Luận văn thạc sĩ báo cáo tài chính kế toán – TOP 8 ĐIỂM CAO

Rate this post

Cạnh tranh vẫn luôn là một trong những vấn đề nhức nhối trên thương trường, giữa các doanh nghiệp luôn cạnh tranh khốc liệt và gay gắt đề nhằm tồn tại và phát triển, mang đến những làn sóng mới. Do vậy để quản lý và sử dụng tốt các chiến lược các doanh nghiệp luôn cần những người giỏi tính toán để làm hậu phương vững chắc như bộ phận kế toán. Trong bài viết này AD sẽ mang đến cho các bài TOP 8 bài mẫu luận văn thạc sĩ báo cáo tài chính kế toán hay nhất từ các doanh nghiệp khác nhau và hướng dẫn trình bày bài luận văn để có những bài luận hoàn hảo nhất.


Table of Contents

LUẬN VĂN VÀ TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ BÁO CÁO TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Luận văn và tóm tắt luận văn của học viên khi nộp về Ban QLĐT Sau đại học để trình Giám đốc Học viện xem xét, ra quyết định thành lập Hội đồng chấm luận văn phải đáp ứng các yêu cầu về nội dung và hình thức sau: 

YÊU CẦU VỀ BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG 

Số phần, số chương của Luận văn thạc sĩ báo cáo tài chính kế toán tùy thuộc vào từng đề tài cụ thể, nhưng thông thường bao gồm những phần và chương, cụ thể:

1. Mở đầu

1.1. Lý do chọn đề tài luận văn (tính cấp thiết của đề tài luận văn)

1.2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn

Phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã công bố của các tác giả trong và ngoài nước liên quan mật thiết đến đề tài luận văn; nêu những vấn đề còn tồn tại; chỉ ra những vấn đề mà đề tài luận văn cần tập trung nghiên cứu, giải quyết.

1.3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn

– Mục đích:
– Nhiệm vụ:

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn

– Đối tượng nghiên cứu:
– Phạm vi nghiên cứu:

1.5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của Luận văn thạc sĩ báo cáo tài chính kế toán

– Phương pháp luận:
– Phương pháp nghiên cứu:

1.6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn
1.7. Kết cấu của luận văn

2. Nội dung 

Đây là phần trình bày, bàn luận đánh giá các kết quả nghiên cứu, Luận văn thạc sĩ báo cáo tài chính kế toán cần bao gồm:
Một là, cơ sở lý luận của nội dung đề tài nghiên cứu;
Hai là, phân tích, đánh giá thực trạng nội dung đề tài nghiên cứu qua đó chỉ ra những kết quả đạt được; những hạn chế, bất cập và nguyên nhân của thực trạng;
Ba là, đề xuất giải pháp hoàn thiện các nội dung đề tài nghiên cứu .
Phần bàn luận, đánh giá phải căn cứ vào các dẫn liệu khoa học thu được trong quá trình nghiên cứu của đề tài luận văn hoặc đối chiếu với kết quả nghiên cứu của tác giả khác thông qua các tài liệu tham khảo.
Nội dung luận văn được trình bày thành các chương thạc sĩ báo cáo tài chính kế toán, ví dụ như sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận….
1.1. …….
1.1.1. …….
1.1.2. …….

1.2. …….
1.2.1. …….
1.2.2. …….

1.3. …….
1.3.1. …….
1.3.2. …….

Chương 2: Thực trạng ….
2.1. …….
2.1.1. …….
2.1.2. …….

2.2. …….

Chương 3: Giải pháp
3.1
3.1.1
3.1.2

3.2….
3.2.1….
3.2.2….

3. Kết luận

Trình bày những kết quả mới của luận văn một cách ngắn gọn, không có lời bàn và bình luận thêm.

4. Danh mục công trình công bố của tác giả ( nếu có )

Liệt kê các bài báo, công trình đã công bố của tác giả liên quan đến luận văn theo trình tự thời gian công bố (nếu có).

5. Danh mục tài liệu tham khảo

Chỉ bao gồm các tài liệu được trích dẫn, sử dụng và đề cập tới để bàn luận trong luận văn thạc sĩ báo cáo tài chính kế toán.

YÊU CẦU VỀ TRÌNH BÀY

Luận văn phải được trình bày theo đúng quy cách; bảo đảm khoa học, rõ ràng, mạch lạc, không tẩy xóa; có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị. Tác giả luận văn phải có lời cam đoan danh dự về công trình khoa học của mình. Luận văn được đóng bìa cứng, in chữ nhũ đủ dấu tiếng Việt (xem phụ lục phần mẫu bìa và mẫu trang phụ bìa).

Soạn thảo văn bản

luận văn thạc sĩ báo cáo tài chính kế toán sử dụng chữ VnTime hoặc Times New Roman cỡ 13 hoặc 14 của hệ soạn thảo Winword; mật độ chữ bình thường, không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ, dãn dòng đặt ở chế độ 1,5 lines; lề trên 3,5 cm; lề dưới 3,0 cm; lề trái 3,5 cm và lề phải 2,0 cm. Số trang được đánh ở giữa, phía trên đầu hoặc cuối mỗi trang. Nếu có bảng biểu, hình vẽ cần trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang, nhưng nên hạn chế trình bày theo cách này.
Luận văn được in trên một mặt giấy trắng khổ A4 (210 x 297 mm), có khối lượng tối thiểu không dưới 80 trang và tối đa không quá 120 trang chính văn, không kể tài liệu tham khảo và các phụ lục (nếu có).

Tiểu mục

Các tiểu mục của đề tài luận văn báo cáo tài chính kế toán được trình bày và đánh số thành nhóm chữ số, nhiều nhất gồm 4 chữ số với số thứ nhất chỉ số chương (ví dụ 1.1.2.1. chỉ tiểu mục 1, nhóm tiểu mục 2, mục 1, chương 1). Tại mỗi nhóm tiểu mục, phải có ít nhất 2 tiểu mục, nghĩa là không thể có tiểu mục 1.1.1. mà không có tiểu mục 1.1.2. tiếp theo.

Bảng biểu, hình vẽ, sơ đồ, phương trình

Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ, sơ đồ, phương trình phải gắn với số chương; ví dụ, Hình 2.5 có nghĩa là hình thứ 5 trong Chương 2. Mọi đồ thị, bảng biểu… lấy từ các nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ, ví dụ: “Nguồn: Bộ Nội vụ 2008”. Nguồn trích dẫn phải liệt kê chính xác trong danh mục Tài liệu tham khảo. Đầu đề của bảng biểu ghi phía trên bảng, đầu đề của hình vẽ, sơ đồ ghi phía dưới hình vẽ, sơ đồ. Thông thường, những bảng ngắn và đồ thị nhỏ phải đi liền với phần nội dung đề cập tới các bảng và đồ thị này ở lần thứ nhất. Các bảng dài có thể để ở những trang riêng nhưng cũng phải tiếp theo ngay phần nội dung đề cập tới bảng này ở lần đầu tiên. Các bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ phải ghi rõ đơn vị tính.

Viết tắt

Không lạm dụng viết tắt trong luận văn. Chỉ viết tắt những từ, cụm từ hoặc thuật ngữ được sử dụng nhiều lần trong luận văn. Không viết tắt những cụm từ dài, mệnh đề; không viết tắt những cụm từ ít xuất hiện trong luận văn. Nếu cần viết tắt những từ, thuật ngữ, tên các cơ quan, tổ chức… thì ngay sau lần viết lần thứ nhất có kèm theo chữ viết tắt trong ngoặc đơn. Nếu luận văn thạc sĩ báo cáo tài chính kế toán có nhiều chữ viết tắt thì phải có bảng danh mục các chữ viết tắt (xếp theo thứ tự ABC) ở phần đầu luận văn.

Tài liệu tham khảo và cách trích dẫn

Mọi ý kiến, khái niệm có ý nghĩa, mang tính chất gợi ý không phải của riêng tác giả và mọi tham khảo khác phải được trích dẫn và chỉ rõ nguồn trong danh mục Tài liệu tham khảo của luận văn. Phải nêu rõ cả việc sử dụng những đề xuất hoặc kết quả của đồng tác giả. Nếu sử dụng tài liệu của người khác và của đồng tác giả (bảng biểu, hình vẽ, công thức, đồ thị, phương trình, ý tưởng…) mà không chú dẫn tác giả và nguồn tài liệu thì bị coi là thiếu trung thực trong khoa học, những đề tài luận văn báo cáo tài chính kế toán như vậy sẽ không được Giám đốc Học viện duyệt để bảo vệ.

dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ
dịch vụ viết thuê luận văn thạc sĩ

Phụ lục của luận văn

Phần này bao gồm những nội dung cần thiết nhằm minh họa hoặc bổ trợ cho nội dung luận văn thạc sĩ báo cáo tài chính kế toán như số liệu, mẫu biểu, tranh ảnh… Nếu luận văn sử dụng bảng câu hỏi thì bảng câu hỏi mẫu phải được đưa vào phần Phụ lục ở dạng nguyên bản đã dùng để điều tra, thăm dò ý kiến; không được tóm tắt hoặc sửa đổi. Các tính toán mẫu trình bày tóm tắt trong các bảng biểu cũng cần nêu trong Phụ lục của luận văn. Phụ lục không được dày hơn phần chính văn của luận văn.

TOP BÀI MẪU LUẬN VĂN THẠC SĨ BÁO CÁO TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Bài mẫu Luận văn thạc sĩ báo cáo tài chính đề tài : Phân tích báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk

Cả đề tài luận văn báo cáo tài chính kế toán được tác giả trình bày bằng ba chương chính gồm Cơ sở lý luận, Thực trạng và Giải pháp. Cả ba chương đều mang lại những giá trị thông tin và kiến thức mới cho người đọc khi liên tục cập nhật những thông tin mới trong bài. Không chỉ một mình tác giả lựa chọn Vinamilk làm bài luận văn thạc sĩ báo cáo tài chính kế toán mà trước đây đã có nhiều người lựa chọn, cho nên tác giả không khó để tìm ra những công trình nghiên cứu trước đây.

Bài luận văn thạc sĩ báo cáo tài chính kế toán của tác giả giống như một tập nối tiếp của những tác giả trước đó khi luôn mang đến những thông tin mới giúp cho học giả khoa sau có thể tìm và tham khảo ngay bài luận văn. Với văn phong thoáng đãng, khoa học và logic đã giúp cho tác giả thành công ghi thêm một điểm trình bày hình thức.

Về nội dung bài được tác giả cẩn thận phác thảo những bước đầu tiên rồi theo định hướng đó hoàn thành bài một cách mỹ mãn. Đặc biệt hơn, tác giả sử dụng các phương pháp tổng hợp, phân tích những hệ thống hóa vấn đề lý luận và thực tiễn, từ đó giúp cho học giả có thể dễ dàng tiếp thu những kiến thức mới.

Đồng thời tác giả cũng sử dụng những phương pháp phổ biến khác như khảo sát, đánh giá, quan sát, thống kê, so sánh,… nhằm mang đến một bài luận văn đa djang phong phú và tất cả đều phù hợp với nội dung của bài.

Thông qua những thông tin mà tác giả đã thu thập được, đúc kết chắt lọc lại mang đến ngay trong bài luận văn khẳng định đây là thông tin do chính bản thân thu thập. Với dung lượng tổng bài 126 trang thì đây cũng là số trang tuyệt vời của một bài luận văn thạc sĩ báo cáo tài chính kế toán.

Bài mẫu 2: Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần khai thác và chế biến khoáng sản Bắc Giang

Về hình thức AD có thể chấm bài này 8/10, với lượng thông tin mà tác giả mang lại cho học giả là điều không thể phủ nhận là quá nhiều, quá mới mẻ và thực sự chính xác có thể để các bạn tự bản thân kiểm định. Chọn đề tài là một công ty chuyên về khai thác và chế biến khoáng sản, điều này là một khó khắn thách thức đối với tác giả, nhưng tác giả vẫn hoàn thành tốt, trọn vẹn bài Luận văn thạc sĩ.

Bằng phương pháp nghiên cứu lý luận, phương pháp tiếp cận, thu thập dữ liệu tác giả đã triển khai bài mẫu thành 4 chương chính: Giới thiệu, Cơ sở lý luận, Phân tích báo cáo tài chính và thảo luận kết quả nghiên cứu.

Đầu tiên, chương 1 tác giả giới thiệu chi tiết về bài luận văn thạc sĩ báo cáo tài chính kế toán của mình, từ đó ta có thể nhận thấy được tác giả đang trình bày thuyết phục lý do mà bản thân chọn đề tài này làm bài luận văn thạc sĩ kế toán của mình. Trên đó tác giả cũng không quên gửi đến lời cảm ơn chân thật từ tác giả dành cho giảng viến hướng dẫn, đây cũng là một cách tốt để các bạn gây ấn tượgn với giảng viên và người đọc.

Tiếp đến tác giả đưa những kiến thức về lý luận để vận dụng vào chương sau, bắt đầu từng khái niệm đến phương pháp phân tích báo cáo tài chính đều được tác giả cần thận tỉ mỉ đi chi tiết từng bước. Qua chương 1 và 2, ta cũng dễ dàng nhận biết được những kiến thức mới được tác giả bổ sung trong bài, dựa trên những thông tin kiến thức này mà chương 3 được diễn ra tốt đẹp hơn.

Sau khi trình bày giới thiệu về đề tài luận văn báo cáo tài chính kế toán và cơ sở luận, từ đó tác giả nhanh chóng đề cập đến phần trọng tâm của bài. Trước tiên vẫn cần mang đến cho đọc giả hiểu thêm về công ty nên tác giả đã dành một mục trong chương 3 để đưa những thông tin chung về công ty, sau đó đề cần về kết quả mà bản thân đã thu thập được khi khảo sát thực tế. Những kết quả này đều được tác giả cẩn thận xử lý và đưa ra báo cáo tài chính của công ty khi thác chế biến khoáng sản.

Để mang lại những kết quả chính xác tác giả đã mất không ít thời gian để hoàn thành nó, chính vì vậy khi cùng thảo luận kết quả nghiên cứu tác giả đã rất hào hứng và cũng có phần lo sợ. Tuy nhiên trời không phụ lòng người, tác giả vì thế mà có thể thở phào nhẹ nhõm và nở một nụ cười thật tươi khi tất cả đều phù hợp, chính xác. Sau cùng các mặt là tích cực và khó khăn cùng với những giải pháp đã và đang áp dụng trong hiện tại đều được tác giả xem xét lại và đưa ra đề xuất cá nhân với ý tưởng mới mẻ nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất

Bài mẫu 3: Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần dầu khí quốc tế PS

Với mục tiêu tìm hiểu và góp phần làm sáng tỏ những nội dung cơ bản về báo cáo tài chính cùng với nghiên cứu việc áp dụng thực tiễn hiện nay. Bài luận văn thạc sĩ báo cáo tài chính kế toán ở công ty cổ phần dầu khí quốc tế PS đã được đánh giá rất cao về mặt chuyên môn.

Về hình thức của bài mẫu này rất phù hợp và chuẩn mực với quy mô một bài luận văn chuyên nghiệp, bài làm đã tuân thủ rất chặt chẽ hình thức một bài luận văn tiêu chuẩn. Các mục, các chương chính đều được sắp xếp khoa học và chặt chẽ, luận điểm xuyên suốt, tính logic cao. Đồng thời, cách viết tài liệu tham khảo và trích dẫn đầy đủ với độ uy tín cao.

Nhìn chung, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm tải miễn phí và ứng dụng bài làm này về nội dung và cả hình thức. Các phương pháp nghiên cứu cũng vô cùng phổ biến như là phương pháp thu thập số liệu 3 năm gần đây để mang lại những số liệu thiết thực phục vụ cho bài luận văn thạc sĩ báo cáo tài chính kế toán hoàn hảo. Với bố cục 4 chương chính đã mang lại cho tác giả một điểm cộng về hình thức và trình bày khoa học.

Đặt mục tiêu là hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản để từ đó phát triển ra những nội dung công tác phân tíhc báo cáo tài chính doanh nghiệp ở trong kinh tế thị trường. Tiếp đến tác giả mang đến thật nhiều kiến thức mới cho các bạn đọc giả có thể nắm bắt thêm, từ đó bổ sung cho bản thân toàn những kiến thức mới mẻ, dễ nhớ. Song song, tác giả cũng phân tích những nguyên nhân đang gây ảnh hưởng lớn đến tình trạng tài chính và hiệu quả từ công ty đang mắc phải mà có những giải pháp mới giúp công ty thoát khỏi khó khăn, hạn chế.

Để phân tích báo cáo tài chính chính xác và nhanh chóng là điều không hề dễ dàng, đây luôn là một vấn đề nan giải và đã được nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến và mỗi công tình đều mang đến liều lượng kiến thức, thông tin khác nhau. Nhưng để làm một đề tài luận văn báo cáo tài chính kế toán vừa khắc phục được những điểm yếu kém lại còn phát triển mạnh mẽ hơn trước kia là một điều vô cùng khó khăn, cùng với đó là phải áp dụng được Cơ sở lý luận vào tình hình của doanh nghiệp cụ thể.

Nhằm mang đến cho các bạn một bài luận văn hoàn chỉnh, đạt kết quả cao trong khóa tác giả đã tốn không ít thời gian tìm kiếm, đọc hiểu các công tình nghiên cứu trước đó để học hỏi và rút ra những kinh nghiệm. Tuy nhiên, mỗi bài luận văn thạc sĩ báo cáo tài chính kế toán đều có một vài điểm hay khác nhau và cũng ở các doanh nghiệp riêng biệt khác nhau, có sự đặc thù về ngành nghề kinh doanh hay về quy mô đang hoạt động, do vậy tác giả đã lựa chọn Công ty cổ phần dầu khí quốc tế PS làm doanh nghiệp mà các bài luận văn trước đó chưa từng đề cập đến.

Đề tài bài mẫu Luận văn thạc sĩ báo cáo tài chính: Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần tư vấn và xây dựng công trình Mai Linh

Với bố cục 4 chương chính lần lượt là Tổng quan, Cơ sở lý luận, Phân tích báo cáo tài chính và Các giải pháp cải thiện tình hình. Nhìn qua mục lục ta có thể thầy rằng mục lục được sắp xếp đầy đủ, khoa học, chi tiết. Về hình thức trình bày bài luận văn này thì không thể chê vào đâu được, cho nên nếu các bạn chưa tìm được một bài mẫu hình thức trình bày đẹp, đầy đủ và nội dung hay, đạt chuẩn thì đừng bỏ qua bài mẫu này.

Nhằm nhấn mạnh được lý do của bản thân khi lựa chọn đề tài này và công ty Mai Linh làm bài luận văn thạc sĩ báo cáo tài chính kế toán. Tác giả đã chuẩn bị hẳn một chương để đưa ra những quan điểm cá nhân về lý do mình chọn đề tài, về mục tiêu hay thậm chí là ý nghĩa của đề tài sẽ mang lại cho đọc giả những cái nhìn tích cực hơn về bài luận văn của mình, cùng theo đó là hiểu được khát quát.

Đến chương 2, đề tài luận văn báo cáo tài chính kế toán tác giả chia sẻ những lý luận mà bản thân nhận thấy được trong khi đi khảo sát trực tiếp mang lại, từ đó khai thác bản chất, mục tiêu và ý nghĩa của việc phân tích báo cáo tài chính đúng đắn, đồng thời cũng làm kiến thức mới hơn cho các bạn học giả đang tham khảo bài mẫu này. Để phân tích báo cáo tài chính đúng cách rất cần đến nguồn thông tin nhanh chóng và chính xác , dựa trên đó mà có các phương pháp phân tích cụ thể để mang lại kết quả chính xác nhất.

Để có thể phân tích báo cáo tài chính của công ty Mai Linh, đặc biệt là những bạn đang lựa chọn một ôcng ty tương tự về xây dựng công trình như công ty Mai Linh rất cần những thông tin cơ bản. Cho nên, trước tiên cần tìm hiểu công ty đó ra sao rồi mới có thể đánh giá được tình hình tài chính của công ty hiện nay.

Cùng lúc đó dễ dàng biết được những thành tựu mà công ty đã đạt được trong những năm vừa qua, có thành tựu chắc chắn là có phát triển và công ty này cũng còn những khó khăn nhất thời chưa thể giải quyết thỏa đáng. Chính vì vậy mà lại có chương 4 chuyên gia giải quyết các vấn đề khó khăn và có những định hướng dành riêng cho công ty.

Bài mẫu Luận văn thạc sĩ báo cáo tài chính đề tài: Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc

Bảng biểu là một phần không thể thiếu ở những bài luận chuyên ngành kế toán, bởi vì nó chính là những thông tin cụ thể và chính xác nhất. Bài nào có nhiều bảng biểu thì thông tin càng uy tín, tuy nhiên cái gì nhiều quá thì cũng không tốt. Để có được một đề tài luận văn báo cáo tài chính kế toán hoàn chỉnh, tác giả đã bổ sung kiến thức cho mình bằng cách học hỏi từ các công trình nghiên cứu trước đây, từ hình thức đến nội dung và lời văn diễn đạt.

Lâu dần, báo cáo tài chính lại trở thành một trong những công cụ mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, có thể gọi là một phương tiện chuyên dùng để cung cấp thông tin tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, nhờ vào nó mà doanh nghiệp dễ dàng quản lý và cập nhật được liên tục thông tin chính xác. Không những vậy, báo cáo tài chính còn giúp cho những nhà đầu tư dễ dàng quan sát biết được doanh nghiệp nào phát triển, doanh nghiệp nào an toàn, doanh nghiệp nào đang tụt dốc để có những lựa chọn khôn ngoan khi đầu tư vào doanh nghiệp đó.

Lý do mà tác giả lựa chọn công ty này làm bài luận văn thạc sĩ của mình thì vô cùng rõ ràng ngay từ chương 1, việc này cũng giúp cho các bạn học giả tiện khi tham khảo bài mẫu này làm bài luận văn của mình hơn. Mặt khác, luận văn này cũng mang lại những thông tin hữu ích hơn khi đóng góp vai trò vào hoàn thiện hệ thống háo Cơ sở lý luận về vấn đề phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp.

Ngoài ra, tác giả cũng mong mỏi hơn nếu bài luận văn thạc sĩ báo cáo tài chính kế toán này được trở thành một bài mẫu được các bạn tham khảo và ứng dụng trong bài làm của mình. Những giải pháp mà tác giả đề xuất đều được căn cứ bằng kết quả phân tích báo cáo tài chính của công ty nhằm giúp cho những người đang quan tâm về vấn đề này hoặc công ty đều có cái nhìn tích cực hơn về tình hình tài chính. Để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh hơn tác giả đã phân tích đề tài này về mặt thực tiễn để các doanh nghiệp cùng ngành hay đang gặp vấn đề tương tự có thể sử dụng khắc phục, cải thiện tốt hơn.

bài mẫu Luận văn thạc sĩ báo cáo tài chính: Phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây

Thoạt nhìn các bạn có thể thấy bài mẫu này chỉ vỏn vẹn hơn 100 trang trong khi những bài mẫu của AD đăng tải cho các bạn trong này toàn là trên 120 thậm chí có bài hơn 150 trang. Vì sao lại ít hơn các bài khác sao? Bởi vì bài luận văn này vô cùng ngắn gọn, xúc tích và hoàn toàn đầy đủ chi tiết các ý nên chỉ cần nhỉnh hơn 100 trang cũng đủ mang lại con điểm 9 rồi chứ cần chi mà nhiều dài dòng mà lại viết lan man.

Về nội dung bài là 99 trang được chia thành 4 phần lớn lần lượt từ Giới thiệu đến lý thuyết chúng, phân tích báo cáo tài chính và cuối cùng là giải pháp, kết luận.

Với mục đích quản trị tốt hơn đối với doanh nghiệp, đề tài luận văn báo cáo tài chính kế toán các doanh nghiệp luôn cần hậu phương vững chắc là bộ phận kế toán tính toán chính xác và gửi đến những thông tin nhanh chóng để kịp thời phát hiện có những kế hoạch cụ thể áp dụng cho từng vấn đề. Mặc dù nói vậy nhưng bộ phận kế toán phân tích báo cáo tài chính không chỉ đơn giản là cung cấp thông tin về tài chính cho nhà quản lý, mà còn mang đến những thông tin khách quan cho các nhà đầu tư, nhà phân phối, nhà cung cấp,.. hay là cho các cơ quan quản lý nhà nước theo dõi tình hình doanh nghiệp.

Xuất phát từ những nhận biết của bản thân đối với doanh nghiệp, tác giả nhận thấy bộ phận phân tích báo cáo tài chính của công ty chưa làm tốt và chưa phát huy được hết khả năng vốn có của bộ phận, cho nên tác giả đã lựa chọn công ty này trở thành bài luận văn thạc sĩ báo cáo tài chính kế toán của mình.

Để có thể mang lại những giải pháp thực tiễn có thể áp dụng ho doanh nghiệp và một số doanh nghiệp đang kinh doanh tương tự về dược phẩm cũng có thể sử dụng. Tác giả đã điều tra khảo sát trực tiếp đê rthu thập những số liệu cụ thể và chính xác. Từ đó phần tích báo cáo tài chính của công ty và đề xuất những giải pháp kiến nghị cụ thể và giúp doanh nghiệp cải thiện và phát triển trong tương lai.

Đề tài Luận văn thạc sĩ báo cáo tài chính: Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Thủ dầu một, tỉnh Bình Dương.

Với mục đích là xác định được những nhân tố đang làm nguy hại đến chất lượng thông tin kế toán trên những bài báo cáo tài chính, tác giả đã lựa chọn những doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Thành phố Thủ dầu một, tỉnh Bình Dương để phục vụ cho bài luận văn của mình. Từ đó giúp cho tác giả đo lường được những ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng.

Đầu tiên tác giả giới thiệu chi tiết về lý do lựa chọn đề tài này là, bài luận văn, song song đó là các mục tiêu, nhiệm vụ, phương pháp sử dụng và ý nghĩa của đề tài luận văn báo cáo tài chính kế toán mang lại cho thực tiễn. Từ những thông tin này và mục lục được tác giả trình bày khá chi tiết và đẩy đủ giúp cho học giả dễ dàng những gì sẽ được triển khai trong bài luận văn.

Tiếp theo tác giả không quên mang đến những lý thuyết nghiên cứu hay còn gọi là lý luận,đề cập đến những vấn đề có liên quan cho đề tài được chọn nghiên cứu và làm cơ sở cho việc phân tích trực tiếp. Trong phần này tác giả triển khai các phần mục khoa học và logic, từ những khái niệm quan trọng nhất liên quan đến đề tài cho đến các vấn đề nghiên cứ, các chỉ tiêu, ý nghĩa các chỉ tiêu để đo lường chính xác nhất.

luận văn thạc sĩ báo cáo tài chính kế toán
luận văn thạc sĩ báo cáo tài chính kế toán

Chương sau tác giả đưa ra rất cả những phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong bài, nhờ vào đó mà người đọc có thể tham khảo các phương pháp này sử dụng trong chính bài luận văn thạc sĩ báo cáo tài chính kế toán của mình, từ khâu thu thập dữ liệu cho đến mô hình giả thuyết nghiên cứu đều được tác giả chia làm các mục nhỏ vừa thuận tiện cho người đọc, vừa dễ hiểu lại còn bài bản hết sức.

Hai chương cuối tác giả mang đến cho người đọc kết quả của phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định tính, sau khi thực hiện hai phương pháp này tác giả bàn luận về kết quả nghiên cứu. Khi tham khảo đến đây thì các bạn có thể dừng lại suy nghĩ và đoán xem kết quả của mình có giống như kết quả của tác giả không nha. Sau cùng chương 5 đã tóm tắt lại các kết quả nghiên cứu và cũng là chương mang đến những kiến nghị cho từng đối tượng như doanh nghiệp, nha nước,… nhằm nâng cao chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính.

Luận văn thạc sĩ báo cáo tài chính đề tài : Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính tại các công ty xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

đề tài luận văn báo cáo tài chính kế toán này được triển khai bằng hệ thống các luận điểm, luận cứ chặt chẽ, khoa học. Đồng thời tác giả bổ sung đầy đủ các phần và các mục theo quy định chung. Ngoài ra, về font chữ, cỡ chữ, căn lề đều đạt chuẩn và mục lục vô cùng đầy đủ, các phần mục đều được sắp xếp logic rất đáng khen.

Phần mở đầu, tác giả đã trình bày chi tiết và thuyết phục về lý do lựa chọn đề tài cũng như tóm tắt ngắn gọn các phần mục của bài viết, dựa trên đó giúp cho người đọc thích thú hơn khi tham khảo bài luận văn này.

Sau khi giới thiệu khát quát về đề tài, tác giả tiếp tục mang đến những thông tin cơ bản của các nghiên cứu liên quan đến đề tài trước đây. Khi tham khảo những công trình nghiên cứu này đã giúp cho tác giả học hỏi được không ít những kiến thức mới và có những kinh nghiệm được rút ra trong những công trình nghiên cứu trước đây. Đặc biệt, tác giả không chỉ tham khảo những công trình nghiên cứu trong nước mà còn có những công trình nghiên cứu cua nước ngoài giúp cho tác giả có những điểm đặc sắc hơn trong bài luận văn.

Về bố cục, các chương tiếp theo là cơ sở lý thuyết và phương pháp nghiên cứu. Hai chương này luôn bổ trợ cho nhau, một chương thì thiên về lý thuyết, trong bài tác giả cũng mang đến cho các bạn đọc giả toàn là những kiến thức mới, một chương thì mang đến những phương pháp nghiên cứu trong bài. Trong bài được sử dụng cả hai phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, giúp cho bài luận văn thạc sĩ báo cáo tài chính kế toán đa dạng và phong phú hơn.

Số liệu được tác giả thu thập trực tiếp khi đi khảo sát điều tra, chính vì thế nên khi đã thu thập đủ tác giả đã dành thời gian để xử lý và chọn lọc số liệu phù hợp nhất. Sau đó đưa ra những kết quả nghiên cứu lại chương 4, tác giả làm rõ những kết quả chính, ý nghĩa và các các vấn đề liên quan. Nhờ đó mà tạo được sự liên kết kết quả nghiên cứu với nội dung, nội dung với mục tiêu và mục tiêu với đề tài. Cuối cùng tác giả tóm tắt lại các vấn đề chính làm kết kết luận văn và đề xuất giải pháp và đề xuất cho các doanh nghiệp cải thiện và phát huy được hết khả năng.


Để giúp các bạn dễ dàng trong việc tìm kiếm các tài liệu, tư liệu tham khảo, thông tin cần thiết để phục vụ nội dung bài. AD cũng đã củng cố và đăng tải kha khá nội dung, kiến thức trên Trangluanvan.com ngoài bài viết luận văn thạc sĩ báo cáo tài chính kế toán.

Contact Me on Zalo