ĐỀ TÀI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HAY NHẤT NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

  • Có phải bạn đang lo lắng cho hành trình làm luận văn tốt nghiệp sắp tới?
  • Bạn không biết phải chọn đề tài như thế nào cho hay?
  • Bạn không biết bắt đầu từ đâu?

Vậy tại sao không thử tham khảo những đề tài luận văn sau đây, Trang Luận Văn của chúng tôi đã giúp các bạn sang lọc những chủ đề hay nhất, dễ thực hiện nhất, dễ trình bày nhất, dễ hành văn nhất nhưng vẫn xác với thực tế mà còn lôi cuốn người đọc. 

Top 5 đề tài luận văn thu hút người đọc chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh.

Đề Tài 1: phân tích kỹ năng kinh doanh và nhu cầu đào tạo trong công việc tại Công ty Văn phòng phẩm.

I.LÝ DO CHỌN CHỦ ĐỀ

II.DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

III.MỤC LỤC

IV. DANH MỤC BẢNG BIỂU

V. LỜI MỞ ĐẦU

1 1. Lý do chọn đề tài .

1 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài

3 3. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu

8 4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

9 5. Phương pháp nghiên cứu .

9 6. Đóng góp mới của Luận văn

10 7. Nội dung chi tiết.

11 CHƯƠNG 1.CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC TRONG DOANH NGHIỆP

12 1.1. Bản chất phân tích công việc.

12 1.1.1. Một số khái niệm liên quan

12 1.1.2. Khái niệm Phân tích công việc và sản phẩm của PTCV

13 1.1.3. Ý nghĩa của phân tích công việc

16 1.1.4. Tầm quan trọng của phân tích công việc

17 1.2. Nội dung của phân tích công việc.

20 1.2.1. Chuẩn bị phân tích công việc

20 1.2.2. Tiến hành phân tích công việc.

23 1.2.3. Ban hành áp dụng các kết quả PTCV trong quản lý điều hành

26 1.2.4. Điều chỉnh kết quả phân tích công việc trong quá trình áp dụng

27 1.3. Các yêu cầu đối với sản phẩm của Phân tích công việc

27 1.3.1. Yêu cầu đối với“Bản mô tả công việc”

27 1.3.2. Yêu cầu đối với “Bản tiêu chuẩn đối với người thực hiện công việc” 28 1.3.3. Yêu cầu đối với “Bản tiêu chuẩn thực hiện công việc”

30 1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến phân tích công việc .

31 1.4.1. Các yếu tố thuộc về môi trường bên trong Công ty

31 1.4.2. Các yếu tố thuộc về môi trường bên ngoài Công ty

33 1.5. Kinh nghiệm công tác PTCV và bài học rút ra cho Công ty.

34 1.5.1. Kinh nghiệm phân tích công việc tại một số doanh nghiệp

34 1.5.2. Một số bài học áp dụng cho Công ty.

37 Tiểu kết chương 1

38.2. II CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ

39 2.1. Giới thiệu chung về Công ty.

39 2.1.1. Thông tin chung.

39 2.1.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất và hiệu quả sản xuất-kinh doanh.

40 2.1.3. Thực trạng Nguồn nhân lực của Công ty

41 2.1.4. Sơ đồ cơ cấu tổ chức và cơ cấu chức danh

42 2.2. Thực trạng một số nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến phân tích công việc tại Công ty

45 2.2.1. Thực trạng công tác thiết kế công việc

45 2.2.2. Chức năng nhiệm vụ của các đơn vị.

46 2.2.3. Năng lực của người tham gia phân tích công việc

47 2.2.4. Hệ thống quy trình nghiệp vụ tại Công ty

51 2.2.5. Quan điểm của Ban lãnh đạo Công ty

52 2.3. Thực trạng thực hiện các nội dung PTCV tại Công ty

53 2.3.1. Thực trạng chuẩn bị phân tích công việc

53 2.3.2. Thực trạng tiến hành phân tích công việc

58 2.3.3. Thực trạng các kết quả của phân tích công việc và ứng dụng các kết quả trong quản lý, điều hành

62 2.3.4. Thực trạng công tác đánh giá và điều chỉnh các kết quả phân tích công việc

65 2.4. Đánh giá chung về công tác phân tích công việc

65 2.4.1. Ưu điểm

65 2.4.2. Hạn chế

66 2.4.3. Nguyên nhân

66 Tiểu kết chương 2.

68 CHƯƠNG 3:GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN PHÒNG PHẨM HỒNG HÀ

69 3.1. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực và quan điểm hoàn thiện phân tích công việc tại Công ty VPPHH

69 3.1.1. Chiến lược nguồn nhân lực

69 3.1.2. Quan điểm hoàn thiện phân tích công việc tại Công ty

69 3.2. Các giải pháp tạo cơ sở cho hiệu quả của Phân tích công việc.

72 3.2.1. Hoàn thiện Công tác Thiết kế công việc.

72 3.2.2. Nhóm giải pháp thuộc về chuẩn bị phân tích công việc

74 3.2.3. Giải pháp hoàn thiện công tác soạn thảo sản phẩm PTCV.

88. 3.2.4. Xây dựng cơ cấu tổ chức-cơ cấu chức danh phù hợp chiến lược nhân sự và kế hoạch sản xuất kinh doanh

88 3.3. Các giải pháp hoàn thiện phân tích công việc tại Công ty

88 3.3.1. Nâng cao năng lực của người tham gia phân tích công việc

88 3.3.2. Xây dựng quy trình Phân tích công việc.

91 3.3.3. Hoàn thiện việc ứng dụng kết quả Phân tích công việc vào hoạt động Quản trị nhân lực

97 Tiểu kết chương 3.

100 KẾT LUẬN

101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Đề Tài 2: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị bán hàng cho công ty TNHH thương mại M.K tại TP.HCM

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết

2. Mục tiêu nghiên cứu

3. Đối tượng nghiên cứu

4. Phạm vi nghiên cứu

5. Phương pháp nghiên cứu

6. Bố cục đề tài

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ BÁN HÀNG

1.1. Các khái niệm cơ bản

1.1.1. Khái quát về hoạt động bán hàng

1.1.2. Quản trị bán hàng

1.2. Một số khái niệm cơ bản khác

1.2.1. Khái niệm thị trường

1.2.2. Khái niệm về sản phẩm

1.2.3. Khái niệm nhu cầu và cầu sản phẩm

1.2.4. Khái niệm về khách hàng

1.3. Cơ sở nâng cao hiệu quả quản trị bán hàng

1.3.1. Chiến lược tổng thể công ty

1.3.2. Phân tích môi trường

1.3.3. Kỹ thuật phân tích ma trận SWOT

1.3.4. Một số kỹ năng quản trị bán hàng hiệu quả

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động quản trị bán hàng

1.4.1. Ảnh hưởng từ môi trường vĩ mô

1.4.2. Ảnh hưởng từ môi trường vi mô

1.4.3. Ảnh hưởng từ môi trường nội bộ

1.5. Quy trình thực hiện quản trị bán hàng

1.5.1. Xây dựng mục tiêu bán hàng

1.5.2. Hoạch định chiến lược bán hàng

1.5.3. Xây dựng cấu trúc tổ chức lực lượng bán hàng

1.5.4. Tuyển dụng và đào tạo nhân viên bán hàng

1.5.5. Phân bổ chỉ tiêu và triển khai kế hoạch bán hàng

1.5.6. Giám sát đánh giá hiệu quả bán hàng

1.5.7. Chăm sóc khách hàng

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI M.K TRONG THỜI GIAN QUA

2.1. Giới thiệu khái quát về công ty

2.1.1. Tìm hiểu chung

2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển

2.1.3. Cơ cấu tổ chức

2.1.4. Các sản phẩm chính của công ty

2.2. Phân tích tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của công ty

2.2.1. Vận dụng ma trận SWOT vào tình hình hoạt động của công ty

2.2.2. Phân tích kết quả kinh doanh

2.3. Phân tích môi trường kinh doanh của doanh nghiệp

2.3.1. Phân tích môi trường vĩ mô

2.3.1. Phân tích tình hình cạnh tranh

2.4.2. Xây dựng mục tiêu bán hàng

2.4.3. Chiến lược bán hàng

2.4.4. Chiến lược tiếp xúc khách hàng và chào hàng

2.4.5. Quy trình tiếp nhận và xử lý đơn đặt hàng

2.4.6. Tổ chức lực lượng bán hàng

2.4.7. Triển khai kế hoạch bán hàng

2.4.8. Giám sát và đánh giá hiệu quả bán hàng

2.4.9. Chính sách bán hàng và chăm sóc khách hàng

2.5. Khảo sát thực tế về hiệu quả quản trị bán hàng

2.5.1. Khảo sát từ phía khách hàng

2.5.2. Khảo sát từ lực lượng bán hàng

2.6. Nhận xét và đánh giá về hiệu quả quản trị bán hàng tại công ty

2.6.1. Những thành tựu và kết đạt được

2.6.2. Những hạn chế trong hoạt động quản trị bán hàng của công ty

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ

HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ BÁN HÀNG CHO CÔNG TY TNHH

THƯƠNG MẠI M.K TẠI TP.HCM

3.1. Hoàn thiện quy trình

3.2. Duy trì và phát triển nguồn nhân lực

3.3. Tổ chức cơ cấu quản trị bán hàng

3.4. Xây dựng và phát triển thương hiệu

3.5. Nâng cao chất lượng sản phẩm

3.6. Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong quản trị bán bán hàng

KẾT LUẬN

Đề Tài 3: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KINH TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC

MỤC BẢNG BIỂU 
DANH MỤC HÌNH 
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
LỜI NÓI ĐẦU 
Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN

1 Tổng quan nghiên cứu
1.1.1 Tình hình nghiên cứu ở ngoài nước 
1.1.2 Tình hình nghiên cứu ở trong nước
1.2 Các khái niệm cơ bản
1.2.1. Khái niệm về dịch vụ
1.2.2. Khái niệm về chất lượng dịch vụ
1.2.3. Sự hài lòng của khách hàng .
1.2.4 Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng
1.2.5 Các mô hình đo lường chất lượng dịch vụ.
1.2.6 Chất lượng trong giáo dục đại học
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.
2.1 Phương pháp nghiên cứu 
2.1.1. Nghiên cứu sơ bộ (định tính)
2.1.2. Nghiên cứu chính thức (định lượng)
2.1.3. Bảng hỏi khảo sát
2.2. Mô hình nghiên cứu đề xuất và các giả thuyết
2.2.1. Mô hình nghiên cứu
2.2.2 Giả thuyết nghiên cứu 
Chương 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG
3.1. Khái quát về trƣờng Đại học Công nghiệp Hà Nội
3.2. Đặc điểm của mẫu nghiên cứu
3.3. Nội dung và kết quả nghiên cứu 
3.3.1. Thống kê mô tả kết quả khảo sát chung 
3.3.2. Thống kê mô tả kết quả khảo sát từng nhân tố
3.4. Đánh giá bảng hỏi
3.4.1. Phân tích nhân tố khám phá 
3.4.2. Hệ số tin cậy Cronbach Alpha
3.5. Kiểm định sự phù hợp của mô hình – phân tích hồi quy
3.5.1. Phân tích hồi quy
3.5.2. Kết quả phân tích hồi quy đa biến 
3.5.4. Kiểm định các giả thuyết 
3.6. Phân tích phương sai
3.6.1. Kiểm định sự khác biệt về kết quả đánh giá chất lượng đào tạo của các nhóm đối tượng khảo sát theo yếu tố đặc điểm cá nhân
3.6.2. Kiểm định sự khác biệt mức độ hài lòng của các nhóm đối tượng khảo sát
Chương 4: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP, KHUYẾN NGHỊ
4.1. Đối với đội ngũ giảng viên và chương trình đào tạo
4.2. Đội ngũ chuyên viên phục vụ đào tạo
4.3. Phòng học và máy móc thiết bị phục vụ đào tạo
4.4. Thư viện phục vụ đào tạo 
4.5. Tổ chức, quản lý và đánh giá trong đào tạo 
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

Đề tài 4:Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ ATM của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU

1 1.1. Sự cần thiết của đề tài nghiên cứu

1 1.2. Tình hình nghiên cứu của đề tài

2 1.3. Mục tiêu nghiên cứu

3 1.3.1. Mục tiêu chung

1.3.2. Mục tiêu cụ thể

3 1.4. Phương pháp đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4 1.5. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu

6 1.6. Kết cấu của đề tài nghiên cứu .

7 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

8 2.1. Cơ sở lý thuyết

8 2.1.1. Dịch vụ

8 2.1.1.1. Khái niệm về dịch vụ

8 2.1.1.2. Đặc tính của dịch vụ 

2.1.2. Chất lượng dịch vụ

10 2.1.2.1. Định nghĩa.

10 2.1.2.2. Các loại khoảng cách trong chất lượng dịch vụ

11 2.1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ

13 2.1.3. Sự hài lòng của khách hàng

16 2.1.3.1. Khái niệm

16 2.1.3.2. Các nhân tố quyết định sự hài lòng của khách hàng

17 2.1.4. Quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và SHL của khách hàng.

18 2.1.5. Sự khác biệt giữa CLDV và sự hài lòng của khách hàng

18 2.1.6. Khái quát về thẻ ATM

19 2.1.6.1. Khái niệm

19 2.1.6.2. Một số thẻ thanh toán thông dụng của Vietcombank

21 2.1.6.3. Sự khác biệt thẻ ATM của Vietcombank so với ngân hàng khác

23 5. 2.2. Các mô hình nghiên cứu trong và ngoài nước

24 2.2.1. Mô hình SERVQUAL của Parasuraman (1988)

24 2.2.2. Mô hình SERVPERF của Cronin và Taylor (1992)

27 2.2.3. Mô hình chỉ số hài lòng của khách hàng Mỹ – ACSI

28 2.2.4 Mô hình chỉ số hài lòng của khách hàng các quốc gia EU 

28 2.3. Xây dựng giả thuyết và mô hình nghiên cứu

29 2.3.1. Chất lượng dịch vụ và SHL của khách hàng SD thẻ ATM

29 2.3.2. Mạng lưới hoạt động ATM và sự hài lòng của khách hàng

30 2.3.3. Giá cả cảm nhận và sự hài lòng của khách hàng

31 2.4. Mô hình nghiên cứu đề nghị

31 2.5. Tóm tắt chương 2

32 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

33 3.1 Bối cảnh nghiên cứu

33 3.1.1. Tổng quan về tỉnh Vĩnh Long, ngành ngân hàng Vĩnh Long

33 3.1.1.1. Giới thiệu chung về tỉnh Vĩnh Long

33 3.1.1.2. Tổng quan về ngành ngân hàng tỉnh Vĩnh Long

34 3.1.2. Giới thiệu khái quát về Vietcombank chi nhánh Vĩnh Long

38 3.1.3. Thực trạng kinh doanh thẻ ATM của Vietcombank V.Long

39 3.1.3.1 Giới thiệu chung về sản phẩm thẻ của Vietcombank

39 3.1.3.2 Số lượng máy ATM/POS của Vietcombank Vĩnh Long

40 3.1.3.3 Số lượng thẻ ATM phát hành và doanh số qua các năm

40 3.1.3.4 Những thuận lợi và khó khăn kinh doanh thẻ

41 3.2. Quy trình nghiên cứu

42 3.3. Thiết kế nghiên cứu

43 3.3.1. Nghiên cứu sơ bộ

43 3.3.2. Nghiên cứu chính thức

44 3.3.2.1. Mẫu nghiên cứu

44 3.3.2.2. Phương pháp phân tích dữ liệu

45 3.3.2.3. Quy trình khảo sát

49 3.4. Xây dựng thang đo và các nội dung chính cần phân tích

50 3.4.1 Xây dựng thang đo và mã hóa dữ liệu

50 3.4.1.1. Thang đo chất lượng dịch vụ cảm nhận

50 3.4.1.2. Thang đo cảm nhận giá cả 

52 3.4.1.3. Thang đo mạng lưới

52 3.4.1.4. Thang đo sự hài lòng .

53 3.4.2 Các nội dung chính cần phân tích

53 3.5. Thiết kế bảng câu hỏi

53 3.6. Tóm tắt chương 3

53 CHƯƠNG 4 : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

54 4.1. Thông tin chung về mẫu nghiên cứu

54 4.2. Đánh giá thang đo

56 4.2.1.Đánh giá thang đo bằng độ tin cậy Cronbach’s alpha

57 4.2.2. Phân tích nhân tố khám phá (EFA)

59 4.2.2.1. Phân tích nhân tố các thành phần tác động sự hài lòng

59 4.2.2.2. Phân tích nhân tố đối với sự hài lòng khách hàng

62 4.2.3. Điều chỉnh mô hình nghiên cứu từ kết quả EFA

.63 4.3. Kiểm định thang đo và mô hình lý thuyết

63 4.3.1. Kiểm định thang đo bằng CFA, hệ số tin cậy tổng hợp

64 4.3.1.1. Phân tích CFA

64 4.3.1.2. Kiểm định hệ số tin cậy tổng hợp và phương sai trích

68 4.3.2. Kiểm định mô hình lý thuyết (SEM ) và giả thuyết

68 4.3.2.1. Kiểm định mô hình lý thuyết

68 4.3.2.2. Kiểm định giả thuyết

69 4.3.3. Kiểm định lại các ước lượng bằng bootstrap

72 4.3.4. Kiểm định giả thuyết phụ và sự khác biệt

72 4.3.4.1. Phương pháp kiểm định mô hình đa nhóm

73 4.3.4.2. Kiểm định giả thuyết phụ sự khác biệt về giới tính

73 4.3.4.3. Kiểm định giả thuyết phụ sự khác biệt về tuổi

75 4.3.4.4. Kiểm định giả thuyết phụ sự khác biệt về thu nhập

76 4.4. Thảo luận

77 4.5. Tóm tắt chương 4

78 CHƯƠNG 5 : KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

80 5.1. Kết luận nghiên cứu

80 5.2. Kết quả đóng góp

Đề Tài 5:Xây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần hưng vượng, giai đoạn  2020

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU

1 1. Lí do chọn đề tài

1 2. Mục tiêu nghiên cứu

2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

2 4. Phương pháp nghiên cứu đề tài

2 5. Dự kiến kết quả nghiên cứu

2 6. Kết cấu của đề tài

3 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

4 1.1 Chiến lược kinh doanh

4 1.1.1 Khái niệm chiến lược kinh doanh

4 1.1.2 Khái niệm quản trị chiến lược

5 1.2 Mô hình của quản trị chiến lược

5 1.2.1 Chiến lược cấp công ty

5 1.2.2 Chiến lược cấp chức năng

5 1.2.3 Chiến lược cạnh tranh

6 1.2.4 Mô hình quản trị chiến lược toàn diện

6 1.3 Vai trò của quản trị chiến lược

7 1.4 Tầm quan trọng của quản trị chiến lược

8 1.4.1 Ưu điểm chính của quản trị chiến lược

8 1.4.2 Nhược điểm của quản trị chiến lược

8 1.5 Quá trình xây dựng và lựa chọn chiến lược

9 1.5.1 Xác định sứ mạng và mục tiêu

9 1.5.1.1 Xác định sứ mạng của tổ chức

9 1.5.1.2 Xác định mục tiêu của tổ chức

9 1.5.2 Nghiên cứu môi trường để xác định các cơ hội và đe dọa chủ yếu

11 1.5.2.1 Môi trường vĩ mô của doanh nghiệp

11 1.5.2.2 Môi trường vi mô của doanh nghiệp

12 1.5.2.3 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE)

14 1.5.2.4 Ma trận hình ảnh cạnh tranh (CPM)

15 1.5.3 Phân tích nội bộ để nhận diện những điểm mạnh, điểm yếu

16 1.5.3.1 Môi trường nội bộ của doanh nghiệp

16 1.5.3.2 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE)

17 1.5.4 Xây dựng và lựa chọn các chiến lược để thực hiện

18 1.5.4.1 Ma trận SWOT

18 1.5.4.2 Ma trận QSPM

19 1.5.5 Kiểm tra và đánh giá chiến lược

20 TÓM TẮT CHƯƠNG 1

22 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG VƯỢNG

3 2.1 Tổng quan về Công Ty Cổ Phần Hưng Vượng

3 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển .

23 2.1.2 Thông tin cơ bản về công ty

25 2.1.3 Chức năng nhiệm vụ từng phòng ban

26 2.1.3.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy công ty

26 2.1.3.2 Chức năng – nhiệm vụ của các phòng ban

27 2.1.4 Quy trình và chức năng hoạt động

31 2.1.4.1 Quy trình sản xuất chính của công ty

31 2.1.4.2 Chức năng hoạt động

32 2.1.5 Tình hình hoạt động kinh doanh của Công Ty

33 2.2 Phân tích môi trường kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Hưng Vượng

35 2.2.1 Phân tích môi trường bên ngoài công ty

35 2.2.1.1 Môi trường vĩ mô

36 2.2.1.2 Môi trường vi mô

39 2.2.2 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE)

43 2.2.3 Ma trận hình ảnh cạnh tranh

44 2.2.4 Phân tích môi trường bên trong công ty

46 2.2.4.1 Hoạt động quản trị

46 2.2.4.2 Hoạt động Marketing

47 2.2.4.3 Hoạt động nhân sự

48 2.2.4.4 Hoạt động tài chính-kế toán

50 2.2.4.5 Hoạt động nghiên cứu và phát triển

51 2.2.4.6 Hoạt động sản xuất và công nghệ

51 2.2.4.7 Hoạt động hệ thống thông tin nội bộ

52 2.2.5 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE)

52 TÓM TẮT CHƯƠNG 2

54 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG VƯỢNG ĐẾN NĂM 2020

55 3.1 Sứ mạng và mục tiêu phát triển của Công Ty

55 3.1.1 Sứ mạng của Công Ty

55 3.1.2 Mục tiêu của Công ty

55 3.2 Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ Phần Hưng Vượng đến năm 2020

56 3.2.1 Đề xuất các chiến lược kinh doanh thông qua ma trận SWOT

56 3.2.2 Lựa chọn các chiến lược phát triển Công ty thông qua ma trận QSPM.

58 3.2.3 Các giải pháp thực hiện chiến lược của Công ty trong thời gian tới

62 3.2.3.1 Giải pháp thực hiện chiến lược “Mở rộng thị trường trong nước”

62 3.2.3.2 Giải pháp thực hiện chiến lược “Mở rộng thị trường xuất khẩu”

64 3.2.3.3 Giải pháp thực hiện chiến lược “Xây dựng hoàn thiện bộ máy tổ chức, đào tạo nguồn nhân lực”

65 3.2.3.4 Giải pháp thực hiện chiến lược “ổn định tài chính”

66 3.2.4 Kiểm tra và đánh giá chiến lược

67 3.3. Một số kiến nghị

67 3.3.1 Kiến nghị với nhà nước

67 3.3.2 Đối với ngành

68 3.3.3 Đối với Công ty

68 TÓM TẮT CHƯƠNG 3

69 KẾT LUẬN

70 DANH MỤC

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trên đây là Top 5 đề tài luận văn tốt nghiệp chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh mà tôi tin là nó sẽ giúp ích các bạn rất nhiều trong cánh hành văn, trình bày luận văn thu hút người đọc hơn. Trong hành trình tìm kiếm đề tài nếu bạn có gặp khó khăn hay thắc mắc gì cần giúp đỡ hãy liên hệ cho chúng tôi, chúng tôi có đội ngũ tư vẫn sẵn sàng giải đáp tất cả những thắc mắc và hỗ trợ các bạn hết mình.

Gmail: trangluanvan@gmail.com

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*