ĐỀ TÀI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HAY NHẤT NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

5/5 - (5 bình chọn)
 • Có phải bạn đang lo lắng cho hành trình làm luận văn tốt nghiệp sắp tới?
 • Bạn không biết phải chọn đề tài như thế nào cho hay?
 • Bạn không biết bắt đầu từ đâu?

Vậy tại sao không thử tham khảo những đề tài luận văn sau đây, Trang Luận Văn của chúng tôi đã giúp các bạn sang lọc những chủ đề hay nhất, dễ thực hiện nhất, dễ trình bày nhất, dễ hành văn nhất nhưng vẫn xác với thực tế mà còn lôi cuốn người đọc. Đề tài luận văn tốt nghiệp hay nhất ngành quản trị kinh doanh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Table of Contents

Đề Tài 1: phân tích kỹ năng kinh doanh và nhu cầu đào tạo trong công việc tại Công ty Văn phòng phẩm.

Đề Tài 1: phân tích kỹ năng kinh doanh và nhu cầu đào tạo trong công việc tại Công ty Văn phòng phẩm.
Đề Tài 1: phân tích kỹ năng kinh doanh và nhu cầu đào tạo trong công việc tại Công ty Văn phòng phẩm.
 • I.LÝ DO CHỌN CHỦ ĐỀ
 • II.DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
 • III.MỤC LỤC
 • IV. DANH MỤC BẢNG BIỂU
 • V. LỜI MỞ ĐẦU
 • 1 1. Lý do chọn đề tài .
 • 1 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài
 • 3 3. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu
 • 8 4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
 • 9 5. Phương pháp nghiên cứu .
 • 9 6. Đóng góp mới của Luận văn
 • 10 7. Nội dung chi tiết.

CHƯƠNG 1.CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC TRONG DOANH NGHIỆP

 • 12 1.1. Bản chất phân tích công việc.
 • 12 1.1.1. Một số khái niệm liên quan
 • 12 1.1.2. Khái niệm Phân tích công việc và sản phẩm của PTCV
 • 13 1.1.3. Ý nghĩa của phân tích công việc
 • 16 1.1.4. Tầm quan trọng của phân tích công việc
 • 17 1.2. Nội dung của phân tích công việc.
 • 20 1.2.1. Chuẩn bị phân tích công việc
 • 20 1.2.2. Tiến hành phân tích công việc.
 • 23 1.2.3. Ban hành áp dụng các kết quả PTCV trong quản lý điều hành
 • 26 1.2.4. Điều chỉnh kết quả phân tích công việc trong quá trình áp dụng
 • 27 1.3. Các yêu cầu đối với sản phẩm của Phân tích công việc
 • 27 1.3.1. Yêu cầu đối với“Bản mô tả công việc”
 • 27 1.3.2. Yêu cầu đối với “Bản tiêu chuẩn đối với người thực hiện công việc” 28 1.3.3. Yêu cầu đối với “Bản tiêu chuẩn thực hiện công việc”
 • 30 1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến phân tích công việc .
 • 31 1.4.1. Các yếu tố thuộc về môi trường bên trong Công ty
 • 31 1.4.2. Các yếu tố thuộc về môi trường bên ngoài Công ty
 • 33 1.5. Kinh nghiệm công tác PTCV và bài học rút ra cho Công ty.
 • 34 1.5.1. Kinh nghiệm phân tích công việc tại một số doanh nghiệp
 • 34 1.5.2. Một số bài học áp dụng cho Công ty.
 • 37 Tiểu kết chương 1

CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ

 • 39 2.1. Giới thiệu chung về Công ty.
 • 39 2.1.1. Thông tin chung.
 • 39 2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất và hiệu quả sản xuất-kinh doanh.
 • 40 2.1.3. Thực trạng Nguồn nhân lực của Công ty
 • 41 2.1.4. Sơ đồ cơ cấu tổ chức và cơ cấu chức danh
 • 42 2.2. Thực trạng một số nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến phân tích công việc tại Công ty
 • 45 2.2.1. Thực trạng công tác thiết kế công việc
 • 45 2.2.2. Chức năng nhiệm vụ của các đơn vị.
 • 46 2.2.3. Năng lực của người tham gia phân tích công việc
 • 47 2.2.4. Hệ thống quy trình nghiệp vụ tại Công ty
 • 51 2.2.5. Quan điểm của Ban lãnh đạo Công ty
 • 52 2.3. Thực trạng thực hiện các nội dung PTCV tại Công ty
 • 53 2.3.1. Thực trạng chuẩn bị phân tích công việc
 • 53 2.3.2. Thực trạng tiến hành phân tích công việc
 • 58 2.3.3. Thực trạng các kết quả của phân tích công việc và ứng dụng các kết quả trong quản lý, điều hành
 • 62 2.3.4. Thực trạng công tác đánh giá và điều chỉnh các kết quả phân tích công việc
 • 65 2.4. Đánh giá chung về công tác phân tích công việc
 • 65 2.4.1. Ưu điểm
 • 65 2.4.2. Hạn chế
 • 66 2.4.3. Nguyên nhân
 • 66 Tiểu kết chương 2.

CHƯƠNG 3:GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ

 • 69 3.1. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực và quan điểm hoàn thiện phân tích công việc tại Công ty VPPHH
 • 69 3.1.1. Chiến lược nguồn nhân lực
 • 69 3.1.2. Quan điểm hoàn thiện phân tích công việc tại Công ty
 • 69 3.2. Các giải pháp tạo cơ sở cho hiệu quả của Phân tích công việc.
 • 72 3.2.1. Hoàn thiện Công tác Thiết kế công việc.
 • 72 3.2.2. Nhóm giải pháp thuộc về chuẩn bị phân tích công việc
 • 74 3.2.3. Giải pháp hoàn thiện công tác soạn thảo sản phẩm PTCV.
 • 88. 3.2.4. Xây dựng cơ cấu tổ chức-cơ cấu chức danh phù hợp chiến lược nhân sự và kế hoạch sản xuất kinh doanh
 • 88 3.3. Các giải pháp hoàn thiện phân tích công việc tại Công ty
 • 88 3.3.1. Nâng cao năng lực của người tham gia phân tích công việc
 • 88 3.3.2. Xây dựng quy trình Phân tích công việc.
 • 91 3.3.3. Hoàn thiện việc ứng dụng kết quả Phân tích công việc vào hoạt động Quản trị nhân lực
 • 97 Tiểu kết chương 3.
 • 100 KẾT LUẬN
 • 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Đề Tài 2: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị bán hàng cho công ty TNHH thương mại M.K tại TP.HCM

Đề Tài 2: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị bán hàng cho công ty TNHH thương mại M.K tại TP.HCM
Đề Tài 2: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị bán hàng cho công ty TNHH thương mại M.K tại TP.HCM
 • LỜI MỞ ĐẦU
 • 1. Tính cấp thiết
 • 2. Mục tiêu nghiên cứu
 • 3. Đối tượng nghiên cứu
 • 4. Phạm vi nghiên cứu
 • 5. Phương pháp nghiên cứu
 • 6. Bố cục đề tài

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ BÁN HÀNG

 • 1.1. Các khái niệm cơ bản
 • 1.1.1. Khái quát về hoạt động bán hàng
 • 1.1.2. Quản trị bán hàng
 • 1.2. Một số khái niệm cơ bản khác
 • 1.2.1. Khái niệm thị trường
 • 1.2.2. Khái niệm về sản phẩm
 • 1.2.3. Khái niệm nhu cầu và cầu sản phẩm
 • 1.2.4. Khái niệm về khách hàng
 • 1.3. Cơ sở nâng cao hiệu quả quản trị bán hàng
 • 1.3.1. Chiến lược tổng thể công ty
 • 1.3.2. Phân tích môi trường
 • 1.3.3. Kỹ thuật phân tích ma trận SWOT
 • 1.3.4. Một số kỹ năng quản trị bán hàng hiệu quả
 • 1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản trị bán hàng
 • 1.4.1. Ảnh hưởng từ môi trường vĩ mô
 • 1.4.2. Ảnh hưởng từ môi trường vi mô
 • 1.4.3. Ảnh hưởng từ môi trường nội bộ
 • 1.5. Quy trình thực hiện quản trị bán hàng
 • 1.5.1. Xây dựng mục tiêu bán hàng
 • 1.5.2. Hoạch định chiến lược bán hàng
 • 1.5.3. Xây dựng cấu trúc tổ chức lực lượng bán hàng
 • 1.5.4. Tuyển dụng và đào tạo nhân viên bán hàng
 • 1.5.5. Phân bổ chỉ tiêu và triển khai kế hoạch bán hàng
 • 1.5.6. Giám sát đánh giá hiệu quả bán hàng
 • 1.5.7. Chăm sóc khách hàng

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI M.K TRONG THỜI GIAN QUA

 • 2.1. Giới thiệu khái quát về công ty
 • 2.1.1. Tìm hiểu chung
 • 2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển
 • 2.1.3. Cơ cấu tổ chức
 • 2.1.4. Các sản phẩm chính của công ty
 • 2.2. Phân tích tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của công ty
 • 2.2.1. Vận dụng ma trận SWOT vào tình hình hoạt động của công ty
 • 2.2.2. Phân tích kết quả kinh doanh
 • 2.3. Phân tích môi trường kinh doanh của doanh nghiệp
 • 2.3.1. Phân tích môi trường vĩ mô
 • 2.3.1. Phân tích tình hình cạnh tranh
 • 2.4.2. Xây dựng mục tiêu bán hàng
 • 2.4.3. Chiến lược bán hàng
 • 2.4.4. Chiến lược tiếp xúc khách hàng và chào hàng
 • 2.4.5. Quy trình tiếp nhận và xử lý đơn đặt hàng
 • 2.4.6. Tổ chức lực lượng bán hàng
 • 2.4.7. Triển khai kế hoạch bán hàng
 • 2.4.8. Giám sát và đánh giá hiệu quả bán hàng
 • 2.4.9. Chính sách bán hàng và chăm sóc khách hàng
 • 2.5. Khảo sát thực tế về hiệu quả quản trị bán hàng
 • 2.5.1. Khảo sát từ phía khách hàng
 • 2.5.2. Khảo sát từ lực lượng bán hàng
 • 2.6. Nhận xét và đánh giá về hiệu quả quản trị bán hàng tại công ty
 • 2.6.1. Những thành tựu và kết đạt được
 • 2.6.2. Những hạn chế trong hoạt động quản trị bán hàng của công ty

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ BÁN HÀNG CHO CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI M.K TẠI TP.HCM

 • 3.1. Hoàn thiện quy trình
 • 3.2. Duy trì và phát triển nguồn nhân lực
 • 3.3. Tổ chức cơ cấu quản trị bán hàng
 • 3.4. Xây dựng và phát triển thương hiệu
 • 3.5. Nâng cao chất lượng sản phẩm
 • 3.6. Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong quản trị bán bán hàng
 • KẾT LUẬN

Đề Tài 3: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KINH TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Đề Tài 3: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KINH TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Đề Tài 3: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KINH TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC
 • MỤC BẢNG BIỂU 
 • DANH MỤC HÌNH 
 • DANH MỤC BIỂU ĐỒ
 • LỜI NÓI ĐẦU 

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN

 • 1 Tổng quan nghiên cứu
 • 1.1.1 Tình hình nghiên cứu ở ngoài nước 
 • 1.1.2 Tình hình nghiên cứu ở trong nước
 • 1.2 Các khái niệm cơ bản
 • 1.2.1. Khái niệm về dịch vụ
 • 1.2.2. Khái niệm về chất lượng dịch vụ
 • 1.2.3. Sự hài lòng của khách hàng .
 • 1.2.4 Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng
 • 1.2.5 Các mô hình đo lường chất lượng dịch vụ.
 • 1.2.6 Chất lượng trong giáo dục đại học

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.

 • 2.1 Phương pháp nghiên cứu 
 • 2.1.1. Nghiên cứu sơ bộ (định tính)
 • 2.1.2. Nghiên cứu chính thức (định lượng)
 • 2.1.3. Bảng hỏi khảo sát
 • 2.2. Mô hình nghiên cứu đề xuất và các giả thuyết
 • 2.2.1. Mô hình nghiên cứu
 • 2.2.2 Giả thuyết nghiên cứu 

Chương 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG

 • 3.1. Khái quát về trƣờng Đại học Công nghiệp Hà Nội
 • 3.2. Đặc điểm của mẫu nghiên cứu
 • 3.3. Nội dung và kết quả nghiên cứu 
 • 3.3.1. Thống kê mô tả kết quả khảo sát chung 
 • 3.3.2. Thống kê mô tả kết quả khảo sát từng nhân tố
 • 3.4. Đánh giá bảng hỏi
 • 3.4.1. Phân tích nhân tố khám phá 
 • 3.4.2. Hệ số tin cậy Cronbach Alpha
 • 3.5. Kiểm định sự phù hợp của mô hình – phân tích hồi quy
 • 3.5.1. Phân tích hồi quy
 • 3.5.2. Kết quả phân tích hồi quy đa biến 
 • 3.5.4. Kiểm định các giả thuyết 
 • 3.6. Phân tích phương sai
 • 3.6.1. Kiểm định sự khác biệt về kết quả đánh giá chất lượng đào tạo của các nhóm đối tượng khảo sát theo yếu tố đặc điểm cá nhân
 • 3.6.2. Kiểm định sự khác biệt mức độ hài lòng của các nhóm đối tượng khảo sát

Chương 4: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP, KHUYẾN NGHỊ

 • 4.1. Đối với đội ngũ giảng viên và chương trình đào tạo
 • 4.2. Đội ngũ chuyên viên phục vụ đào tạo
 • 4.3. Phòng học và máy móc thiết bị phục vụ đào tạo
 • 4.4. Thư viện phục vụ đào tạo 
 • 4.5. Tổ chức, quản lý và đánh giá trong đào tạo 
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • PHỤ LỤC

Đề tài 4:Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ ATM của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương

Đề tài 4:Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ ATM của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương
Đề tài 4:Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ ATM của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương
 • MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU

 • 1 1.1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu
 • 1 1.2. Tình hình nghiên cứu của đề tài
 • 2 1.3. Mục tiêu nghiên cứu
 • 3 1.3.1. Mục tiêu chung
 • 1.3.2. Mục tiêu cụ thể
 • 3 1.4. Phương pháp đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 • 4 1.5. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu
 • 6 1.6. Kết cấu của đề tài nghiên cứu .

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

 • 8 2.1. Cơ sở lý thuyết
 • 8 2.1.1. Dịch vụ
 • 8 2.1.1.1. Khái niệm về dịch vụ
 • 8 2.1.1.2. Đặc tính của dịch vụ 
 • 2.1.2. Chất lượng dịch vụ
 • 10 2.1.2.1. Định nghĩa.
 • 10 2.1.2.2. Các loại khoảng cách trong chất lượng dịch vụ
 • 11 2.1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ
 • 13 2.1.3. Sự hài lòng của khách hàng
 • 16 2.1.3.1. Khái niệm
 • 16 2.1.3.2. Các nhân tố quyết định sự hài lòng của khách hàng
 • 17 2.1.4. Quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và SHL của khách hàng.
 • 18 2.1.5. Sự khác biệt giữa CLDV và sự hài lòng của khách hàng
 • 18 2.1.6. Khái quát về thẻ ATM
 • 19 2.1.6.1. Khái niệm
 • 19 2.1.6.2. Một số thẻ thanh toán thông dụng của Vietcombank
 • 21 2.1.6.3. Sự khác biệt thẻ ATM của Vietcombank so với ngân hàng khác
 • 23 5. 2.2. Các mô hình nghiên cứu trong và ngoài nước
 • 24 2.2.1. Mô hình SERVQUAL của Parasuraman (1988)
 • 24 2.2.2. Mô hình SERVPERF của Cronin và Taylor (1992)
 • 27 2.2.3. Mô hình chỉ số hài lòng của khách hàng Mỹ – ACSI
 • 28 2.2.4 Mô hình chỉ số hài lòng của khách hàng các quốc gia EU 
 • 28 2.3. Xây dựng giả thuyết và mô hình nghiên cứu
 • 29 2.3.1. Chất lượng dịch vụ và SHL của khách hàng SD thẻ ATM
 • 29 2.3.2. Mạng lưới hoạt động ATM và sự hài lòng của khách hàng
 • 30 2.3.3. Giá cả cảm nhận và sự hài lòng của khách hàng
 • 31 2.4. Mô hình nghiên cứu đề nghị
 • 31 2.5. Tóm tắt chương 2

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

 • 33 3.1 Bối cảnh nghiên cứu
 • 33 3.1.1. Tổng quan về tỉnh Vĩnh Long, ngành ngân hàng Vĩnh Long
 • 33 3.1.1.1. Giới thiệu chung về tỉnh Vĩnh Long
 • 33 3.1.1.2. Tổng quan về ngành ngân hàng tỉnh Vĩnh Long
 • 34 3.1.2. Giới thiệu khái quát về Vietcombank chi nhánh Vĩnh Long
 • 38 3.1.3. Thực trạng kinh doanh thẻ ATM của Vietcombank V.Long
 • 39 3.1.3.1 Giới thiệu chung về sản phẩm thẻ của Vietcombank
 • 39 3.1.3.2 Số lượng máy ATM/POS của Vietcombank Vĩnh Long
 • 40 3.1.3.3 Số lượng thẻ ATM phát hành và doanh số qua các năm
 • 40 3.1.3.4 Những thuận lợi và khó khăn kinh doanh thẻ
 • 41 3.2. Quy trình nghiên cứu
 • 42 3.3. Thiết kế nghiên cứu
 • 43 3.3.1. Nghiên cứu sơ bộ
 • 43 3.3.2. Nghiên cứu chính thức
 • 44 3.3.2.1. Mẫu nghiên cứu
 • 44 3.3.2.2. Phương pháp phân tích dữ liệu
 • 45 3.3.2.3. Quy trình khảo sát
 • 49 3.4. Xây dựng thang đo và các nội dung chính cần phân tích
 • 50 3.4.1 Xây dựng thang đo và mã hóa dữ liệu
 • 50 3.4.1.1. Thang đo chất lượng dịch vụ cảm nhận
 • 50 3.4.1.2. Thang đo cảm nhận giá cả 
 • 52 3.4.1.3. Thang đo mạng lưới
 • 52 3.4.1.4. Thang đo sự hài lòng .
 • 53 3.4.2 Các nội dung chính cần phân tích
 • 53 3.5. Thiết kế bảng câu hỏi
 • 53 3.6. Tóm tắt chương 3

CHƯƠNG 4 : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

 • 54 4.1. Thông tin chung về mẫu nghiên cứu
 • 54 4.2. Đánh giá thang đo
 • 56 4.2.1.Đánh giá thang đo bằng độ tin cậy Cronbach’s alpha
 • 57 4.2.2. Phân tích nhân tố khám phá (EFA)
 • 59 4.2.2.1. Phân tích nhân tố các thành phần tác động sự hài lòng
 • 59 4.2.2.2. Phân tích nhân tố đối với sự hài lòng khách hàng
 • 62 4.2.3. Điều chỉnh mô hình nghiên cứu từ kết quả EFA
 • .63 4.3. Kiểm định thang đo và mô hình lý thuyết
 • 63 4.3.1. Kiểm định thang đo bằng CFA, hệ số tin cậy tổng hợp
 • 64 4.3.1.1. Phân tích CFA
 • 64 4.3.1.2. Kiểm định hệ số tin cậy tổng hợp và phương sai trích
 • 68 4.3.2. Kiểm định mô hình lý thuyết (SEM ) và giả thuyết
 • 68 4.3.2.1. Kiểm định mô hình lý thuyết
 • 68 4.3.2.2. Kiểm định giả thuyết
 • 69 4.3.3. Kiểm định lại các ước lượng bằng bootstrap
 • 72 4.3.4. Kiểm định giả thuyết phụ và sự khác biệt
 • 72 4.3.4.1. Phương pháp kiểm định mô hình đa nhóm
 • 73 4.3.4.2. Kiểm định giả thuyết phụ sự khác biệt về giới tính
 • 73 4.3.4.3. Kiểm định giả thuyết phụ sự khác biệt về tuổi
 • 75 4.3.4.4. Kiểm định giả thuyết phụ sự khác biệt về thu nhập
 • 76 4.4. Thảo luận
 • 77 4.5. Tóm tắt chương 4

CHƯƠNG 5 : KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

 • 80 5.1. Kết luận nghiên cứu
 • 80 5.2. Kết quả đóng góp

Đề Tài 5:Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần hưng vượng, giai đoạn  2020

Đề Tài 5:Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần hưng vượng, giai đoạn  2020
Đề Tài 5:Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần hưng vượng, giai đoạn  2020
 • MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU
 • 1 1. Lí do chọn đề tài
 • 1 2. Mục tiêu nghiên cứu
 • 2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 • 2 4. Phương pháp nghiên cứu đề tài
 • 2 5. Dự kiến kết quả nghiên cứu
 • 2 6. Kết cấu của đề tài

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

 • 4 1.1 Chiến lược kinh doanh
 • 4 1.1.1 Khái niệm chiến lược kinh doanh
 • 4 1.1.2 Khái niệm quản trị chiến lược
 • 5 1.2 Mô hình của quản trị chiến lược
 • 5 1.2.1 Chiến lược cấp công ty
 • 5 1.2.2 Chiến lược cấp chức năng
 • 5 1.2.3 Chiến lược cạnh tranh
 • 6 1.2.4 Mô hình quản trị chiến lược toàn diện
 • 6 1.3 Vai trò của quản trị chiến lược
 • 7 1.4 Tầm quan trọng của quản trị chiến lược
 • 8 1.4.1 Ưu điểm chính của quản trị chiến lược
 • 8 1.4.2 Nhược điểm của quản trị chiến lược
 • 8 1.5 Quá trình xây dựng và lựa chọn chiến lược
 • 9 1.5.1 Xác định sứ mạng và mục tiêu
 • 9 1.5.1.1 Xác định sứ mạng của tổ chức
 • 9 1.5.1.2 Xác định mục tiêu của tổ chức
 • 9 1.5.2 Nghiên cứu môi trường để xác định các cơ hội và đe dọa chủ yếu
 • 11 1.5.2.1 Môi trường vĩ mô của doanh nghiệp
 • 11 1.5.2.2 Môi trường vi mô của doanh nghiệp
 • 12 1.5.2.3 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE)
 • 14 1.5.2.4 Ma trận hình ảnh cạnh tranh (CPM)
 • 15 1.5.3 Phân tích nội bộ để nhận diện những điểm mạnh, điểm yếu
 • 16 1.5.3.1 Môi trường nội bộ của doanh nghiệp
 • 16 1.5.3.2 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE)
 • 17 1.5.4 Xây dựng và lựa chọn các chiến lược để thực hiện
 • 18 1.5.4.1 Ma trận SWOT
 • 18 1.5.4.2 Ma trận QSPM
 • 19 1.5.5 Kiểm tra và đánh giá chiến lược
 • 20 TÓM TẮT CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG VƯỢNG

 • 3 2.1 Tổng quan về Công Ty Cổ Phần Hưng Vượng
 • 3 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển .
 • 23 2.1.2 Thông tin cơ bản về công ty
 • 25 2.1.3 Chức năng nhiệm vụ từng phòng ban
 • 26 2.1.3.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy công ty
 • 26 2.1.3.2 Chức năng – nhiệm vụ của các phòng ban
 • 27 2.1.4 Quy trình và chức năng hoạt động
 • 31 2.1.4.1 Quy trình sản xuất chính của công ty
 • 31 2.1.4.2 Chức năng hoạt động
 • 32 2.1.5 Tình hình hoạt động kinh doanh của Công Ty
 • 33 2.2 Phân tích môi trường kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Hưng Vượng
 • 35 2.2.1 Phân tích môi trường bên ngoài công ty
 • 35 2.2.1.1 Môi trường vĩ mô
 • 36 2.2.1.2 Môi trường vi mô
 • 39 2.2.2 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE)
 • 43 2.2.3 Ma trận hình ảnh cạnh tranh
 • 44 2.2.4 Phân tích môi trường bên trong công ty
 • 46 2.2.4.1 Hoạt động quản trị
 • 46 2.2.4.2 Hoạt động Marketing
 • 47 2.2.4.3 Hoạt động nhân sự
 • 48 2.2.4.4 Hoạt động tài chính-kế toán
 • 50 2.2.4.5 Hoạt động nghiên cứu và phát triển
 • 51 2.2.4.6 Hoạt động sản xuất và công nghệ
 • 51 2.2.4.7 Hoạt động hệ thống thông tin nội bộ
 • 52 2.2.5 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE)
 • 52 TÓM TẮT CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG VƯỢNG ĐẾN NĂM 2020

 • 55 3.1 Sứ mạng và mục tiêu phát triển của Công Ty
 • 55 3.1.1 Sứ mạng của Công Ty
 • 55 3.1.2 Mục tiêu của Công ty
 • 55 3.2 Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ Phần Hưng Vượng đến năm 2020
 • 56 3.2.1 Đề xuất các chiến lược kinh doanh thông qua ma trận SWOT
 • 56 3.2.2 Lựa chọn các chiến lược phát triển Công ty thông qua ma trận QSPM.
 • 58 3.2.3 Các giải pháp thực hiện chiến lược của Công ty trong thời gian tới
 • 62 3.2.3.1 Giải pháp thực hiện chiến lược “Mở rộng thị trường trong nước”
 • 62 3.2.3.2 Giải pháp thực hiện chiến lược “Mở rộng thị trường xuất khẩu”
 • 64 3.2.3.3 Giải pháp thực hiện chiến lược “Xây dựng hoàn thiện bộ máy tổ chức, đào tạo nguồn nhân lực”
 • 65 3.2.3.4 Giải pháp thực hiện chiến lược “ổn định tài chính”
 • 66 3.2.4 Kiểm tra và đánh giá chiến lược
 • 67 3.3. Một số kiến nghị
 • 67 3.3.1 Kiến nghị với nhà nước
 • 67 3.3.2 Đối với ngành
 • 68 3.3.3 Đối với Công ty
 • 68 TÓM TẮT CHƯƠNG 3
 • 69 KẾT LUẬN
 • 70 DANH MỤC

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trên đây là Top 5 đề tài dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh mà tôi tin là nó sẽ giúp ích các bạn rất nhiều trong cánh hành văn, trình bày luận văn thu hút người đọc hơn. Trong hành trình tìm kiếm đề tài nếu bạn có gặp khó khăn hay thắc mắc gì cần giúp đỡ hãy liên hệ cho chúng tôi, chúng tôi có đội ngũ tư vẫn sẵn sàng giải đáp tất cả những thắc mắc và hỗ trợ các bạn hết mình.

Gmail: trangluanvan@gmail.com

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
1 Comment
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] ĐỀ TÀI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HAY NHẤT NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH […]

Contact Me on Zalo