Tiểu luận: Pháp luật về công ty TNHH Một Thành Viên

Rate this post

Bài Tiểu luận này AD sẽ chia sẻ cho các bạn 3 câu hỏi đặc trưng về Pháp luật về công ty TNHH Một Thành Viên. Trong bài, AD chia sẻ với các bạn 3 câu hỏi về Tiểu luận Pháp luật về công ty TNHH Một Thành Viên như cơ cấu tổ chức quản lý công ty, chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan hay là Đánh giá sự phù hợp của cơ cấu tổ chức quản lý đều trong bài Tiểu luận môn Luật thương mại.


Đề bài 1:  Tiểu luận Pháp luật về công ty TNHH Một Thành Viên 

Anh chị hãy trình bày cơ cấu tổ chức quản lý Công ty TNHH một thành viên do một tổ chức làm chủ sở hữu dựa trên quy định của pháp luật hiện hành (Trong đó nếu rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan trong Công ty, mối quan hệ giữa các cơ quan trong quá trình hoạt động?

 •  

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Trong phạm vi bài tập này chỉ đề cập đến Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu.

Điều 79 Luật doanh nghiệp 2020 quy định về cơ cấu tổ chức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu. Theo đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

Mô hình 1: Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

Mô hình 2: Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Chủ tịch công ty được quy định tại điều 81 Luật doanh nghiệp 2020

Chủ tịch công ty do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm. Chủ tịch công ty nhân danh chủ sở hữu công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; nhân danh công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của Điều lệ công ty, Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Quyền, nghĩa vụ và chế độ làm việc của Chủ tịch công ty được thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty, Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Quyết định của Chủ tịch công ty về thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty có hiệu lực kể từ ngày được chủ sở hữu công ty phê duyệt, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác. ( Tiểu luận Pháp luật về công ty TNHH Một Thành Viên )

Hội đồng thành viên được quy định tại điều 80 Luật doanh nghiệp 2020

Hội đồng thành viên có từ 03 đến 07 thành viên. Thành viên Hội đồng thành viên do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm với nhiệm kỳ không quá 05 năm. Hội đồng thành viên nhân danh chủ sở hữu công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của Điều lệ công ty, Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Quyền, nghĩa vụ và chế độ làm việc của Hội đồng thành viên được thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty, Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Chủ tịch Hội đồng thành viên do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm hoặc do các thành viên Hội đồng thành viên bầu theo nguyên tắc đa số theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, nhiệm kỳ, quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên áp dụng theo quy định tại Điều 56 và quy định khác có liên quan của Luật này.

Thẩm quyền, cách thức triệu tập họp Hội đồng thành viên áp dụng theo quy định tại Điều 57 của Luật doanh nghiệp 2020. Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên Hội đồng thành viên dự họp. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì mỗi thành viên Hội đồng thành viên có một phiếu biểu quyết có giá trị như nhau. Hội đồng thành viên có thể thông qua nghị quyết, quyết định theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua khi có trên 50% số thành viên dự họp tán thành hoặc số thành viên dự họp sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tán thành. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, tổ chức lại công ty, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty phải được ít nhất 75% số thành viên dự họp tán thành hoặc số thành viên dự họp sở hữu từ 75% tổng số phiếu biểu quyết trở lên tán thành. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ ngày ghi tại nghị quyết, quyết định đó, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác. Cuộc họp Hội đồng thành viên phải được ghi biên bản, có thể được ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản họp Hội đồng thành viên áp dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 60 của Luật doanh nghiệp 2020.

Hội đồng thành viên có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 55 Luật doanh nghiệp 2020, cụ thể như sau:

 • Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;
 • Quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, quyết định thời điểm và phương thức huy động thêm vốn; quyết định phát hành trái phiếu;
 • Quyết định dự án đầu tư phát triển của công ty; giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ;
 • Thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản và hợp đồng khác do Điều lệ công ty quy định có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;
 • Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;( Tiểu luận Pháp luật về công ty TNHH Một Thành Viên )
 • Quyết định mức lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty;
 • Thông qua báo cáo tài chính hằng năm, phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc phương án xử lý lỗ của công ty;
 • Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
 • Quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện;
 • Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
 • Quyết định tổ chức lại công ty;
 • Quyết định giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty;
 • Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Giám đốc, Tổng giám đốc của Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được quy định tại Điều 82 Luật doanh nghiệp 2020:

Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc với nhiệm kỳ không quá 05 năm để điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên khác của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, trừ trường hợp pháp luật, Điều lệ công ty có quy định khác.

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có quyền và nghĩa vụ sau đây:

 • Tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;
 • Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty;
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;
 • Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty;
 • Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;
 • Ký hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;
 • Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;
 • Trình báo cáo tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;
 • Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
 • Tuyển dụng lao động;
 • Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty và hợp đồng lao động.

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020 và có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty và điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định.( Tiểu luận Pháp luật về công ty TNHH Một Thành Viên )

Trách nhiệm của thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác, Kiểm soát viên bao gồm:

 • Tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty, quyết định của chủ sở hữu công ty trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.
 • Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty và chủ sở hữu công ty.
 • Trung thành với lợi ích của công ty và chủ sở hữu công ty; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
 • Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho chủ sở hữu công ty về doanh nghiệp mà mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối và doanh nghiệp mà người có liên quan của mình làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần, phần vốn góp chi phối. Thông báo phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.
 • Trách nhiệm khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Đối với công ty có chủ sở hữu công ty là doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp khác do công ty quyết định. Cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc, tiêu chuẩn, điều kiện, miễn nhiệm, bãi nhiệm, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Ban kiểm soát, Kiểm soát viên thực hiện tương ứng theo quy định tại Điều 65 của Luật này.

Công ty phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác thì cơ cấu tổ chức, hoạt động, chức năng, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc thực hiện theo quy định của Luật này.

Đề bài 2 Tiểu luận: Pháp luật về công ty TNHH Một Thành Viên 

Những điểm mới trong quy định pháp luật về cơ cấu tổ chức Công ty TNHH một thành viên do một tổ chức làm chủ sở hữu, chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan của loại hình công ty này theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 so với luật doanh nghiệp 2014

TT Luật Doanh nghiệp 2014 Luật doanh nghiệp 2020 Thuyết minh
1

 

Điều 73: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.

Sửa đổi khoản 3 Điều 73 như sau:

“3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần. Công ty được phát hành trái phiếu theo quy định tại Điều 127 của Luật doanh nghiệp và pháp luât có liên quan.”

Quy định hiện nay đã tạo ra vướng mắc khi chuyển đổi công ty TNHH MTV thành công ty CP; không cho phép công ty được phát hành cổ phần thì không chuyển đổi thành công ty CP được. Do đó, cần sửa đổi để phù hợp với trường hợp Công ty TNHH phát hành cổ phần để chuyển đổi thành công ty cổ phần

Ngoài ra, bổ sung thêm quy định rõ ràng về quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn được phát hành trái phiếu, phù hợp với các quy định hiện hành về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

1. Điều 78. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu( Tiểu luận Pháp luật về công ty TNHH Một Thành Viên )

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

a) Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;

b) Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

2. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty.

3. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, thì chức năng, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên thực hiện theo quy định của Luật này.

 

Sửa đổi Điều 78 như sau:

“Điều 78. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

a) Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

b) Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

2. Đối với doanh nghiệp nhà nước và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại Điều 87a Luật này thì phải lập Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên. Cơ cấu tổ chức, quyền, nhiệm vụ, tiêu chuẩn Ban kiểm soát, kiểm soát viên thực hiện theo quy định tại Điều 65a Luật này. Trường hợp khác, công ty có thể thành lập Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên phù hợp với yêu cầu quản trị công ty hoặc thuê công ty tư vấn thực hiện chức năng kiểm soát.

3. Công ty phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Tổng giám đốc hoặc giám đốc. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty.

4. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, thì cơ cấu tổ chức, hoạt động, chức năng, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc thực hiện theo quy định của Luật này.”

Việc sửa đổi Điều 78 vì các lý do sau đây:

(1) Công ty TNHH một thành viên quy định tại chương này là các công ty 100% vốn ngoài nhà nước. Quy định hiện hành của Luật doanh nghiệp bắt buộc phải thành lập Ban kiểm soát đối với công ty TNHH 1TV là không phù hợp với thực tế và bất cập là:

– Quy định này hạn chế công ty thiết lập mô hình kiểm soát tốt hơn, nhưng không phải là ban kiểm soát, vì lợi ích của chủ sở hữu.

– Ban kiểm soát trong nhiều trường hợp hoạt động hình thức, chỉ để tuân thủ pháp luật. Bởi vì trong trường hợp này, chủ sở hữu nhận thấy không cần thiết thành lập Ban kiểm soát nhưng vẫn phải thành lập vì để tuân thủ yêu cầu của Luật doanh nghiệp.

Do đó, khoản 1 và 2 Điều này được sửa đổi theo hướng chuyển từ bắt buộc thành lập Ban kiểm soát sang cơ chế giao quyền cho chủ sở hữu quyết định và lựa chọn cơ chế giám sát, phù hợp với trường hợp cụ thể của doanh nghiệp; có thể thành lập Ban kiểm soát hoặc thuê kiểm toán độc lập. Sửa đổi này góp phần giảm chi phí và tạo linh hoạt cho doanh nghiệp (do trước đây luôn phải thành lập Ban kiểm soát vì yêu cầu của luật).

(2) Bổ sung quy định yêu cầu đối với Công ty TNHH 01 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu phải luôn có một người đại diện theo pháp luật là chủ tịch HĐTV, chủ sở hữu hoặc Giám đốc/Tổng giám đốc để giảm cơ hội nhà đầu tư lạm dụng vỏ bọc công ty để thực hiện kinh doanh, gây thiệt hại cho các bên có liên quan (cơ chế này gọi là ‘xuyên thủng vỏ bọc công ty – piercing the corporate veil).

2. Điều 79. Hội đồng thành viên.

6. Nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua khi có hơn một nửa số thành viên dự họp tán thành. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, tổ chức lại công ty, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty phải được ít nhất ba phần tư số thành viên dự họp tán thành

Sửa đổi khoản 6 Điều 79 như sau:

“6. Nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua khi có hơn một nửa số thành viên dự họp hoặc số thành viên dự họp có đa số phiếu biểu quyết tán thành. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, tổ chức lại công ty, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty phải được ít nhất ba phần tư số thành viên dự họp hoặc số thành viên dự họp có ít nhất ba phần tư số phiếu biểu quyết tán thành.

Nghị quyết của Hội đồng thành viên có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ ngày ghi tại nghị quyết đó, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.”

Sửa đổi nhằm đảm bảo phù hợp với nội dung quy định tại Điều 79 khoản 5 Luật doanh nghiệp. Theo quy định tại Điều 79 thì thành viên là tổ chức có thể cử nhiều đại diện với tỷ lệ đại diện về vốn khác nhau (không phải luôn luôn chia đều cho các người đại diện). Do đó, Nghị quyết Hội đồng thành viên có thể được thông qua bởi một số ít người đại diện, nhưng lại đại diện đa số vốn. Do đó, Điều 79 được sửa đổi để bao gồm cả trường hợp nêu trên.( Tiểu luận Pháp luật về công ty TNHH Một Thành Viên )
3. Điều 82. Kiểm soát viên

1. Chủ sở hữu công ty quyết định số lượng Kiểm soát viên, bổ nhiệm Kiểm soát viên với nhiệm kỳ không quá 05 năm và việc thành lập Ban kiểm soát. Kiểm soát viên chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

2. Kiểm soát viên có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

(…)

3. Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: (..)

4. Điều lệ công ty quy định cụ thể về nội dung và cách thức phối hợp hoạt động của các Kiểm soát viên.

Bãi bỏ Điều 82:

 

Bãi bỏ Điều 82 để đảm bảo tương thích với nội dung và lý do, mục tiêu sửa đổi khoản 1 và 2 Điều 78 nêu trên. Cơ cấu, tổ chức hoạt động, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát, kiểm soát viên sẽ do Chủ sở hữu công ty quyết định phù hợp với tình hình cụ thể của công ty; nên không còn cần thiết phải tiếp tục giữ quy định về Kiểm soát viên như hiện nay.

Đề bài 3:  Pháp luật về công ty TNHH Một Thành Viên 

 Anh chị hãy tìm hiểu cơ cấu tổ chức quan lý của một Công ty TNHH một thành viên do một tổ chức làm chủ sở hữu trên thực tế mà anh/chị biết. Đánh giá sự phù hợp của cơ cấu tổ chức quản lý Công ty đó với cơ cấu tổ chức quản lý Công ty TNHH một thành viên do một tổ chức làm chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.

Công ty TNHH MTV Quốc Nho là công ty TNHH một thành viên do Công ty cổ phần Nam Long là chủ sở hữu.

Chủ tịch công ty đồng thời là người đại diện theo pháp luật.

Theo điều lệ công ty, các chức danh trong công ty được quy định như sau:

Điều 14.Chủ tịch công ty

 1. Chủ tịch công ty do chủ sở hữu bổ nhiệm. Chủ tịch công ty nhân danh chủ sở hữu thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của Luật này, pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.( Tiểu luận Pháp luật về công ty TNHH Một Thành Viên )
 2. Quyền, nghĩa vụ và chế độ làm việc của Chủ tịch công ty đối với chủ sở hữu công ty được thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty, Luật này và pháp luật có liên quan.
 3. Quyết định của Chủ tịch công ty về thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty có hiệu lực kể từ ngày được chủ sở hữu công ty phê duyệt, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.
Tiểu luận pháp luật về công ty TNHH Một Thành viên
Tiểu luận pháp luật về công ty TNHH Một Thành viên

Điều 15. Giám đốc

 1. Nhiệm kỳ Giám đốc là năm năm. Giám đốc chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch công ty về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình.
 2. Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
 3. a) Tổ chức thực hiện quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;
 4. b) Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty;
 5. c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;
 6. d) Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty;

đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý trong công ty, trừ các đối tượng thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;

 1. e) Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;
 2. g) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;
 3. h) Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty;
 4. i) Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
 5. k) Tuyển dụng lao động;
 6. l) Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại hợp đồng lao động mà Giám đốc ký với Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty.
 7. Giám đốc phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 8. a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp 2014;
 9. b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh của công ty, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.( Tiểu luận Pháp luật về công ty TNHH Một Thành Viên )

Điều 16. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của người quản lý công ty

 1. Người quản lý công ty và Kiểm soát viên được hưởng thù lao hoặc tiền lương và lợi ích khác theo kết quả và hiệu quả kinh doanh của công ty.
 2. Chủ sở hữu công ty quyết định mức thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty và Kiểm soát viên. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của người quản lý công ty và Kiểm soát viên được tính vào chi phí kinh doanh theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật có liên quan và được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty.
 3. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của kiểm soát viên có thể do chủ sở hữu công ty chi trả trực tiếp theo quy định tại Điều lệ công ty.

Theo đó, cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty Quốc Nho là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình: Chủ tịch công ty, Giám đốc và Kiểm soát viên. Chủ tịch công ty là người đại fieenj theo pháp luật. Có thể thấy, đây là cơ cấu tổ chức quản lý được xây dựng theo Luật doanh nghiệp 2014. Đến nay, luật doanh nghiệp 2020 có hiệu lực, một số quy định của luật doanh nghiệp 2014 không còn phù hợp đã được bổ sung, sửa đổi. Ví dụ, luật doanh nghiệp 2020 bỏ quy định bắt buộc có kiểm soát viên trong cơ cấu tổ chức, song, công ty Quốc Nho vẫn duy trì kiểm soát viên theo Luật doanh nghiệp 2014 vẫn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Nhìn chung, cơ cấu tổ chức quản lý Công ty Quốc Nho với cơ cấu tổ chức quản lý Công ty TNHH một thành viên do một tổ chức làm chủ sở hữu theo quy định của pháp luật là phù hợp. ( Tiểu luận Pháp luật về công ty TNHH Một Thành Viên )

DOWNLOAD


Từ 3 câu hỏi ở trên chủ đề Tiểu luận Pháp luật về công ty TNHH Một Thành Viên, hy vọng dựa vào bài mẫu trên mà các bạn có thêm nhiều tài liệu để hoàn thiện bài làm của mình xuất sắc

Contact Me on Zalo