Bài mẫu & Đề tài Luận văn tốt nghiệp Tiếng Anh, HOT !!!

Rate this post

Đặc biệt chia sẻ cho các bạn đang tìm kiếm Đề tài Luận văn tốt nghiệp Tiếng Anh và các bài mẫu tương tự liên quan đến chủ đề luận văn Tiếng anh. Chính vì thế mà AD đăng tải lên đây gồm 26 Đề tài luận văn Tiếng anh và kèm thêm 5 bài mẫu siêu hay nhằm giúp các bạn tiết kiệm được nhiều thời gian khi làm bài hơn.

Với muôn vài Đề tài & Bài mẫu đa dạng các ngành  trên Trangluanvan.com nhưng chưa dừng ở đó, hiện tại  AD còn phát triển dịch vụ viết thuê – nhận viết hộ các bài Tiểu luận, báo cáo, khóa luận, Thạc sĩ,… cho nên các bạn có nhu cầu cần thuê người viết bài dùm thì liên hệ trực tiếp với AD qua zalo.


Đề tài Luận văn tốt nghiệp Tiếng Anh 

1. A study on common English written errors made by first/ second year students of English major at Hanoi Law University.
(Nghiên cứu một số lỗi thường gặp trong văn viết tiếng Anh của sinh viên năm nhất/ năm hai ngành NNA, trường ĐHLHN)

2. A study on some difficulties in essay writing encountered by English major students at Hanoi Law University.
(Nghiên cứu các khó khăn khi viết luận của sinh viên ngành NNA, trường ĐHLHN)

3. A study on vocabulary/ legal vocabulary learning strategies employed by English major students at Hanoi Law University.
(Nghiên cứu chiến lược học từ vựng/ từ vựng pháp lý của sinh viên ngành NNA, trường ĐHLHN)

4. Factors that motivate English major students in writing lessons.
(Các yếu tố thúc đẩy sinh viên ngành NNA trong giờ học viết Tiếng Anh)

5. A study on English major students’ attitudes towards peer feedback in writing lessons at Hanoi Law University.
(Nghiên cứu về quan điểm của sinh viên ngành NNA đối với hoạt động chữa bài của bạn học trong giờ học viết)

Tham khảo thêm ⇒ Dịch vụ viết thuê Khóa luận tốt nghiệp

6. Common errors in English speaking lessons of first/second year English major students at Hanoi Law University. ( Bài mẫu & Đề tài Luận văn tốt nghiệp Tiếng Anh, HOT !!! )
(Nghiên cứu về các lỗi thường gặp trong kỹ năng nói của sinh viên năm nhất/ năm hai ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Luật Hà Nội)

7. Improving reading comprehension through extensive reading activity: An action research for first/ second year English majors at Hanoi Law University.
(Nghiên cứu hành động nhằm Nâng cao kỹ năng đọc hiểu cho sinh viên năm nhất/ năm hai ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Luật Hà Nội thông qua hoạt động đọc mở rộng)

8. A study on the causes of difficulties in English reading skills experienced by first/ second year English majors at Hanoi Law University.
(Nghiên cứu các nguyên nhân dẫn đến khó khăn trong học kỹ năng đọc hiểu của sinh viên năm nhất/ năm hai ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Luật Hà Nội)

9. An investigation into the causes of difficulties English listening skills encountered by first/ second year English majors at Hanoi Law University.
(Nghiên cứu các nguyên dẫn đến khó khăn trong học kỹ năng nghe hiểu của sinh viên năm nhất/ năm hai ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Luật Hà Nội)

10. Difficulties in listening comprehension of first/ second year English majors at Hanoi Law University and strategies to cope with.
(Những khó khăn trong việc học kỹ năng nghe hiểu của sinh viên năm nhất/ năm hai ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Luật Hà Nội và đề xuất các chiến lược khắc phục)

11. Difficulties in English speaking skill- From the perspective of students at Hanoi Law University ( Bài mẫu & Đề tài Luận văn tốt nghiệp Tiếng Anh, HOT !!! )
(Nghiên cứu các khó khăn của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội trong học kỹ năng nói nhìn từ góc độ người học)

12. Demotivating factors in English speaking lessons of English major students at Hanoi Law University and possible solutions.
(Các yếu tố gây mất hứng thú trong giờ học nói tiếng Anh của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Luật Hà Nội và đề xuất một số giải pháp)

13. Students’ attitudes towards doing English presentations at Hanoi Law University
(Nghiên cứu về thái độ của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội về vấn đề làm thuyết trình tiếng Anh)

14. Factors affecting motivation in learning English speaking skill of English majors/ non-English majors at Hanoi Law University
(Các yếu tố ảnh hưởng đến việc học kỹ năng nói tiếng Anh của sinh viên chuyên ngữ/ không chuyên ngữ tại Trường Đại học Luật Hà Nội)

15. Students’ perceptions of teachers’ oral feedback in English speaking lessons
(Nhận thức của người học về phản hồi bằng miệng của giảng viên trong giờ học nói tiếng Anh)

16. Strategies for coping with face-to-face oral communication problems employed by English major students at Hanoi Law University.
(Các chiến lược giải quyết các vấn đề trong giao tiếp trực tiếp bằng tiếng Anh của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Luật Hà Nội)

17. Motivation and attitudes of Hanoi Law University English major students towards learning English.
(Động lực và thái độ của sinh viên chuyên ngữ tại Trường Đại học Luật Hà Nội về việc học tiếng Anh)

18. Difficulties in learning legal English of the English major students at Hanoi Law University and solutions.
(Những khó khăn trong việc học tiếng Anh pháp lý của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh – Trường Đại học Luật Hà Nội và đề xuất một số giải pháp)

19. Difficulties and strategies for improving English legal reading skill of English major students at Hanoi Law University ( Bài mẫu & Đề tài Luận văn tốt nghiệp Tiếng Anh, HOT !!! )
(Những khó khăn và chiến lược nâng cao kỹ năng đọc tiếng Anh pháp lý của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh – Trường Đại học Luật Hà Nội)

20. Using the Internet to promote autonomous learning in ELP (English for Legal Purposes) of English majors at Hanoi Law University.
(Sử dụng mạng Internet để nâng cao tự chủ học tập trong học tiếng Anh pháp lý của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh – Trường Đại học Luật Hà Nội)

21. A cross-cultural study of daily communication between Vietnamese and American From the perspective of high context and low context culture
(Nghiên cứu liên văn hoá về giao tiếp hàng ngày giữa người Việt Nam và người Mỹ nhìn từ quan điểm văn hoá giàu ngữ cảnh và văn hoá nghèo ngữ cảnh)

22. The roles of verbal and non-verbal language in cross-cultural communication in business setting.
(Nghiên cứu về vai trò của ngôn từ và phi ngôn từ trong giao tiếp giao thoa văn hoá trong bối cảnh giao tiếp trong lĩnh vực kinh doanh)

23. A study on integrating listening-speaking skills to enhance the speaking skill. (Nghiên cứu tích hợp kỹ năng nghe-nói nhằm nâng cao kỹ năng nói)

24. A study on integrating reading-writing skills to improve the writing skill (Nghiên cứu tích hợp kỹ năng đọc-viết nhằm nâng cao kỹ năng viết)

25. A contrastive analysis of the rhetoric question in English and Vietnamese to better the presentation skill. (So sánh đối chiếu câu hỏi tu từ trong tiếng Anh và tiếng Việt nhằm nâng cao kỹ năng thuyết trình)

26. A study on ways of forming English collocations to enrich the legal English vocabulary. (Nghiên cứu về cách kết hợp các loại cụm từ tiếng Anh để nâng cao vốn từ vựng tiếng Anh pháp lý)

Đề tài Luận văn tốt nghiệp Tiếng Anh
Đề tài Luận văn tốt nghiệp Tiếng Anh

Luận văn tốt nghiệp Tiếng anh: Effective methods to improve speaking skill for English major freshmen

1. Rationale of the study

Speaking is considered an important English skill and essential to human communication. People around the world mostly use English to communicate nowadays. Being capable of speaking English, we can talk with anyone without any difficulty. Moreover, learning to speak English is a good way to upgrade yourself so you can assimilate into a new era of globalization. However, it is not easy for all students to be good at speaking. English major students at Haiphong Management & Technology University, especially freshmen, have to overcome many difficulties in learning and practicing English speaking skill. At high school, they generally focus on learning reading and writing, maybe a little of listening and speaking.

Learning environment from high school with repetitive and boring lessons, without exciting activities prevent students from practicing and improving English. They don’t get effective results in learning speaking in university because lack of practicing environment, fear of mistakes and old teaching method from high school. Meanwhile, English communication, which requires much speaking, is getting more and more important in the future. ( Bài mẫu & Đề tài Luận văn tốt nghiệp Tiếng Anh, HOT !!! )

In the hope of finding out the difficulties of speaking that English major freshmen normally get, a study entitled: “Effective methods to improve speaking skill for English major freshmen at Hai Phong Technology & Management University” has been created because of all above mentioned reasons. This study will research the reality of studying speaking of English major freshmen at Hai Phong Technology & Management University and provide them some effective methods to improve their speaking skill. I really hope this study could help English major freshmen in general and our English major in particular to improve their speaking skill.

2. Aims of the study
The aim of this study is to find out common difficulties that English major freshmen face when they study English speaking at Hai Phong Technology & Management University in order to give them some effective methods to improve their speaking skill. I really hope that this study can truly help them improve their speaking skill and be confident to communicate with foreigners in English.
3. Research questions
3.1. What are the difficulties that English major freshmen at HPU faced in improving speaking skill?
3.2. What are some effective methods to improve their English speaking skill?
4. Scope of the study
The study is about effective methods to improve speaking skill for English major freshmen at Hai Phong Technology & Management University.
Because of the limitations of time and knowledge, the lack of reference material, this study cannot cover the whole category of speaking skill. Furthermore, the study cannot touch upon all the students at Hai Phong Technology & Management University. It is confined to English major freshmen only.
5. Methods of the study
Qualitative method was applied to carry out this study. Data of the survey will help to find out difficulties that English major freshmen face during their studying speaking process. The survey was broaden and make in detail from their experiences to suggest appropriate methods to help them learn speaking more effectively. Information and evidences from friends, books and Internet about speaking skill were searched for my survey questionnaire to understand this study deeper. An important part of this study refers to ideas from Mrs. Bui Thi Mai Anh who has been helping me to complete this study. ( Bài mẫu & Đề tài Luận văn tốt nghiệp Tiếng Anh, HOT !!! )

Tham khảo thêm ⇒ Mẫu Khóa luận tốt nghiệp hay 

6. Organization of the study
The study includes three main parts, as follows:
Part A: Introduction
– Rationale
– Aims of the study
– Research questions
– Scope of the study
– Methods of the study
– Organization of the study
Part B: Development
– Literature Review
– Methodology
– Findings and discussion
Part C: Conclusion
– Summary of the study
– Limitations of the study
– Suggestions for further study

Luận văn Tiếng anh: An investigation into the English translational versions of Trinh Cong Son’s songs in terms of semantic and syntactic features

1. Rationale of the study:
Trinh Cong Son (28 February 1939 – 1 April 2001) is a Vietnamese musician. He is considered one of the great musicians of pop music, New Vietnamese music with many popular works. There is currently no accurate record of his work (estimated at no less than 600 songs) . However, his songs are widely known for 236 songs (both lyrics and music). Trinh Cong Son’s music is performed by many singers, but most successful are Khanh Ly and Hong Nhung. In addition, he is considered a poet, painter, singer and amateur actor.
Son’s songs will be immortal in people’s hearts not only in Vietnam but also in many countries like: France, Japan and America, etc. People love to sing his songs. Many of those songs have been translated into many languages, most of them are in English, French and Japanese with different versions. For examples:
+ Biết Đâu Nguồn Cội (Unknown origin) ( Bài mẫu & Đề tài Luận văn tốt nghiệp Tiếng Anh, HOT !!! )
+ Lặng Lẽ Nơi Này (The quiet world of mine / So silent here)
+ Một Cõi Đi Về (My own lonely world / A realm of return / A place for leaving and returning)
+ Cát bụi (Dusty sand / Sand and Dust)
+ Đời gọi em biết bao lần (Life has called you many times)
+ Em đến từ nghìn xưa (You’ve come a long time)
+ Gần như niềm tuyệt vọng (Something like despair)
+ Lời buồn thánh (Sad Sunday eve)
+ Tuổi đời mênh mông (In too large life)
As a fan of Trinh Cong Son’s music, I find it very interesting to study the English translations of Son’s songs. However, up to now, just a few researches on the lyrics of the English translational versions have been found.
It is clear that there are many difficulties for translators to translate Trinh Cong Son’s songs into English. Practically, clarifying the syntactic and semantic features helps us have a clear view about Son’s songs and their English equivalences and find out another better way to translate Trinh Cong Son’s songs with full ideas of writer obtained.
Theoretically, more than 70 of his songs were translated into English, and many studies in the lyrics and melodies of Trinh Cong Son’s songs have done so far. However, researches on the syntactic and semantic features of English versus Vietnamese versions of Trinh have not been carried out. Therefore, it is necessary to do a research on this matter to have a total view about translating Trinh Cong Son’s songs into English. “A STUDY OF THE ENGLISH TRANSLATIONAL VERSIONS OF TRINH CONG SON’S SONGS IN TERMS OF SEMANTIC AND SYNTACTIC FEATURES” has been carried out for the reasons listed above.
In theory, more than 70 of his songs have been translated into English, and many studies on the lyrics and melody of Trinh Cong Son’s songs have been performed so far. However, studies on the syntactic and semantic features of English compared to the Vietnamese version of Trinh have not been performed.
Therefore, we need to study this issue to get an overview of the translation of Trinh Cong Son’s songs into English.
2.Aims of the study
Starting from the framework based on the semantic features of lexicon and syntactic features of phrases and sentences between English and Vietnamese, this research will take Trinh Cong Son’s English translated versions versus their originals in Vietnamese to investigate the similarities and differences when those songs are translated from Vietnamese into English in order to come to the generalizations of how the translating methods are rendered.
3. Scope of the study:
This study deals with investigating the procedures used in translating the semantic features of lexicon and the syntactic features of phrases and sentences in Trinh Cong Son’s songs taken from Trịnh Công Sơn – The collection of everlasting songs. Music press 1997. (Trịnh Công Sơn – Tuyển tập những bài ca không năm tháng. Nxb Âm Nhạc 1997) and website http://www.tcs-home.org/songs-en/songs.

Bài mẫu Luận văn tốt nghiệp Tiếng Anh
Bài mẫu Luận văn tốt nghiệp Tiếng Anh

4. Design of the study
My graduation paper is divided into three parts :
The first part is the Introduction, including: the rationale, aims, scope, method and design of the study.
The second part is the Development with 3 chapters: ( Bài mẫu & Đề tài Luận văn tốt nghiệp Tiếng Anh, HOT !!! )
– Chapter I: Theoretical background: It focuses on the concepts of translation, terms relating to songs, including the popular construction of terms and some strategies applied in translation
– Chapter II: Methodology: This chapter was aimed to clarify the methodology of the research which includes two interrelated phrases. In this chapter, the design of the study, the sample description, the methods and procedures of data collection and analysis would be fully explained.
– Chapter III: Finding and discuss: this chapter is divided into 2 parts:
+ Section 1: The semantic features of lexicon in Trinh Cong son’s songs when being translated from Vietnamese into English.
+ Section 2: The syntactic features of phrases and sentences in Trinh Cong Son’s songs when being translated from Vietnamese into English.

The last part is the Conclusion in which the author summary what have been discussed in chapter 4 with some comments on the limitations of this study and make suggestions for future studies.

Luận văn tốt nghiệp Tiếng anh đề tài: A study on English idioms related to parts of body

1. Rationale
In the 21st century, countries all over the world tend to develop basing on international cooperation. English has become crucial in the way people interact with different people around the world; not being able to communicate in English imposes what seem to be formidable limitations. ( Bài mẫu & Đề tài Luận văn tốt nghiệp Tiếng Anh, HOT !!! )
Therefore, English has been adopted as one of the most important subjects in many schools in Vietnam. As an English-majored student, the similarities and differences between English and Vietnames cultures have been one of my concerns when studying at university. There are many differences between two languages, they are differences in grammar, lexicology, translation, phonetics and so on. However, there still exist plenty of similarities and differences between English and Vietnamese that can be demonstrated through metaphorical meaning especially in literature, idioms expression.
The research of English idioms has been traditionally associated with the study of literature, the use of idioms and is not restricted to this kind of language. A perfect understanding of how idioms are used in daily life language is not only important for English students to improve their vocabulary, but also to understand new and original idioms when we hear and use them in daily life.
However, what the author wants to express here is that idioms are the precious treasure of national languages that is the key to help learners know about nation, as well as custom and culture of each country all over the world. Therefore, it is the motivation for me to study idioms relating body parts that have made such a deep expression on the author for a long time that she finds it so interesting and useful. Most languages make use of idioms but the way individual words used varies from one language to another and each language has its own system and that they cannot always transfer the metaphorical use of a word from one language to another. Idioms help learners see the interest, the beauty as well as the cultural color of language which help us use and understand correctly and clearly. The author hopes that learners will understand about idioms and proverbs in English, especially idioms related to people description.
2. Aims of the study
Idioms are extremely difficult topics and merely well-understood by foreign English learners and even native speakers of English who take the idioms and proverbs for granted because when they use idioms, they do not know if they are using them. However,they really appreciate the idioms associated to attitudes and behaviors of speakers, so when they hear foreigners make grammatical or pronunciation mistakes, they are quite willing to accept and understand them, they might not understand what that person means and that leads to a misunderstanding and boring conversation. Therefore, this study aims at:
– Clarifying meanings of some English idioms expressions. ( Bài mẫu & Đề tài Luận văn tốt nghiệp Tiếng Anh, HOT !!! )
– Helping the learners use right idioms in right situations.

Tham khảo thêm ⇒ Danh sách đề tài luận văn mới

3. Methods of the study
Considering all the characteristics, this paper made great use of qualitative method.
A qualitative approach allowed the researcher to gather non-numerical data from the supervisor, experts and friends, which provided more opportunities for explorations. Idioms were collected from dictionary and other sources of information to get valuable knowledge for this pape
4. Scope of the study
During the research process, the author sees that English idioms, proverbs and expressions about body parts are an interesting subject. Idioms and proverbs are a treasure of each country. Because of its immensity, what have known about them is very little. Due to time allowance and limited knowledge, the author cannot cover all idioms on these issues, this study only focuses on idioms describing human body parts.
5. Design of the study
This study is composed of three main parts:
– Part I is the introduction which consists of rationale, aims, study methods, the scope and design of the study.
– Part II is the development – the main part of this paper which is divided into three chapters:
+ Chapter one is theoretical background of English idioms, definitions of idioms, how different idioms versus compounds, proverbs and slangs.
+ Chapter two shows some English idioms relating to human body parts.
+ Chapter three indicates some difficulties for learners of English in studying idioms relating to human body parts, suggested solutions and exercises for practicing.
– Part III is the conclusion which summarizes what is given in previous parts.

Luận văn Tiếng anh: A study on common pronunciation mistakes and recommended solution to improve receptionists’ English speaking skills at Sea View Hotel.

1. Rationale
In recent years, English has become a very popular language in the world and in Vietnam as well. People use English for communication, travel, for one culture and trade exchanges and so many other fields in life. Vietnam is one of the countries which use English as the second language and as a result, English has adopted as one of the most important subjects in many Hotels in Vietnam.
Four English skills are essential for every English learner of all ages, nonetheless, learners seem to focus on reading and writing rather than speaking. They spend a lot of time on learning grammar for weekly tests and examination in each semester, meanwhile they are quite afraid of speaking English. In Hotels, speaking English seems to be less paid attention than the others. They do not spend much time practicing speaking in class and that is the main reason why they get difficulties with speaking. Moreover, many receptionists are weak on grammar, they lack vocabulary and feel so why communicating in English.
In fact, there are many other factors that affect speaking English such as intonation, grammar, linking, rhythm, and context and so on… and pronunciation is considered the most important one. During my speaking periods in Sea View Hotel and speaking test, fact shows that there many receptionists who get trouble with pronunciation like I do, especially English beginners and making pronunciation in English speaking becomes a popular problems. After long time of observing and investigation, ending sounds seems to be the most common pronunciation mistake of receptionists at Sea View Hotel. ( Bài mẫu & Đề tài Luận văn tốt nghiệp Tiếng Anh, HOT !!! )
As can be seen, if receptionists want to speak English correctly and fluently, they need to pay attention to pronunciation. Vietnamese is kind of language which has single words with no ending sounds while those play an important role in English pronunciation. That is reason why Vietnamese learners have difficulties with English pronunciation, particularly ending sounds and that is also main problems of receptionists at Sea View Hotel.
Therefore, in order to study this problem in depth, the author has as conducted the research entitled: “A study on common pronunciation mistakes faced by receptionists at Sea View Hotel”. Hopefully, this study will help receptionists understand deeply about the issues that they have not noticed before and suggest some solutions to solve the problems and help them improve their pronunciation.
2. Aim of the study
This study is to help receptionists realize their ending sounds errors. It also help receptionists’ have awareness of pronunciation problem and give some suggestions to deal with their ending sound errors. This reception will focus on two issues. The first one is to find out the most common English ending sound errors. The second one is about some solutions for their pronunciation problems.

Bài mẫu & Đề tài Luận văn tốt nghiệp Tiếng Anh
Bài mẫu & Đề tài Luận văn tốt nghiệp Tiếng Anh

3. Research
These followings are three research questions of this study:
1) What is the most common pronunciation mistake that receptionists at Sea View Hotel tend to make when speaking English?
2) What are ending sound errors that receptionists’ are likely to face?
3) What are solutions to help receptionists’ avoid pronunciation mistakes
and solve their problems?
4. Scope of the study
There are many mistakes of English pronunciation that receptionists encounter when speaking. However, this study will not cover all problems in learner’s pronunciation and there are so many different material resources that require a lot of time effort while abilities and experiences of the author are limited. Therefore, this research will focus on the most common pronunciation mistakes of receptionists at Sea View Hotel that is ending sound. The author will concentrate on five common ending sound mistakes from survey questionnaire chosen by 25 receptionists from Sea View Hotel. The author hopes this study will be a useful material for every receptionists who concern this issue and help to get rid of their pronunciation mistakes
5. Design of the study
This study consists of three parts:
Part 1: Introduction
In this part, rationale, aims, methods, scope and design of the study were provided to introduce and to become basic for next chapter. Theoretical backdrop about English pronunciation and ending sound errors will be presented in second.
Part 2: Development
This part will consist of three chapters:
Chapter 1: Theoretical background provides the definition of English pronunciation its importance and some opinions of pronunciation errors.
Consonants is also presented in this chapter. ( Bài mẫu & Đề tài Luận văn tốt nghiệp Tiếng Anh, HOT !!! )
Chapter 2: The study of the most common pronunciation mistake: ending sound errors. Survey questionnaire will be carry out in order to find out the most common ending sound errors that receptionists at Sea View Hotel tend to make when speaking.
Chapter 3: Findings and discussion: Basing on the data collection from survey questionnaire, the issues will be analyzed in depth in order to provide realistic information about ending sound mistakes of receptionists. This chapter also is about some suggestions to avoid receptionists’ pronunciation problems which are mentioned above and solutions in order to help receptionists have good pronunciation.
Part 3: Conclusion
The results from the investigation about ending sound problems of receptionists at Sea View Hotel in part 2 will be concluded in this part

Đề tài Luận văn tốt nghiệp Tiếng anh: Factors affecting Speaking skills in English of children.

ACKNOWLEDGEMENTS
Part 1: Introduction
1. Rationale
2. Aim of the study
3. Scope of the study
4. Method of the study
5. Design of the study
Part 2: Development
CHAPTER ONE: THEORETICAL BACKGROUND
1. The definition of Speaking
1.1. Types of Speaking ( Bài mẫu & Đề tài Luận văn tốt nghiệp Tiếng Anh, HOT !!! )
1.2. Functions of Speaking
1.3. Component of Speaking
2. Teaching Speaking
2.1. Principles of Teaching Speaking
2.2. The Roles of Teacher
2.3. Teacher’s Problem in Teaching Speaking
2.4. The Importance of Teaching Speaking
2.5. Methods used in the teaching of speaking skills
3. The Characteristics of Young Learners
4. Problems in Speaking
4.1. The common errors that students make when speaking in English
4.2. Other factors affecting the speaking skills in English
CHAPTER TWO: RESEARCH METHODOLOGY
1. Survey Research
1.1. Steps in conducting a survey research
1.2. Methods of Collecting Survey Data
1.2.1. Face-to-face interviewees
1.2.2. Telephone interviews
2.1. Selection of participations
CHAPTER THREE: FINDING AND DISCUSSION
1. Findings from the questionnaire
1.1. Teachers’ responses on the methods used to teach English speaking skills
1.2. Errors students make when speaking in English
1.2.1. Spoken errors students made in the classroom
1.2.2. Observation during actual teaching
1.3. Factors affecting students’ speaking skills in English
2. Recommendations
2.1. Teaching Methods used in the classroom
2.2. Errors students make when speaking in English
2.3. Factors affecting student’s acquisition of speaking skills in English
Part 3: Conclusion
1. Conclusion
2. Recommendation
3. Solution
REFERENCES
APPENDICES
Questionare for teachers
Exercises ( Bài mẫu & Đề tài Luận văn tốt nghiệp Tiếng Anh, HOT !!! )

Tham khảo thêm ⇒ Trọn bộ Đề cương chi tiết luận văn

1. Rationale
Tarone (2005) argues that speaking English is usually viewed as the most complex and difficult skill to master. In a recent study, Bygate (2009) agreed with the aforementioned statement by claiming that learners with reading and writing proficiency do not always have fine speaking skills.
Chaney & Burk (1998) describe speaking as a crucial part of second language teaching and learning involving building and sharing meaning through the use of verbal and nonverbal symbols in a variety of contexts. Despite the importance attached to speaking, teaching speaking skills for many years has been undervalued and English language teachers have continued to teach speaking just as a repetition of drills or memorization of dialogues. However, today’s world requires that students develop and improve on their communicative abilities because that is the only way students can express themselves and learn how to follow the social and cultural rules appropriate in each communicative circumstance. Fluency according to Nunan (2003) refers to the use of language in a quick and confident manner with few pauses.
Ur (1999:120) states of the all four skills, speaking is considered to be able to be the most important skill. Therefore, learning speaking becomes the greatest interest for foreign language learners. However, speaking skill seems to be the most challenging task for every learner of every age especially children. There are many factors that affect young student’s Speaking skills. By understanding these factors not only helps the learners but the teachers as well as they could understand which factors needs paying attention and they could give proper attention to improve student’s speaking ability.
2. Aim of the study
The purpose of the study was to identify the factors affecting the speaking skills in English amongst children. ( Bài mẫu & Đề tài Luận văn tốt nghiệp Tiếng Anh, HOT !!! )
3. Scope of the study
The study limits itself on focusing on the characteristic of speakers, passage and testing conditions and students’ perception about these factors.
4. Method of the study
A survey questionnaire is designed to collect students’ perception about which factors affect the speaking skill the most. Observation during actual teaching to verify the teachers’ responses on the methods used to teach speaking skills in English.
5. Design of the study
The thesis is divided into three parts:
Part I: Introduction; Part II: Development; Part III: Conclusion
Part I: Introduction
This chapter provides an overview of the study such as the rationale, the aims, scope, design and methods of the study.
Part II: Development
Chapter 1: Theoretical background
This chapter handles the theoretical background of the issues relating to speaking and teaching speaking, characteristics of young learners and factors affecting Speaking skills in English of children.
Chapter 2: Devoted to Research methodology
Chapter 3: Deals with findings and discussion.
Part 3: Conclusion ( Bài mẫu & Đề tài Luận văn tốt nghiệp Tiếng Anh, HOT !!! )
Conclusion summarizes all the obtained results and includes suggestions for further study.


Hiện tại AD có nhận viết thuê các bài luận văn từ Tiểu luận, báo cáo, khóa luận đến Thạc sĩ, cho nên các bạn nếu có nhu cầu thì liên hệ với AD qua zalo. Mời các bạn tham khảo nhiều tài liệu, bài mẫu hay trên Trangluanvan.com .

Contact Me on Zalo