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
3. Phát triển du lịch bền vững tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long
4. Phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện Long Thành tỉnh Tiền Giang
5. Phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên
6. Phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Quảng Bình
7. Thực trạng và một số giải pháp phát triển kinh tế trang trại tại khu vực tỉnh Bắc Kạn
8. đề tài luận văn kinh tế phát triển: Quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng hội nhập quốc tế
9. Thực trạng hoạt động marketing dịch vụ trong phát triển trong tiến trình hội nhập thương mại ở Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế
10. Các giải pháp phát triển kinh doanh vàng tại Việt Nam
11. Hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015 – 2020
12. Phân tích quá trình tăng trưởng kinh tế và hiệu quả tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 2010 – 2015
13. Các giải pháp phát triển bền vững kinh tế biển Nha Trang
14. Vai trò của tài nguyên thiên nhiên trong quá trình phát triển kinh tế tại Việt Nam hiện nay
15. Ảnh hưởng của yếu tố khoa học kỹ thuật đối với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam
16. Những ảnh hưởng của chỉ số phát triển con người HDI đối với sự phát triển kinh tế tại Việt Nam
17. Phát triển kinh tế trang trại tại khu vực huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
18. Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa bàn tỉnh Cần Thơ
19. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank
20. Phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu
21. Luận văn kinh tế phát triển: Phát triển du lịch sinh thái tại vườn quốc gia Tam Đảo
22. Quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại Việt Nam và các hệ quả
23. Tình hình thất nghiệp tại Việt Nam trong giai đoạn dịch bên Covid 19
24. Các vấn đề giáo dục và phát triển kinh tế tại Việt Nam giai đoạn 2015 – 2020
25. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam
26. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động đấu thầu các dự án đầu tư phát triển từ nguồn vốn nhà nước ở VN
27. Một số giải pháp nâng cao năng lực xuất khẩu của ngành dệt may ngoài quốc doanh ở Việt Nam
28. Hoàn thiện phương pháp lập kế hoạch và phân bổ ngân sách cho giáo dục
29. Giải pháp nâng cao thu nhập của dân cư các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum
30. Định hướng và các giải pháp phát triển ngành công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam giai đoạn 2020 – 2025
31. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam.
32. Một số giải pháp đẩy mạnh cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu các dự án đầu tư phát triển từ nguồn vốn nhà nước ở Việt Nam.
33. Hoàn thiện phương pháp lập kế hoạch và phân bổ ngân sách cho giáo dục.
34. Giải pháp tái cơ cấu đầu tư công trong nông nghiệp Tỉnh Sóc Trăng
35. bài mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế phát triển: Hiệu quả kinh tế từ mô hình cánh đồng mẫu lớn ở tỉnh Cần Thơ
36. Phát triển các tổ chức xã hội dân sự góp phần phát triển nông thôn ở tỉnh Cà Mau
37. Vai trò của Nhà nước trong thúc đẩy xuất khẩu rau quả Việt Nam sang Nhật Bản
38. Xây dựng và triển khai các Chương trình xúc tiến xuất khẩu quốc gia của Bộ Công Thương
39. Cách tiếp cận phát triển bền vững dựa trên hệ sinh thái. Liên hệ thực tế Việt Nam
40. Áp dụng phương pháp tiếp cận liên ngành vào quá trình phát triển bền vững tại Việt Nam
41. Xây dựng bộ chỉ tiêu về phát triển bền vững tại Việt Nam
42. Định hướng chiến lược phát triển bền vững. Định hướng chiến lược phát triển bền vững tại Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020
43. Vai trò của chính phủ Việt Nam trong nền kinh tế
44. Những thất bại của thị trường. Những can thiệp của chính phủ Việt Nam trong việc điều tiết thất bại của thị trường
45. Đề tài Thạc sĩ kinh tế phát triển: Thẩm định dự án phát triển tại Việt Nam. Thực trạng và giải pháp
46. Vấn đề an toàn lao động trong các dự án phát triển tại Việt Nam. Thực trạng và giải pháp
47. Giải pháp hạn chế việc thất thoát vốn trong các dự án phát triển tại Việt Nam
48. Một số giải pháp nâng cao năng lực xuất khẩu của ngành dệt may ngoài quốc doanh ở Việt Nam
49. Một số giải pháp đẩy mạnh cạnh tranh trong hoạt động đấu thầu các dự án đầu tư phát triển từ nguồn vốn nhà nước ở Việt Nam
50. Hoàn thiện phương pháp lập kế hoạch và phân bổ ngân sách cho giáo dục

Tham khảo thêm ⇒ Bài mẫu Luận văn thạc sĩ Kinh tế điểm cao

51. Giải pháp thu hút vốn đầu tư phát triển du lịch tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 – 2025
52. Giải pháp phát triển kinh tế tư nhân thành phố Vũng Tàu giai đoạn 2020 – 2025
53. Giải pháp nâng cao thu nhập của dân cư các dân tộc thiểu số tại địa bàn tỉnh Điện Biên
54. Giải pháp huy động và sử dụng vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
55. Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
56. Quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.
57. Tự do hoá đầu tư trong khuôn khổ Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và sự tham gia của Việt Nam
58. Tài trợ thương mại quốc tế của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam thực trạng và giải pháp phát triển.
59. Phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
60. Cơ chế điều hành tỷ giá hối đoái của Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.
61. Thu hút đầu tư trực tiếp của các công ty xuyên quốc gia Nhật Bản vào Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.
62. Giải pháp chủ yếu của Việt Nam nhằm giảm nhập siêu từ Trung Quốc.
63. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
64. Tác động của việc Trung Quốc gia nhập WTO đối với khả năng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của các nước ASEAN.
65. Phát triển dịch vụ tài chính Hà Nội đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.
66. Một số giải pháp nhằm phát triển kinh doanh lữ hành quốc tế của ngành du lịch Việt Nam.
67. Dịch vụ cảng biển và phát triển dịch vụ cảng biển ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.
68. Cải cách các doanh nghiệp nhà nước theo hướng hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam.
69. Nhập siêu của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.
70. Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam – Thực trạng và giải pháp thúc đẩy hội nhập.
71. Phát triển dịch vụ ngân hàng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc dân tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển.
72. Nghiên cứu tác động của các yếu tố kinh tế vĩ mô và tính chu kỳ của tăng trưởng kinh tế lên biến động giá vàng tại Việt Nam.
73. Năng lực hội nhập kinh tế quốc tế của DNN & V Việt Nam – Thực trạng và giải pháp.
74. Các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường các quốc gia mới của EU.
75. 1.Những giải pháp kêu gọi, thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào các ngành công nghiệp đang phát triển mạnh.
76. Phương pháp hoàn thiện áp dụng biện pháp tài chính đầu tư phát triển của nhà nước qua hệ thống quỹ hỗ trợ phát triển
77. Biện pháp hỗ trợ quá trình phân chia vốn, hỗ trợ đầu tư và phát triển giao thông, cơ sở hạ tầng.
78. Những biện pháp kêu gọi, thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại Nha trang.
79. Xây dựng hệ thống định khoản vay, nợ cho các khách hàng tại ngân hàng Agribank.
80. Các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TP HCM.
81. Đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế quốc tế: Một số giải pháp chuyển đổi cơ cấu kinh tế các tỉnh Bắc Trung Bộ 2015.
82. Hoàn thiện cơ chế quản lý xuất nhập cảng khu vực Đông Nam Bộ.
83. Xây dựng cơ chế hệ điều hành báo cho biết quản lý căn nhà thầu nước ngoài.
84. Quản lý nợ thuế xuất, nhập cảng của các doanh nghiệp tại Hải Phòng.
85. Các phương pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh An Lão 2015.
86. 2.Những biện pháp thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng thủ công may mặc Bình Dương.
87. 3.Những chính sách hỗ trợ quá trình hình thành và sử dụng tài chính công 2010 -2015.
88. Chính sách hoàn thiện, chuyển đổi cơ cấu ngành dịch vụ tỉnh Vĩnh Long.
89. Hoàn thành quá trình kiểm tra dự án đầu tư áp dụng ngân sách nhà nước các tỉnh miền Tây.
90. Hoàn thiện điều chỉnh các chính sách quản lý các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
91. Hoàn thiện hệ thống quản lý quá trình quản lý kho bãi tại các cảng Duyên Hải Miền Trung.
92. Đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế quốc tế: Quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp các tỉnh Miền tây.
93. Quản lý nợ thuế doanh nghiệp các tỉnh TP HCM.
94. Hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
95. Đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế quốc dân: Nâng cao năng lực quản lý các cán bộ phong ban.
96. Quản lý nâng cao chất lượng các phòng khám chữa bệnh của các bệnh viện tại Hà Nội.
97. Kiểm tra chất lượng thuốc được sử dụng trong lĩnh vực y tế.
98. Quản lý tổ chức các đối tượng sử dụng bảo hiểm y tế tại Việt Nam.
99. Quản lý các hoạt động hỗ trợ cho việc đánh bắt thủy hải sản tại các tỉnh Duyên Hải Miền Trung.
100. Quản lý các hoạt động nâng cấp hệ thống đường bộ tại khu vực Trung Du Miền Núi Bắc Bộ.
101. Tổ chức các hoạt động làm sạch môi trường nước khu vực Hà Nội.
102. Nâng cao khả năng quản lý các trường đại học khu vực Nam Trung Bộ.
103. Đề xuất chính thu hút, kêu gọi bác sĩ đến khu vực Tây Nguyên.
104. Nâng cao năng lực quản lý lĩnh vực du lịch khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long.
105. Phương pháp hỗ trợ tạo ra thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập.
106. Hoàn thiện nâng cấp hệ thống giao thông các tỉnh thuộc khu vực Đông Nam Bộ.
107. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh các tỉnh khu vực Bắc trung Bộ.
108. Kế hoạch quản lý chi tiêu ngân sách nhà nước tại tỉnh Tây Bắc.
109. Đề tài luận văn kinh tế quốc dân: Các chính sách đổi mới giáo dục tiểu học năm 2012.
110. Các chính sách hỗ trợ phát triển ngư nghiệp khu vực Miền Trung.
111. Hoàn thiện hoạt động giám định bảo hiểm y tế Ở cụm cơ Sở điều trị dịch cùng buồng thẩm định bảo hiểm sức khỏe.
112. Tổ chức chính sách hỗ trợ các hộ nghèo khu vực Tây Nguyên.
113. Thực thi chính sách bảo hiểm y tế bắt buộc cho các doanh nghiệp TP HCM.
114. Hỗ trợ các chính sách hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo khu vực Đông bắc.
115. Các chính sách quản lý hiệu quả thuế đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
116. Biện pháp tác động tích cực đến cán cân xuất nhập tại thị trường Việt Nam.
117. Một số chính sách thay đổi trong việc sử dụng vốn vay của ngân hàng Việt Nam 2003-2010.
118. Một số giải pháp nâng cao chất lượng hàng hóa may mặc xuất khẩu.
119. Những giải pháp thúc đẩy quá trình xuất khẩu tại thị trường Việt Nam.
120. Thúc đẩy hoạt động phát triển của doanh nghiệp thông qua việc hoàn thiện các chính sách tài chính.
121. Hoàn thiện chính sách với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
122. Hoàn thiện các cấp quản lý đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
123. Chính sách góp phần đẩy mạnh xuất khẩu thị trường Trung Quốc.
124. Nâng cao chất lượng thương hiệu gạo xuất khẩu.
125. Nâng cao năng lực kiểm soát thị trường khu vực Đông Nam Bộ.
126. Kiểm tra hoạch định ngân sách nhà nước sử dụng cho khu vực Đồng Bằng Sông cửu Long.
127. Đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế học: Cải tiến áp dụng những chính sách của kinh tế thị trường trong nền kinh tế.
128. Việc phát triển của tín dụng tài chính ảnh hưởng đến thu nhập của người dân.
129. Một số giải pháp nâng cao tính công bằng trong cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ tại Việt Nam.
130. Đề tài thạc sĩ kinh tế học: Đánh giá hiệu quả các ngành công nghiệp trọng điểm mang lại.
131. Kiểm tra điều chỉnh hướng đi của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại Việt Nam.
132. Hoàn thiện quá trình giám sát của nhà nước trong quá trình hội nhập và phát triển.
133. Hoạch định chiến lược Marketing của các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước.
134. Nâng cao chất lượng nguồn lao động chất lượng cao tại TP HCM.

Bài mẫu Luận văn Thạc sĩ kinh tế phát triển ấn tượng nhất

Bài mẫu 1: Phát triển kinh tế tư nhân ở tỉnh Quảng Ninh

Hơn một thập kỉ trôi qua, đất nước ta đã phát triển không ngừng nghỉ ở mọi mặt. Không nói chi xa, chỉ cần xem lại những hình ảnh chỉ 10 năm trước đây thôi ta đã thấy được nhiều sự khác biệt rõ rệt như nét cổ kính của Thủ đô, hay sự phát triển của Sài Gòn,… vậy còn những tỉnh thành khác thì sao? Theo chân AD đến với Tỉnh Quảng Ninh về sự phát triển kinh tế tư nhân ngay và luôn nhé!

Trong bài có nhiều sự khác biệt so với những bài đề tài luận văn kinh tế phát triển khác, cho nên đây sẽ là bài mẫu đầu tiên mà AD chia sẻ đến các bạn, với bố cục 4 chương chính ngoài các phần mở đầu, kết luận, phụ lục thì AD có những điểm mạnh phù hợp đều được tác giả triển khai trong bài luận văn.

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu

Bắt đầu vào nội dung, luận văn thạc sĩ kinh tế phát triển tác giả đưa ra những công trình nghiên cứu có liên quan trong đề tài cả trong nước lẫn ngoài nước, mặc dù như vậy nhưng mang lại rất nhiều điểm tốt cho bài, hơn 30 năm đổi mới đất nước cũng đã có rất nhiều công trình nghiên cứu liên quan, điều này cũng giúp cho tác giả thuận tiện tham khảo được các tài liệu hay tuyệt vời. Tuy nhiên, đây không phải là tất cả, tác giả còn gửi gắm đến các bạn những khái quát kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học đã công bố và những vấn đề đang tập trung giải quyết.

Chương 2: Cơ sở lý luận về phát triển kinh tế tư nhân ở tỉnh Quảng Ninh và kinh nghiệm phát triển kinh tế tư nhân của một số địa phương trong và ngoài nước

Đọc tiêu đề chương 2 thì các bạn cũng đủ hiểu ngay chương này tác giả đã triển khai những gì rồi phải không nào, mặc dù vậy nhưng AD vẫn muốn nhấn mạnh rằng các bạn có thể tham khảo ngay về mục kinh nghiệm để phát triển kinh tế tư nhân của một số địa phương trong và ngoài nước để bổ sung vào bài làm của mình nhé

Tham khảo thêm ⇒ Mẫu luận văn thạc sĩ hay nhất

Chương 3: Thực trạng phát triển kinh tế tư nhân ở tỉnh Quảng Ninh

Đến chương 3 là các bạn sẽ được chiêm ngưỡng những thành tựu của tỉnh Quảng Ninh trong những năm vừa qua. Nổi tiếng với nguồn khoáng sản than đá Quảng Ninh, nhưng không bao giờ tỉnh chỉ đứng ở một chỗ dựa vào nguồn tài nguyên đó để phát triển. Để phát triển kinh tế tốt hơn, bài mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế phát triển  tác giả đã phân tích được những hạn chế mà tỉnh đang phải gánh chịu, luôn tồn tại khiến cho việc phát triển kinh tế không được hiệu quả, đây cũng là tiền đề để tác giả qua đến chương giải pháp

Chương 4: Quan điểm và giải pháp phát triển kinh tế tư nhân ở tỉnh Quảng Ninh thời gian tới

Với những điểm hạn chế ở trên đã được phân tích sẵn, điều này đã giúp cho chương 4 trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Tác giả đưa ra những quan điểm cá nhân để phát triển kinh tế tư nhân một cách đúng đắn nhất, đồng thời tìm ra được các giải pháp để mang lại cho tỉnh có những giải pháp hữu ích, có thể thực tiễn ngay.

DOWNLOAD

Bài mẫu 2: Phát triển kinh tế tư nhân ở Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Để lựa chọn đề tài Phát triển kinh tế tư nhân ở Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế làm bài luận văn thạc sĩ kinh tế phát triển, tác giả đã tìm kiếm rất nhiều những abfi mẫu để phụ trợ cho bài luận văn của mình. Chắc cũng vì đây là một tỉnh đặc biệt vì nhiều lý do nhưng vẫn phải kể đến là sự cổ kính mà Huế mang lại nên tác giả đã quyết định chọn Huế làm địa bàn hoàn thành công trình nghiên cứu của mình một cách trọn vẹn.

Đến với Huế, các bạn sẽ thấy Huế buồn cỡ nào, Huế đìu hiu, gió nhẹ nhàng thoảng qua, chiều chiều đi dạo hay ngồi cạnh bên bờ ngắm sông Hương là những chuỗi ngày bình yên. Có lẽ vì không sôi động như bao tỉnh thành khác, nên kinh tế ở Huế cũng chậm phát triển hơn, mặc dù thế con người ở Huế lại rất ngọt ngào, rất tình cảm đã giúp cho tác giả có thêm động lực để hoàn thành bài luận văn với mong muốn mang lại những gì tốt đẹp, phát triển hơn ở Huế. Bài luận văn với bố cục ba chương chính được triển khai như sau

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế

Mở đầu bằng những khái niệm giúp cho bài  đề tài luận văn kinh tế phát triển trở nên dễ hiểu hơn đối với các đọc giả, nội dung mà tác giả mang lại cũng khá hợp lý xứng đáng để các bạn tham khảo. Ngoài ra, cũng có thêm các phần nhỏ như xu hướng, tiêu chí để đánh giá nhân tố cũng được tác giả đề cập và trình bày luôn trong phần 1 rất đầy đủ và tinh tế. Nhờ việc đi khảo sát thực tế cũng mang lại cho tác giả nhiều dấu ấn, nhiều cảm nhận hơn để rồi hoàn thành tốt chương 1 bằng cơ sở thực tiễn về phát triển kinh tế tư nhân.

Chương 2: Thực trạng về phát triển kinh tế tư nhân ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Việc phát triển kinh tế tư nhân có vai trò vô cùng quan trọng và đặc biệt đây là một trong những yếu tố để mang lại nhiều sự phát triển hơn dành cho vùng đất mông mơ này. Luận văn thạc sĩ kinh tế phát triển nhằm mang lại những cái nhìn thiết thực và chân thật nhất, tác giả đã phân tích thực trạng bằng tâm huyết mang lại những đóng góp không hề nhỏ cho việc phát triển kinh tế – xã hội. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế, bất cập những rào cản đang bao vây như tường thành ngăn không cho Huế phát triển, đây cũng là vấn đề vô cùng nan giải bắt buộc tác giả phải ra đi tìm đường phát triển cho Huế bằng những giải pháp ở chương sau.

Chương 3: Phương hướng và các giải pháp phát triển kinh tế tư nhân

Nhằm mục đích mang lại nền kinh tế phát triển mạnh mẽ cho Huế, tác giả đã đưa qua những quan điểm cá nhân và định hướng phát triển. Ngoài ra, tác giả cũng đạt mục tiêu sắp và giải pháp phù hợp dành cho Huế sau bao khó khăn, hạn chế mà tác giả đã phân tích ở trên. Với những giải pháp này, tác giả mong mỏi có thể góp được một phần nhỏ vào công cuộc thay đổi nền kinh tế tư nhân.

Trên cơ sở phương pháp nghiên cứu tác giả đã sử dụng chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử vào bài mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế phát triển của mình. Đồng thời sử dụng thêm nhiều phương pháp nghiên cứu với đối tượng nghiên cứu thông thường như mô tả, thu thập số liệu, phân tích kinh tế, điều tra khảo sát thực tế,…

DOWNLOAD

Bài mẫu 3: Phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai là một trong những tỉnh đang trên đà phát triển, dù không được phát triển mạnh mẽ như các Thành phố lớn nên tác giả đã lựa chọn Đồng Nai làm địa bàn để hoàn thành công trình nghiên cứu của mình. Bằng sự nhiệt huyết, chăm chỉ, tác giả đã tìm tòi thêm được kha khá những tài liệu, giáo trình giáo án liên quan dể phục vụ cho bài luận văn thạc sĩ kinh tế phát triển của mình, cũng như bao bài mẫu mà AD chia sẻ đến các bạn bài luận văn này cũng có 3 chương chính.

Tác giả mở đầu nội dung bằng ” Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, nông nghiệp là một trong hai ngành sản xuất vật chất cơ bản, có vai trò quan trọng hàng đầu của mọi thời đại. ” cho thấy tác giả đã sử dụng quan điểm chủ nghĩa Mác để hoàn thiện đề tài luận văn kinh tế phát triển này của mình, sau đó còn có tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm đường đối đổi mới của Đảng và thực tiễn.

Có thể nói để giải quyết được những vấn dề lý luận cơ bản về phát triển kinh tế nông nghiên, tác giả đã đánh giá thực trạng phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh và từ đó đề xuất ra những giải pháp, có định hướng để phát triển kinh tế nông nghiệp một cách đúng và chuẩn nhất. Đồng thời tác giả ucnxg chọn lọc các kết quả nghiên cứu về phát triển kinh tế nông nghiệp trong nước đã có sẵn, báo cáo tổng kết, số liệu thống kê từ ủy ban, cục thống kê,… từ những năm gần đây cho đến nay.

Tham khảo thêm ⇒ Trọn bộ Đề cương chi tiết luận văn

Bài luận văn này được tác giả dành ra rất nhiều thời gian để nghiệp cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn, thông qua những kết quả mà thu thập được, đạt được, tác giả hy vọng sau này có thể trở thành một phần tài liệu tham khảo dành cho các bạn học ở thế hệ sau. Ngoài mở đầu, kết luận và phụ lục, bài đề tài luận văn kinh tế phát triển được chia làm 3 chương chính như

Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về phát triển kinh tế nông nghiệp

Chương 2: Thực trạng phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Đồng Nai

Chương 3: Phương hướng, giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp ở tỉnh Đồng Nai.

DOWNLOAD

Bài mẫu 4: Phát triển hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế 

Toàn cầu hóa kinh tế đang là xu hướng tất yếu của thế giới hiện nay. Điều này cũng trở thành tâm điểm đối với các bạn đang học chuyên ngành kinh tế phát triển như tác giả vậy đó, lựa chọn đề tài Phát triển hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế làm bài luận văn thạc sĩ của mình có lẽ là điều điều đắn.

Khi các bạn nhìn vào bài bài mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế phát triển của tác gỉa các bạn sẽ cảm thấy bị choáng ngợp. Phần nội dung chính chỉ vỏn vẹn gần 70 trang nhưng trang nào cũng đầy ắp chữ không là chữ, đây có thể là bài mẫu dành cho các bạn không có nhiều ý tưởng để làm bài thì bài mẫu lại cực kì phù hợp với bạn luôn đấy. Trong chương đầu tiên, tác giả đưa đến những khái niệm về tín dụng và về các tổ chức tín dụng hiện nay tại Việt Nam, điều kiện dể được cấp phép cũng được tác giả đề cập trong bài luận văn.

đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế phát triển
đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế phát triển

Đến chương 2, tác giả giới thiệu khái quát về Bình Dương lẫn cả tình hình kinh tế xã hội của tỉnh, nhờ vào việc đi điều tra thực tế mà tác giả dễ dàng hoàn thành bài mẫu của mình một cách trót lọt. Để phân tích thực trạng và đánh giá tốt nhất, tác giả đã vận dụng hết những gì mà mình đã khảo sát thực tế và thu về được, từ đó cũng dễ ràng tìm ra những mặt hạn chế, khó khăn, nguyên nhân vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ.

Bắt đầu chương 3, luận văn thạc sĩ kinh tế phát triển bằng sự nhận diện cơ hội và thách thức đối với hoạt động của các tổ chức tín dụng trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, rồi bọc lộ từ góc nhìn tổgn thể giúp cho các bạn đọc giả khi tham khảo bài này sẽ dễ dàng cảm nhận được hơn. Tiếp đến, tác giả mang lại những giải pháp phát triển hoạt động tín dụng nhằm mục đích mang đến giải pháp tích cực để áp dụng vào thực tiễn.

DOWNLOAD

Bài mẫu 5: PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Để đáp ứng được một trong số những điều kiện về nền kinh tế Việt Nam, tác giả đã nhận định Việt Nam ta đã có không ít những cơ hội để phát triển và chấp nhận được những thách thức đối với sự nghiệp của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Điều này lại càng thu hút được nhiều sự quan tâm của các bạn học giả, các nhà nghiênn cứu và cả các hoạch định chính sách trong những năm gần đây, có lẽ vì lý do đó mà tác giả đã lựa chọn luận văn thạc sĩ kinh tế phát triển: Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong quá trình hội nhập Quốc tế chăng?

Để có thể đưa ra đề xuất giải pháp và kiến nghị với mục đích khuyến khích các doanh nghiệp phát triển nhiều hơn trong tương lai,  đề tài luận văn kinh tế phát triển trở thành một trong những tập đoàn lớp có sức ảnnh hưởng rồi tham gia hội nhập kinh tế quốc tế. Tác giả đã lên cho bản thân những mục đích nghiên cứu, như nghiên cứu và hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan, sau đó tổng kết lại trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của một số quốc gia trên thế giới đã diễn ra như thế nào.

Tham khảo thêm ⇒ Danh sách đề tài luận văn mới

Tiếp đến phân tích, đánh giá thực trạng và làm rõ môi trường thể chế nhằm giúp các doanh nghiệp có môi trường phát triển nhanh hơn, tác giả sử dụng phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử được sử dụng xuyên suốt trong quá trình nghiên cứu thông qua các công cụ phân tích tổng hợp,… bên cạnh đó còn có sự kahro sat trực tiếp, điều tra thực tế và phỏng vấn ý kiến của các doanh nghiệp. Dựa trên những cơ sở đó đề xuất ra phương hướng một số giải pháp và kiến nghị để nâng cao hiệu quả hơn trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Ngoài phần mở đầu, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo và phần kết luận, bài mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế phát triển được trình bày trong 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
Chương 2: Thực trạng phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
Chương 3: Phương hướng và giải pháp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

DOWNLOAD


Dựa trên những gì mà AD mang lại cho các bạn như là hướng dẫn các bạn viết bài luận văn thạc sĩ đúng chuẩn theo quy định hay là về hơn 130 đề tài liên quan về chuyên ngành kinh tế phát triển, thậm chí là 5 bài mẫu luận văn thạc sĩ kinh tế phát triển mà AD đã chọn lọc ở trên. Vậy theo bạn phần nào là phần mà các bạn cảm thấy có ích với bản thân mình nhất ^^

Contact Me on Zalo