TOP 5 ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH HAY NHẤT

Rate this post

Có phải bạn đang băng khoăn chọn đề tài viết luận văn tốt nghiệp? Bạn lo lắng về cách viết luân văn của mình ? Bạn đang theo học chuyên ngành Du Lịch nhưng chưa có trải nghiệm,kinh nghiệm nhiều trong thực tế dẫn đến cũng chả có ý tưởng gì mới mẻ, rất khó cho việt bạn chọn một đề tài luận văn tốt nghiệp hay và đặt biệt phải mang lại số điểm cao mà bạn mong muốn.

Chính vì thế,hôm nay chúng tôi sẽ gợi ý cho các bạn sinh viên đang theo học chuyên nghành Du Lịch của trường đại học và cao đẳng những đề tài tốt nghiệp có điểm cao nhất nhưng lại rất dễ dàng thực.

5 ĐỀ TÀI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐIỂM CAO NHẤT CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH

TOP 5 ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH HAY NHẤT
TOP 5 ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH HAY NHẤT

Đề Tài 1: Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030.

 • Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
 • MỤC LỤC
 • Mở đầu

1 PHẦN THỨ NHẤT

 • 2 I. Khái lược những nội dung chính của Chiến lược phát triển du lich Việt Nam giai đoạn 2001-2010
 • 2.1.Quan điểm phát triển
 • 2.2.Mục tiêu của Chiến lược
 • 3.3. Định hướng phát triển một số lĩnh vực
 • 3.4. Phát triển các vùng du lịch
 • 3.5. Những giải pháp chủ yếu.

II. Bối cảnh thực hiện chiến lược phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2001 – 2010

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

III. Đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2001 – 2010

 • 5 .1.Về nhận thức và quan điểm phát triển
 • 6.1. Về thực hiện các mục tiêu phát triển
 • 7.2.1.Chỉ tiêu về khách
 • 7.2.2. Chỉ tiêu về thu nhập du lịch và đóng góp vào GD
 • 8.2.3.Chỉ tiêu về cơ sở vật chất kỹthuật ngành du lịch
 • 10.2.4.Chỉ tiêu về doanh nghiệp lữ hành quốc tế
 • 10.2.5.Đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu của ngành du lịch trong tổng thể phát triển kinh tế-xã hội
 • 11.3. Về thực hiện các định hướng phát triển theo các lĩnh vực
 • 12.3.1.Lĩnh vực phát triển thị trường và sản phẩm, dịch vụ du lịch
 • 12.3.2.Lĩnh vực xúc tiến, quảng bá, hợp tác quốc tế về du lịch,
 • 13.3.3.Lĩnh vực đầu tư phát triển du lịch
 • 14.3.4.Lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực du lịch và nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ
 • 15.3.5.Lĩnh vực tổ chức phát triển theo lãnh thổ
 • 16.4.Về công tác tổ chức thực hiện các giải pháp Chiến lược
 • 20.4.1.Tổ chức quản lý nhà nước về du lịch
 • 20.4.2.Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển du lịch
 • 20.4.3.Tổ chức quy hoạch phát triển du lịch
 • 20.4.4.Đánh giá thực hiện các giải pháp cụ thể

26 IV. Nguyên nhân mang lại kết quả và tồn tại, bất cập trong thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2001 – 2010

 • 27.1.Đối với những kết quả đạt được
 • 27.2.Đối với những tồn tại, bất cập

28.V. Bài học kinh nghiệm từ quá trình thực hiện Chiến lược phát triển du lịch giai đoạn 2001–2010

 • 29.PHẦN THỨ HAI

30.CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH VIỆT NAM

31.1 ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN 2030

 • 31.2 Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam
 • đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
 • I. Bối cảnh phát triển du lịch Việt Nam trong tình hình mới
 • 32.1.Bối cảnh và xu hướng du lịch thế giới
 • 32.2.Bối cảnh phát triển du lịch Việt Nam
 • 33.2.1.Tình hình phát triển du lịch
 • 33.2.2.Những cơ hội, thuận lợi cho phát triển du lịch
 • 34.2.3.Những khó khăn, thách thức đối với phát triển du lịch

II. Quan điểm phát triển

 III. Mục tiêu phát triển

 • 35.1.Mục tiêu tương quát
 • 35.2.Mục tiêu cụ thể
 • 36. IV. Giải pháp phát triển
 • 37.Nhóm giải pháp phát triển sản phẩm du lịch
 • 38.1.1.Giải pháp ưu tiên phát triển sản phẩm du lịch
 • 38.1.2.Giải pháp phát triển du lịch theo vùng tạo sản phẩm đặc trưng
 • 39.2.Nhóm giải pháp về phát triển cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch
 • 40.2.1.Giải pháp phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch
 • 41.2.2.Giải pháp phát triển hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch
 • 54.3.Nhóm giải pháp phát triển nhân lực du lịch
 • 42.3.1.Giải pháp phát triển mạng lưới cơ sở đào tạo du lịch
 • 43.3.2.Giải pháp về chuẩn hóa nhân lực du lịch
 • 44.4.Nhóm giải pháp về phát triển thị trường, xúc tiến quảng bá và xây dựng thương hiệu du lịch
 • 44.4.1.Định hướng thị trường
 • 44.4.2.Giải pháp về xúc tiến quảng bá du lịch
 • 44.4.3.Giải pháp về xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu du lịch
 • 45.5.Nhóm giải pháp đầu tư và chính sách phát triển du lịch
 • 45.5.1.Giải pháp đầu tư phát triển du lịch
 • 46.5.2.Giải pháp về cơ chế, chính sách phát triển du lịch
 • 47.6.Nhóm giải pháp về hợp tác quốc tế phát triển du lịch
 • 47.6.1.Giải pháp về tăng cường hiệu quả triển khai hợp tác quốc tế
 • 47.6.2.Giải pháp về đa phương hóa, đa dạng hóa hợp tác quốc tế
 • 47.7.Nhóm giải pháp quản lý Nhà Nước về du lịch
 • 47.7.1.Giải pháp về tổ chức quản lý
 • 47.7.2.Giải pháp về kiểm soát chất lượng hoạt động du lịch
 • 47.7.3.Giải pháp về huy động và sử dụng nguồn lực, khoa học và công nghệ
 • 47.7.4.Giải pháp về nâng cao nhận thức du lịch

V. Kế hoạch hành động

 • 48.1.Khung kế hoạch giai đoạn 2011–2015
 • 48.2.Khung kế hoạch giai đoạn 2016 –2020

VI.Tổ chức thực hiện

 • 49.1.Trách nhiệm Ban Chỉ đạo nhà nước về du lịch
 • 49.2.Trách nhiệm Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
 • 50 Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 203
 • 51 Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • 52.1.Hiệp hội du lịch và các hội nghề nghiệp:
 • 52.2.Doanh nghiệp du lịch và tổ chức, đơn vị liên quan

70 PHỤ LỤC

Đề Tài 2: Chất lượng dịch vụ, sự thỏa mãn và lòng trung thành: Trường hợp các khu du lịch tại Thành phố Đà Lạt

MỤC LỤC

 • I Tóm tắt đề tài .
 •  II Danh mục các bảng biểu .
 • III Danh mục hình .
 • VI Mục lục.

Chương 1: TỔNG QUAN .

 • 1.1 Lý do chọn đề tài.
 • 1.2 Mục tiêu nghiên cứu .
 • 1.3 Phương pháp và phạm vi nghiên cứu .
 • 1.3.1 Phương pháp nghiên cứu .
 • 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu .
 • 1.4 Đóng góp của nghiên cứu .
 • 1.5 Kết cấu của báo cáo nghiên cứu .

Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU .

 • 2.1 Dịch vụ và chất lượng dịch vụ .
 • 2.2.1 Định nghĩa dịch vụ .
 • 2.2.2 Đặc điểm dịch vụ.
 • 2.2.3 Chất lượng dịch vụ .
 • 2.2.3.1 Định nghĩa chất lượng dịch vụ . .
 • 2.2.3.2 Mô hình SERVQUAl .
 • 2.2 Chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn của khách hàng.
 • 2.3 Giá cả và sự hài lòng khách hàng .
 • 2.4 Mô hình chất lượng dịch vụ, giá cả và sự hài lòng khách hàng .
 • 2.5 Mô hình nghiên cứu đề nghị và các giả thuyết .

2.6 Tóm tắt.

Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.

 • 3.1 Thiết kế nghiên cứu .
 • 3.2 Điều chỉnh thang đo .
 • 3.2.1 Thang đo chất lượng dịch vụ các KDL tại Tp. Đà lạt .
 • 3.2.2 Thang đo giá cả .
 • 3.2.3 Thang đo mức độ hài lòng của khách hàng .
 • 3.2.4 Thang đo lòng trung thành.
 • 3.3 Nghiên cứu chính thức .
 • 3.3.1 Mẫu . .
 • 3.3.2 Phương pháp phân tích dữ liệu .
 • 3.4 Tóm tắt.

Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . .

 • 4.1 Mô tả mẫu . .
 • 4.3 Đánh giá thang đo bằng hệ số tin cậy Crobach’s alpha .
 • 4.3.1 Đánh giá thang đo SERVQUAL. . . .
 • 4.3.2 Đánh giá thang đo giá cả . .
 • 4.3.3 Đánh giá thang đo mức độ thỏa mãn của khách hàng.
 • 4.3.4 Thang đo mức độ trung thành của khách hàng .
 • 4.4 Đánh giá thang đo bằng phân tích nhân tố khám phá EFA .
 • 4.4.1 Thang đo chất lượng dịch vụ theo mô hình SERVQUAL .
 • 4.4.2 Thang đo giá cả . . .
 • 4.4.3 Thang đo mức độ thỏa mãn của khách hàng .
 • 4.4.5 Thang đo lòng trung thành của khách hàng.
 • 4.5 Kiểm định thang đo bằng phân tích CFA .
 • 4.5.1 Kiểm định CFA cho thang đo chất lượng dịch vụ theo mô hình SERVQUAL .
 • 4.5.2 Kiểm định mô hình nghiên cứu thang đo SERVQUAL –giá cả.
 • 4.5.3 Đo lường các thành phần chất lượng dịch vụ -giá cả -sự thỏa mãn-lòng trung thành .
 • 4.6 Kiểm định Cronbach’s Alpha các thang đo lý thuyết .
 • 4.7 Điều chỉnh mô hình nghiên cứu lần 1 .
 • 4.8 Phân tích hồi quy.
 • 4.8.1 Ảnh hưởng của các nhân tố thành phần chất lượng dịch vụ đến sự thỏa mãn của khách du lịch .
 • 4.8.2 Ảnh hưởng của mức độ thỏa mãn đến lòng trung thành của khách du lịch .
 • 4.9 Kiểm định vi phạm giả thuyết OLS .
 • 4.10 Mô hình cấu trúc SEM .
 • 4.11 Điều chỉnh mô hình .
 • 4.12 Phân tích định tính.
 • 4.13 Tóm tắt.

Chương 5: KẾT LUẬN .

 • 5.1 Ý nghĩa và kết luận.
 • 5.2 Các hạn chế và kiến nghị .

TÀI LIỆU THAM KHẢO .

CÁC PHỤ LỤC

 • Phụ lục 1: Dàn bài thảo luận tay đôi
 • Phụ lục 2: Bảng câu hỏi phỏng vấn .
 • Phụ lục 3: Bảng phân tích độ tin cậy Crobach’s Alpha.
 • Phụ lục 4: Bảng phân tích nhân tố khám phá EFA .
 • Phụ lục 5: Bảng phân tích CFA .
 • Phụ lục 6: Bảng phân tích độ tin cậy Crobach’s Alpha lần 2 .
 • Phụ lục 7: Bảng phân tích hồi quy.
 • Phụlục 8: Phân tích SEM. LV
 • Phụ lục 9: Bảng thống kê mô tả .

Đề Tài 3: Năm du lịch Điện Biên và vấn đề thiết lập tour du lịch lịch sử Điện Biên Phủ

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I : CHỦ TRƯƠNG VỀ NHÀ NƯỚC VỀ NĂM DU LỊCH ĐIỆN BIÊN VÀ Ý TƯỞNG THIẾT LẬP TUOR DU LỊCH LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ 5

 1. Chủ trương của Nhà nước về năm du lịch Điện Biên 5
 2. Chỉ đạo của Chính phủ và tổng cục du lịch 5
 3. Tỉnh Điện Biên và các đơn vị du lịch trong việc triển khái chủ trương của nhà nước về năm du lịch Điện Biên 6
 4. Ý tướng về tour du lịch Điện Biên Phủ 14
 5. Khái niềm về du lịch lịch sử 14
 6. Nội dung tour du lịch lịch sử Điện Biên phủ 15
 7. ý nghĩa của việc thiết lập tour du lịch lịch sử Điện Biên Phủ 16

CHƯƠNG II: THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN VÀ HỆ THỐNG CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ 19

 1. Thành phố Điện Biên Phủ 19
 2. Điều kiện tự nhiên của tỉnh Điện Biên 20
 3. Điều kiện kinh tế – xã hội – văn hoá 22
 4. Hệ thống di tích lịch sử Điện Biên Phủ và các tiềm năng du lịch khác của Điện Biên 27
 5. Lý do Pháp chọn Điện Biên Phủ làm hệ thống cứ điểm phòng ngự 27
 6. Hệ thống các di tích lịch sử Điện Biên Phủ 29
 7. Tiềm năng du lịch của Điện Biên Phủ 34

CHƯƠNG III CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NĂM DU LỊCH ĐIỆN BIÊN VÀ TOUR DU LỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ 47

 1. Những mục tiêu của Năm du lịch Điện Biên Phủ 2004 47
 2. Các hoạt động và các sự kiện chính của Năm du lịch Điện Biên Phủ 48
 3. Các hoạt động văn hoá lễ hội 48
 4. Các hoạt động khác 50

III. Tour du lịch Điện Biên Phủ 52

 1. Tình hình phát triển du lịch của tỉnh và định hướng phát triển du lịch đến năm 2010 52
 2. Những thuận lợi và khó khăn trong việc thiết lập tour du lịch Điện Biên Phủ 53
 3. Quan điểm thiết lập tour du lịch Điện Biên Phủ 56
 4. Điều kiện thiết lập tour du lịch lịch sử 58
 5. Một số ý kiến đề xuất của khoá luận 63

TÀI LIỆU THAM KHẢO 73

PHỤ LỤC 74

Đề Tài 4: Xây dựng chương trình du lịch mạo hiểm tại trung tâm lữ hành Hội An

NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN

 • 1.1. Các loại hình du lịch.
 • 1.1.1. Khái niệm về loại hình du lịch
 • 1.1.2. Phân loại các loại hình du lịch
 • 1.1.2.1. Dựa vào động cơ chuyến đi
 • 1.1.2.2. Dựa vào phạm vi lãnh thổ của chuyến đi
 • 1.1.2.3. Dựa vào nơi tham quan du lịch
 • 1.1.2.4. Dựa vào phương tiện vận chuyển
 • 1.1.2.5. Dựa vào thời gian của chuyến đi
 • 1.1.2.6. Dựa vào khả năng chi trả của du khách
 • 1.1.2.7. Dựa vào cách tổ chức
 • 1.2. Loại hình du lịch mạo hiểm
 • 1.2.1. Loại hình du lịch mạo hiểm là gì?
 • 1.2.1.1. Khái niệm
 • 1.2.1.2. Các loại hình du lịch mạo hiểm
 • a) Leo núi (Hiking)
 • b) Đi bộ (Trekking/backpacking)
 • c) Chèo xuồng kayak (Kayaking)
 • d) Đạp xe (Bicycling)
 • e) Lặn biển (Scuba diving)
 • 1.2.2. Các điều kiện để thực hiện loại hình du lịch mạo hiểm
 • a) Yêu cầu đối với du khách
 • b) Yêu cầu đối với tài nguyên du lịch
 • c) Yêu cầu đối với công ty tổ chức
 • 1.3. Chương trình du lịch mạo hiểm
 • 1.3.1. Khái niệm CTDL và CTDL mạo hiểm
 • 1.3.1.1. Chương trình du lịch là gì?
 1. a) Khái niệm:
 2. b) Đặc điểm
 3. c) Nội dung
 • 1.3.1.2. Chương trình du lịch mạo hiểm.
 • 1.3.2. Ý nghĩa và yêu cầu của việc thiết kế CTDL mạo hiểm
 • 1.3.2.1. Ý nghĩa
 • 1.3.2.2. Yêu cầu
 • a) Yêu cầu của việc thiết kế CTDL mạo hiểm.
 • b) Yêu cầu bảo đảm tính hấp dẫn của một CTDL mạo hiểm.
 • 1.4. Quy trình thiết kế chương trình du lịch mạo hiểm
 • 1.4.1. Công tác chuẩn bị
 • 1.4.1.1. Nghiên cứu nhu cầu thị trường
 • a) Mục đích đi du lịch của du khách
 • b) Nghiên cứu khả năng thanh toán của du khách
 • c) Nghiên cứu quỹ thời gian dành cho du lịch của du khách
 • d) Nghiên cứu không gian du lịch muốn khám phá
 • e) Nghiên cứu khả năng về sức khỏe của du khách
 • f) Nghiên cứu yêu cầu và tập quán về chất lượng phục vụ
 • g) Nghiên cứu thời điểm nghỉ ngơi và có nhu cầu du lịch của du khách

1.4.1.2. Nghiên cứu nguồn cung

 • a) Nghiên cứu tài nguyên du lịch
 • b) Nghiên cứu điều kiện sẵn sàng đón tiếp và phục vụ khách
 • 1.4.2. Thiết kế chương trình du lịch mạo hiểm
 • 1.4.2.1. Lập bảng phác thảo cung đường.
 • 1.4.2.2. Lập bảng kỹ thuật.
 • 1.4.2.3. Một số điểm cần lưu ý
 • 1.4.2.4. Định giá cho chương trình

CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TRUNG TÂM LỮ HÀNH HỘI AN

 • 2.1. Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An
 • 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
 • 2.1.2. Chức năng kinh doanh, nhiệm vụ và quyền hạn của công ty
 • 2.1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức
 • 2.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của mỗi phòng ban
 1. a) Hội đồng quản trị
 2. b) Ban kiểm soát
 3. c) Tổng giám đốc
 4. d) Phó Tổng giám đốc
 5. e) Phòng tài chính – kế hoạch
 6. f) Phòng tổ chức
 7. g) Phòng thị trường
 8. h) Phòng Phát triển dự án – Đầu tư tài chính
 • 2.2. Trung tâm lữ hành Hội An
 • 2.2.1. Chức năng, nhiêm vụ của Trung tâm
 • 2.2.1.1. Chức năng của Trung tâm
 • 2.2.1.2. Nhiệm vụ của Trung tâm
 • 2.2.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Trung tâm lữ hành Hội An
 • 2.2.3. Các lĩnh vực hoạt động
 • 2.2.4. Các nguồn lực của Trung tâm.
 • 2.2.4.1. Lực lượng lao động
 • 2.2.4.2. Đội xe
 • 2.2.4.3. Trang thiết bị khác
 • 2.3. Phân tích môi trường kinh doanh.
 • 2.3.1. Môi trường vĩ mô
 • 2.3.1.1. Môi trường chính trị – pháp luật
 • 2.3.1.3. Môi trường tự nhiên
 • 2.3.1.4. Môi trường văn hóa – xã hội
 • 2.3.1.5. Môi trường công nghệ
 • 2.3.2. Môi trường vi mô
 • 2.3.2.1. Đối thủ cạnh tranh
 • 2.3.2.2. Trung gian phân phối
 • 2.3.2.3. Nhà cung cấp
 • 2.3.2.4. Khách hàng
 • 2.4. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của Trung tâm
 • 2.4.2. Phân tích tình hình khai thác khách
 • 2.4.2.1. Tổng lượt khách
 • 2.4.2.2. Khai thác khách theo quy mô
 • 2.4.2.3. Cơ cấu khách theo quốc tịch
 • 2.4.2.4. Phân loại theo mục đích chuyến đi
 • 2.4.3. Phân tích tình hình khai thác tour
 • 2.4.4. Hệ thống các CTDL của Trung tâm Chương

III: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH MẠO HIỂM TẠI TRUNG TÂM LỮ HÀNH HỘI AN

 • 3.1. Những căn cứ tiền đề
 • 3.1.1. Những xu hướng phát triển du lịch hiện nay trên thế giới
 • 3.1.2. Khả năng phát triển của Du lịch Quảng Nam
 • 3.1.3. Phương hướng và mục tiêu phát triển của TTLH Hội An
 • 3.1.3.1. Phương hướng hoạt động kinh doanh của TTLH Hội An
 • 3.1.3.2. Mục tiêu năm 2008
 • 3.1.4. Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của Trung tâm lữ hành Hội An để xây dựng chương trình du lịch mạo hiểm. Bảng
 • 3.2: MA TRẬN SWOT
 • 3.2. Xác định khách hàng mục tiêu
 • 3.2.1. Khách hàng mục tiêu của loại hình du lịch mạo hiểm
 • 3.2.2. Phân tích kết quả điều tra nhu cầu và động cơ của du khách
 • 3.2.2.1. Mục tiêu điều tra
 • 3.2.2.2. Kết quả điều tra
 • 3.3. Khảo sát nguồn cung
 • 3.3.1. Đánh giá và lựa chọn tài nguyên du lịch mạo hiểm.
 • 3.3.1.1. Kiểm kê tài nguyên du lịch mạo hiểm
 1. a) Cù lao Chàm
 2. b) Rừng Dừa Bảy Mẫu
 3. c) Mỹ Sơn
 4. d) Hồ Phú Ninh
 5. e) Làng chài Thanh Nam
 • 3.3.2. Phân tích điều kiện sẵn sàng đón tiếp khách
 • 3.3.2.1. Các cơ sở lưu trú
 • 3.3.2.2. Các cơ sở phục vụ dịch vụ ăn uống
 • 3.4. Thiết kế chương trình du lịch mạo hiểm.
 • 3.4.1. Xây dựng chủ đề cho CTDL
 • 3.4.2. Lập bảng phác thảo cung đường
 • 3.4.3. Lập bảng kỹ thuật chương trình du lịch.
 • 3.4.4. Đánh giá tính hấp dẫn và tính khả thi của các chương trình du lịch.
 • 3.5. Định giá cho chương trình

KẾT LUẬN

Đề Tài 5:Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch Việt Nam

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.

1 CHƯƠNG I: TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH LÀ TẤT YẾU KHÁCH QUAN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRUỜNG

 • .2 1 Khái niệm về tăng trưởng và phát triển kinh tế.
 • 2 1.1 Tăng trưởng kinh tế .
 • 2 1.2 Phát triển kinh tế
 • 2.2 2 Các chỉ tiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế .
 • 4 2.1Tổng sản phẩm trong nước (GDP) và tổng sản phẩm quốc dân (GNP)
 • 4 2.2 Các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế.
 • 5 2.3 Các chỉ tiêu phát triển kinh tế .
 • 5 3 Khái niệm về du lịch và các loại hình du lịch .
 • 6 3.1 Khái niệm về du lịch
 • 7 3.2 Các loại hình du lịch.
 • 8. 4 Vị trí, vai trò của ngành du lịch và hệ thống các ngành của nền kinh tế quốc dân.
 • 10 5 Vai trò của ngành du lịch đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế của đất nước .
 •  11 6 Kinh nghiệm phát triển du lịch ở một số nước và của Việt Nam .

13 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH Ở NƯỚC TA.

16 TRONG THỜI GIAN QUA

 • 16 1 Sự cần thiết phát triển du lịch ở nước ta
 • 16 2 Tiềm năng phát triển du lịch ở nước ta.
 •  19 3. Thành tựu ngành du lịch nước ta đạt được trong thời gian qua.
 • 21 4. Hạn chế của ngành du lịch Việt Nam trong thời gian qua.
 • 23 5. Nguyên nhân của những thành tựu, hạn chế của ngành du lịch Việt
 • 24.5.1. Nguyên nhân của những thành tựu
 •  26 5.2. Nguyên nhân của những tồn tại

CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP CƠ BẢN PHÁT TRIỂN NGÀNH DU LỊCH Ở VIỆT NAM

 • 29 1. Mục tiêu, định hướng phát triển du lịch ở nước ta
 • 29 1.1. Mục tiêu
 • 29 1.2.Định hướng phát triển du lịch
 • 31 2. Các giải pháp cơ bản phát triển du lịch nước ta
 •  32 2.1. Các giải pháp kinh tế
 • 32 2.2. Giải pháp tài chính
 • 37 2.3. Giải Pháp điều kiện

39 KẾT LUẬN

41 TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trên đây là những đề tài luận văn tốt nghiệp dành cho các bạn đang theo học ngành Du Lịch. Tôi nghĩ chúng sẽ giúp các bạn rất nhiều trong quá trình chọn đề tài, hay cách sắp xếp các mục, các chủ đề sao cho hợp lí mà vẫn lôi cuốn người đọc. Nếu các bạn gặp nhiều lo lắng, bối rối thi thực hiện bài luận văn của mình hãy liên hệ với dịch vụ viết thuê luận văn tốt nghiệp của trangluanvan.com luôn luôn có đội ngũ hỗ trợ cả bạn, nếu các bạn có nhu cầu bên chúng còn có dịch vụ viết thuê luận văn giúp đỡ các bạn khi gặp khó khăn. vui lòng liên hệ!

SĐT/ZALO: 0932091562

gmail: luanvantotnghiep@gmail.com

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
2 Comments
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
trackback

[…] TOP 5 ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH HAY NHẤT […]

trackback

[…] TOP 5 ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH DU LỊCH HAY NHẤT […]

Contact Me on Zalo